Προεδρικό διάταγμα 23/10/1928b - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ανέγερσις οικοδομών ή οιωνδήποτε κτισμάτων εντός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. επιτρέπεται μόνον οσάκις πρόκειται:

 

α) Περί νοσοκομείων και θεραπευτηρίων εν γένει ων ως εκ του σκοπού των, επιβάλλεται η εκτός των πόλεων εγκατάστασις.

β) Περί ξενοδοχείων κατά τους κανονισμούς του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή περί Λουτρικών Εγκαταστάσεων.

γ) Περί διδακτηρίων, ορφανοτροφείων, ασύλων και εν γένει κτιρίων προς εξυπηρέτησιν αναλόγων ευαγών σκοπών.

δ) Περί αποθηκών, υπόστεγων, φυλακίων και σταύλων αναγκαίων δια την εξυπηρέτησιν της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, ως και των αναγκαίων εγκαταστάσεων διαμονής ανθρώπων (κατοικίες), αλλά μόνον εφ' όσον η επί τόπου διαμονή κρίνεται τεχνικώς και οικονομικώς επιβεβλημένη δια την λειτουργία των εγκαταστάσεων τούτων και εφ' όσον ο οικισμός εντός της ζώνης του οποίου ανεγείρονται έχει πληθυσμό κάτω των 5000 κατοίκων.

ε) Περί συγκροτημάτων κτιρίων αναγκαιούντων δια την στέγαση Ιεράς Αρχιεπισκοπής και εν γένει Εκκλησιαστικών Οργανισμών (Οργανισμός Διοίκησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας κ.λ.π).

στ. Περί κατοικιών, εφ' όσον πρόκειται περί οικισμών πληθυσμού κάτω των 2000 κατοίκων και ανεγερθησόμενα κτίρια απέχουν των τελευταίων ορίων εγκεκριμένου σχεδίου, ή των ορίων οικισμού έτους 1923, τουλάχιστον 200 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 26-08-1977 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 235/Δ/1977).

 

2. Διατάξεις που απαγορεύουν την ανέγερση των εν παράγραφο 1 του παρόντος κατασκευών εντός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. εξακολουθούν ισχύουσες.

 

3. Ανόρυξις φρεάτων και οι συναφείς αντλητικές εγκαταστάσεις και υδαταποθήκες επιτρέπονται εν πάση περιπτώσει εντός της κατά τα ανωτέρω περιοχής των ζωνών, ασχέτως διαστάσεων και εμβαδού γηπέδου, υπό τους κάτωθι περιορισμούς:

 

α) Το ύψος των υδαταποθηκών, εφ' όσον κατασκευάζονται επί του εδάφους ή επί υποστηλωμάτων δέον να μη υπερβαίνει τα 2,50 m ή τα 11 m, αντιστοίχως, από της μέσης στάθμης του πέριξ εδάφους.

β) Τα ανεγερθησόμενα κτίσματα προς στέγαση των αντλητικών εγκαταστάσεων, δέον να έχουν τις απολύτως απαραιτήτους δια τον σκοπόν τούτον διαστάσεις και ύψος ουχί μεγαλύτερο των 2,50 m και εφ' όσον τα εν λόγω φρεάτια δεν εμπίπτουν εις τις απαγορευτικές διατάξεις του Υπουργείου Γεωργίας.

γ) Η όλη κατασκευή δέον να απέχει εκ των ορίων του γηπέδου τουλάχιστον 5 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του από 05-04-1977 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1977).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 17 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.