Βασιλικό διάταγμα 29/5/65

ΒΔ 29-05-1965: Περί συμπληρώσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 29-05-1965: Περί συμπληρώσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 94/Δ/1965), 11-06-1965.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 85Α αυτού, την υπ' αριθμόν [Α] Α20669/22-02-1964 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 77/Β/1964) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 389/1965 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στο τέλος της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, ως αυτή αντικαταστάθηκε δια του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Προκειμένου περί κτιρίων ανεγειρομένων υπό του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή οργανισμών κοινής ωφέλειας (Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού - Ελληνική Εταιρεία Υδάτων, κ.λ.π.), προοριζομένων αμιγώς δια την στέγαση υπηρεσιών ή εγκαταστάσεών των, δύναται, εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει, να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχως προς αυτές ειδικώς τεθειμένων τοιούτων, εφ' όσον λειτουργικοί λόγοι απαιτούν τούτο, εγκρινομένη δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, κατόπιν προτάσεως των Διευθύνσεων Αρχιτεκτονικών Μελετών και Πολεοδομικών Μελετών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και γνώμης του Τμήματος Οικισμού του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.}

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 29-05-1965

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν βασιλικό διάταγμα τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 21-03-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 59/Δ/1968).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.