Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Φωτισμός και αερισμός διαμερισμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διαμερίσματα κυρίας χρήσεως των οικοδομών (άρθρο 12) πρέπει να δέχονται τον αναγκαίο άμεση φωτισμό και φυσικό αερισμό είτε εκ κοινοχρήστων χώρων, είτε εξ αυλών, τηρουμένων όμως εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει και των απαιτήσεων του άρθρου 33.

 

Δια τον κατά την προηγούμενη παράγραφο φωτισμό και αερισμό απαιτείται Όπως ή επιφάνεια των προς τούτο αναγκαίων ανοιγμάτων μη είναι μικρότερα του 1 m2 ανοίγματος κτιστού ανά 7 m2 επιφανείας δαπέδου του διαμερίσματος (Σχήμα 71).

 

Διαμερίσματα ως άνω, χρησιμοποιούμενα ως καταστήματα ή γραφεία, επιτρέπεται όπως δέχονται άμεση φωτισμό ή φυσικό αερισμό εξ εσωτερικής στοάς όταν επιτρέπεται η κατασκευή αυτής (άρθρο 46) και εφ' όσον αυτή πληροί τις ακολούθους απαιτήσεις:

 

α) Αμφότερα τα άκρα της εσωτερικής στοάς να εξικνούνται μέχρι των κοινοχρήστων χώρων ή των τυχόν πρασιών. Προκειμένου περί κατασκευής το πρώτον καθ' όλον το μήκος αυτής εσωτερικής στοάς, η απαίτησις αυτή θεωρείται ότι πληρώνεται μόνον εφ' όσον η εσωτερική στοά κατασκευάζεται συγχρόνως καθ' όλον το μήκος αυτής.

 

β) Το πλάτος της εσωτερικής στοάς να είναι τουλάχιστον ίσον προς το 1/10 του μήκους αυτής μη απαιτουμένου πάντως πλάτους μείζονος των 8 m ουδέ επιτρεπομένου τοιούτου ελάσσονος των 4 m. Εν περιπτώσει προεκτάσεως υφισταμένης αδιεξόδου εσωτερικής στοάς εχούσης πλάτος μικρότερο του ως άνω οριζομένου ελαχίστου ορίου μέχρις ότου αυτή αποκτήσει διέξοδο, προς κοινόχρηστο χώρο, το ελάχιστον επιτρεπόμενο πλάτος της προεκτάσεως ορίζεται ίσο προς το μέσο όρο του ως άνω οριζομένου πλάτους και του πλάτους της υφιστάμενης στοάς.

 

Επιτρέπεται επί τμημάτων της εσωτερικής στοάς ελάττωσις του πλάτους μέχρι των 9/10 του κατά τα ανωτέρω υποχρεωτικώς ελαχίστου τοιούτου εφ' όσον εις έτερα τμήματα αυτής αφίεται πλάτος μείζον του ελαχίστου ορίου και δη τόσον ώστε η συνολική κάτοψις της εσωτερικής στοάς να έχει εμβαδόν ουχί μικρότερο εκείνου το οποίον θα είχε εάν το πλάτος αυτής ήταν σταθερό και ίσο προς το ανωτέρω οριζόμενο.

 

γ) Το ελεύθερον ύψος της εσωτερικής στοάς να είναι τουλάχιστον ίσον προς 4 m.

 

δ) Οι αρχιτεκτονικές προεξοχές εντός των ως άνω στοών να περιορίζονται εντός των κατά το άρθρο 34 του παρόντος ορίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του από 31-08-1957 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 176/Α/1957).

 

2. Διαμερίσματα βοηθητικής χρήσεως των οικοδομών εξαιρέσει: α) των αποχωρητηρίων και β) των κλιμακοστασίων των εξυπηρετούντων περισσότερους του ενός ορόφους, δύνανται να φωτίζονται και να αερίζονται δι' ανοιγμάτων μικρότερων των της προηγουμένης παραγράφου, ή και να φωτίζονται και να αερίζονται μόνον δια μέσου ετέρου διαμερίσματος (κυρίου ή βοηθητικού) δεχόμενου άμεση φωτισμό και φυσικό αερισμό. Δια το μέγεθος των ανοιγμάτων των ως ανωτέρω εξαιρουμένων αποχωρητηρίων και κλιμακοστασίων ισχύουν οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, αίτινες προκειμένου περί κλιμακοστασίων απαιτούνται δι' έκαστον εξυπηρετούμενο όροφο (Σχήμα 71).

 

3. Εις χώρους συγκεντρώσεως του κοινού και εις οποιουσδήποτε χώρους εργασίας (εν οις και τα μαγειρεία) ή Αρχή δύναται να επιβάλει επί πλέον της τηρήσεως των ανωτέρω και εγκατάσταση τεχνητού αερισμού ανάλογη προς την περίπτωσιν, εφ' όσον ειδικές σχετικές διατάξεις περί των χώρων αυτών δεν έχουν τεθεί εν ισχύ.

 

bd.9.8.55.71

Σχήμα 71: Προκειμένου περί Δ επιβάλλεται άμεσος φωτισμός εκ κοινόχρηστων χώρων ή αυλών (βλέπε και Σχήμα 72 άρθρου 33)

Δ = κοιτών ή Τραπεζαρία ή Γραφείο ή δωμάτιο υποδοχής ή δωμάτιο εργασίας ή δωμάτιο υπηρεσίας ή μαγειρείο, καθαρής επιφάνειας μείζονος των 7 m2, ή αποχωρητήριο ή κλιμακοστάσιο οικοδομής 3 ορόφων και άνω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.