Βασιλικό διάταγμα 479/71 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εν τέλει του άρθρου 12 του από 15-05-1956 βασιλικού διατάγματος περί κανονισμού Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λ.π. ως συμπληρώθηκε δια των βασιλικών διαταγμάτων από [ΒΔ] 12-09-1961 και [ΒΔ] 06-11-1962 προστίθενται παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 έχουσες ούτω:

 

{3. Προκειμένου περί Κινηματογράφων και Θεάτρων το υψηλότερο σημείον του δαπέδου της εισόδου της αιθούσης τούτων, δεν δύναται να είναι χαμηλότερον των 2.50 m από της στάθμης του πεζοδρομίου εφ' ης η κυρία είσοδος, εφ' όσον πρόκειται περί αιθούσης άνευ εξώστη και των 4 m εφ' όσον πρόκειται περί αιθούσης μετά εξώστη.

 

4. Εν περιπτώσει πολλαπλών εξόδων, εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται όπως το βάθος της αιθούσης προ οιασδήποτε κλίμακας εξόδου είναι μεγαλύτερο των 8 m μετρούμενο από της στάθμης του πεζοδρομίου εις ην προβάλλει η υπ' όψιν κλίμακα.

 

5. Δια θέατρα ή κινηματογράφους με δάπεδον του οποίου το χαμηλότερον σημείον κείται εις ύψος άνω των 11 m και μέχρις 20 m, από της στάθμης του πεζοδρομίου της εισόδου απαιτούνται κατ' ελάχιστον δύο ανελκυστήρες συνολικής χωρητικότητος τουλάχιστον τόσων προσώπων όσος ο αριθμός των θέσεων του θεάματος διαιρούμενος δια του αριθμού 50, με ταχύτητα ανελκυστήρων τουλάχιστον ενός μέτρου ανά δευτερόλεπτον. Η ταχύτης αυτή αυξάνει εις 2,50 m δια θεάματα ύψους άνω των 20 m και μέχρι 40 m, αυξανομένη περαιτέρω εις 4 m ανά δευτερόλεπτον δια θεάματα άνω των 40 m ύψους. Αυξανομένου του ύψους του θεάματος άνω των 20 m, ο κατά τα ανωτέρω διαιρέτης είναι ο αριθμός 40 μέχρις ύψους 40 m, άνω δε του ύψους τούτου διαιρέτης είναι ο αριθμός 30. Εφ' όσον εκ της διαιρέσεως προκύπτει κλάσμα υπερβαίνον το ήμισυ της μονάδος, τούτο λαμβάνεται ως ακέραια μονάδα, άλλως τούτο δεν υπολογίζεται.

 

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογήν οι ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας ανελκυστήρων.

 

6. Υπόγειοι χώροι κτιρίων που κατασκευάστηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπον μέχρι της 31-12-1969 επί τω σκοπώ όπως χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες Δημοσίων Θεαμάτων δύνανται να λειτουργήσουν ως τοιαύτες κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του τροποποιουμένου βασιλικού διατάγματος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.