Βασιλικό διάταγμα 3/10/66

ΒΔ 03-10-1966: Περί συμπληρώσεως του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 231/Α/1928)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 03-10-1966: Περί συμπληρώσεως του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 231/Α/1928), (ΦΕΚ 165/Δ/1966), 14-10-1966.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως τούτο μεταγενεστέρως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και δη των άρθρων 9, 14, 17 και 85Α αυτού, ως και την υπ' αριθμόν Α/93838/1965 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 695/Β/1965 και ιδόντες την υπ' αριθμόν 644/1966 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Εις το τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος περί αντικαταστάσεως του άρθρου 6 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 231/Α/1928), ως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος, φέρουσα τον αριθμόν 7:

 

{7. α) Επιτρέπεται η ανέγερσις μονώροφων κτιρίων μεγίστου ύψους 5 m, εκ κατασκευής προοριζομένων και πραγματικώς χρησιμοποιουμένων αμιγώς, δι' Αγροτικά Ιατρεία, μετά πρόταση του Υπουργείου Υγιεινής, τοποθετουμένων ελευθέρως εντός του οικοδομήσιμου τμήματος των γηπέδων των εχόντων πρόσωπον επί τμημάτων Εθνικών, Επαρχιακών και Δημοτικών ή Κοινοτικών οδών, περί ων η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του παρόντος, κειμένων δε εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου των πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους, είτε εντός της ζώνης είτε εκτός αυτής, εφ' όσον κέκτηνται ταύτα ελάχιστη επιφάνεια 500 m2, ελάχιστα δε όρια εις πρόσωπον 15 m και εις βάθος 30 m.

 

β) Η μεγίστη επιφάνεια δυναμένη να καλυφθεί, υπό του κτιρίου, ορίζεται εις 25% της όλης επιφανείας του γηπέδου.

 

γ) Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται το των πανταχόθεν ελευθέρων οικοδομών με πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις από των ορίων των γηπέδων τα 2.5 m.}

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 03-10-1966

 

Παύλος Β.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.