Βασιλικό διάταγμα 26/8/1936

ΒΔ 26-08-1936: Περί τηρήσεως προκηπίου προ των οικοδομών ανεγειρόμενων εκατέρωθεν Εθνικών, Επαρχιακών, Δημοτικών οδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 26-08-1936: Περί τηρήσεως προκηπίου προ των οικοδομών ανεγειρόμενων εκατέρωθεν Εθνικών, Επαρχιακών, Δημοτικών οδών, (ΦΕΚ 392/Α/1936), 08-09-1936.

 

Γεώργιος Β' Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψει την υπ' αριθμόν 1042 ε.ε. γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και ιδόντες το άρθρο 28 του βασιλικού διατάγματος της 25-11-1929 περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων, ως τούτο συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4503/1930, ως και τις περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. κείμενες διατάξεις, με πρόταση του Ημετέρου επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, ορίζουμε ότι οι οικοδομές που ανεγείρονται παρά τις εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές ή κοινοτικές οδούς, πρέπει να απέχουν της οδού τουλάχιστον κατά 6 m, της αποστάσεως ταύτης που μετρείται μεταξύ της κυρίας επιφανείας της προσόψεως και των ορίων της οδού, ήτοι των σημείων συναντήσεως της εξωτερικής παρειάς της τάφρου ή του πρανούς του εκχώματος ή επιχώματος μετά του φυσικού εδάφους και κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου 28.

 

Ο χώρος μεταξύ της κατά τα ανωτέρω τοποθετούμενης κυρίας επιφανείας της προσόψεως και του προς την οδού περιφράγματος, όπερ τοποθετείται συμφώνως προς τις περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κείμενες διατάξεις, θεωρείται ως προκήπιο - πρασιά ισχύουν δε ως προς τις σε αυτό εγκαταστάσεις και οικοδομικές προεξοχές πάσης φύσεως, οι σχετικές διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, εφ' όσον αυτές δεν επιτρέπουν προεξοχές γενικώς, κλίμακες κ.λ.π. εις απόσταση από των ορίων της οδού ελάσσονα του 1,50 m ως αυτή ορίζεται δια της παραγράφου 2 του εν αρχή του παρόντος αναφερθέντος άρθρου 28. Άλλως ισχύει οπωσδήποτε η διάταξις της παραγράφου ταύτης.

 

Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν μόνο δια τα τμήματα των αναφερομένων οδών, τα κείμενα γενικώς εκτός σχεδίου ρυμοτομίας, είτε εντός, είτε εκτός της ζώνης του σχεδίου ρυμοτομίας.

 

Εις τον Ημέτερο επί της Συγκοινωνίας Υπουργό ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 26-08-1936.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν ισχύει μόνο για δημοτικές ή κοινοτικές οδούς σύμφωνα με το από [ΒΔ] 16-01-1965 βασιλικό διάταγμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν καταργήθηκε με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 347/1993 (ΦΕΚ 146/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.