Προεδρικό διάταγμα 25/11/1929 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 25 του νόμου [Ν] 3406/1927, άρθρο 14 του νόμου [Ν] 4098/1929).

 

1. Οι εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων και της ζώνης αυτών παρά τις οδούς πάσης κατηγορίας οικοδομούντες οφείλουν να ανεγείρουν τις οικοδομές αυτών επί γραμμής παράλληλης του άξονα της οδού της κυρίας επιφανείας της προσόψεως ευρισκομένης εις απόσταση ουχί ελάσσονα των 2 m από των ορίων της οδού, ήτοι από των σημείων συναντήσεως της εξωτερικής παρειάς της τάφρου ή του πρανούς του εκχώματος ή επιχώματος μετά του φυσικού εδάφους.

 

Δια Διαταγμάτων εκδιδομένων μετά γνώμη του Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων επιτρέπεται η επιβολή πρασιάς μεταξύ περιφράγματος και οικοδομής τοποθετούμενης της τελευταίας και εσώτερο των 2 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4503/1930 (ΦΕΚ 102/Α/1930

 

2. Οι μάλλον εξέχουσες ακμές των αρχιτεκτονικών ή άλλων διακοσμητικών εξοχών ή κλιμάκων ή εξωστών δεν δύνανται να ευρίσκονται εις απόσταση ελάσσονα του 1,50 m από των ως άνω καθορισθέντων ορίων της οδού.

 

3. Οι τοίχοι περιβόλου ή οιουδήποτε φράκτη επιτρέπεται να έχουν την εξωτερική αυτών παρειά εις απόσταση 0,50 m από των ορίων της οδού.

 

4. Σε περίπτωση καθ' ην η γραμμή των ορίων της οδού δεν είναι παράλληλος του άξονα, ως σημείον εξ ου λογισθήσονται οι αποστάσεις λαμβάνεται το μάλλον αφιστάμενο του άξονος της οδού.

 

5. Προκειμένου περί πόλεων ή χωρίων στερουμένων σχεδίου ρυμοτομίας, οι οικοδομές ανεγείρονται κατά τρόπον ώστε να μη καταλαμβάνεται η απαλλοτριωθείσα δια την κατασκευήν της οδού έκτασις. Εάν δε η κατάληψις έχει γίνει άνευ απαλλοτριώσεως, ή εάν η εντός της πόλεως ή του χωρίου οδός κοινής χρήσεως πριν αυτή περιληφθεί εις την οδό εις ην ανήκει, οι οικοδομές ανεγείρονται συγχρόνως με τις κυρίως οικοδομικές γραμμές εκατέρωθεν οικιών κατά τρόπον εξασφαλίζοντα το πλάτος της οδού και τις τάφρους ή τα ρείθρα, συμφώνως προς τις υπό του αρμοδίου μηχανικού καθοριζόμενες γραμμές.

 

6. Δια την ανέγερση πάσης οικοδομής ή την εκτέλεσιν ουσιωδών επισκευών υφισταμένης οικοδομής ή την κατασκευήν περιτοιχίσματος απαιτείται η έγγραφος άδεια του αρμοδίου μηχανικού.

 

7. Τα εναντίον των ανωτέρω όρων εγειρόμενα περιτοιχίσματα, οικοδομές κ.λ.π., κατεδαφίζονται δια της Αστυνομικής Αρχής δημοσία δαπάνη εις βάρος των ιδιοκτητών εφαρμοζομένων των περί κατεδαφίσεως αυθαιρέτων οικοδομών σχετικών διατάξεων των νόμων περί εφαρμογής σχεδίων πόλεων.

 

8. Απαγορεύεται η έμφραξη των τάφρων προς σχηματισμό διόδου, των παρόδιων ιδιοκτητών υποχρεούμενων όπως κατασκευάζουν με δικές τους δαπάνες μικρές γέφυρες κατά τύπο οριζόμενο εν τη αδεία του μηχανικού. Εάν η οδός ευρίσκεται σε επίχωμα, δύναται να επιτραπεί η επίχωση των υδάτων που αποχετεύονται δια τάφρου ή οχετών ή καθ' οποιοδήποτε τρόπο ορίσει ο μηχανικός εν τη αδεία.

 

9. Σε αυτούς που φράσσουν τις τάφρους ή οπωσδήποτε αποκαθιστώντας συγκοινωνίας μετά των ιδιοκτησιών των παρά τις διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου, εάν μεν προκληθεί βλάβη της οδού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24, εάν δε ουχί υπόκεινται εις την πληρωμή προστίμου μέχρι πεντακόσιες δραχμές και την επαναφορά της οδού εις την προτέρα κατάσταση, ην μη επιτελούμενη εκτελεί η υπηρεσία εις βάρος και για λογαριασμό αυτών, εισπράττοντας τις δαπάνες βάσει καταλογιστικής αποφάσεως του αρμόδιου μηχανικού, εις ην επισυνάπτεται και η κατάσταση των γενόμενων δαπανών.

 

10. Τα κατά τα διατάξεις του παρόντος άρθρου εισπραττόμενα εκ των προστίμων ποσά αποδίδονται υπό των δημοσίων Ταμείων αναλόγως του χαρακτηρισμού της οδού ην αφορά η παράδοση, εις τους οικείους οργανισμούς, εφαρμοζομένων των διατάξεων του εδαφίου 3 του άρθρου 26.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.