Βασιλικό διάταγμα 26/7/59b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υπό στοιχείο Β' περίπτωση της παραγράφου 7 του άρθρου 29 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Β'. Όταν υφιστάμενη οικοδομή οιουδήποτε οικοδομικού συστήματος (άρθρο 6) εκτείνεται τυχόν πέρα των πλαγίων ή του οπίσθιου ορίου του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου (άρθρο 5 παράγραφος 2), επιτρέπεται όπως, σε περίπτωση προσθήκης ενός ή περισσοτέρων ορόφων επ' αυτής, εις έκαστος των προστιθέμενων ορόφων εκτείνεται και επί του πέρα των ως άνω ορίων του οικοδομήσιμου τμήματος μέρους της υφιστάμενης οικοδομής, υπό τον απαραίτητο πάντοτε όρο όπως αφεθεί ανοικοδόμητος σε άλλη θέση είτε ενός ή περισσότερων των προστιθέμενων ορόφων, είτε των υπέρ αυτούς τυχόν επιτρεπόμενων όπως προστεθούν, έκταση ίση προς την εκ της ως άνω υπέρβασης των ορίων του οικοδομήσιμου τμήματος συνολικά προκύπτουσα επιπλέον επιφάνεια ορόφων. Η έκταση αυτή επιβάλλεται να είναι ενιαία καθ' έκαστο όροφο και να μένει καθ' ολοκληρία ακάλυπτη.}

 

2. Η υπό στοιχείο Α' περίπτωση της παραγράφου 7 του άρθρου 29 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Α. Οι υπό στοιχείο Β' διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και όταν η υφιστάμενη οικοδομή οιουδήποτε οικοδομικού συστήματος εκτείνεται εν μέρει επί της τυχόν κατά το πρόσωπο του οικοπέδου πρασιάς.}

 

3. Η υπό στοιχείο Ε' περίπτωση της παραγράφου 7 του άρθρου 29 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Ε. Οι υπό το στοιχείο Β' διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις καθ' ας δια της επαύξησης υφιστάμενης οικοδομής δημιουργείται ζήτημα τήρησης αποστάσεων προς φωτισμό και αερισμό (π.χ. άρθρο 33, άρθρο 22 παράγραφος 2, κ.λ.π.).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.