Βασιλικό διάταγμα 479/71 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εν τέλει του άρθρου 18 του αυτού βασιλικού διατάγματος προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 έχουσες ούτω:

 

{2. Το δάπεδον της αιθούσης Κινηματογράφων και Θεάτρων δέον να διαμορφώνεται εις τρόπον ώστε, παν σημείον της τομής αυτού, υπό κατακορύφου επιπέδου, διερχομένου δια του μέσου της οθόνης ή της σκηνής να είναι κατακορύφως χαμηλότερον κατά 1,25 m των σημείων της θέσεως των οφθαλμών των θεατών των κειμένων επί του αυτού ως άνω κατακορύφου επιπέδου. Δια τον προσδιορισμό των σημείων της θέσεως των οφθαλμών των θεατών, καθορίζεται όπως η απόστασις μεταξύ του οφθαλμού του θεατού εκάστης σειράς και του σημείου τομής της κατακορύφου της διερχόμενης δια του οφθαλμού αυτού και της οπτικής ακτίνας, ήτις εκκινεί εκ του οφθαλμού του θεατού της αμέσως όπισθεν σειράς μέχρι του κατωτάτου σημείου της σκηνής ή της οθόνης, μη είναι μικροτέρα των 10 cm. Η κατά τα ανωτέρω δημιουργούμενη τοπική κλίσις του δαπέδου δεν δύναται να υπερβαίνει το 20%.

 

3. Ειδικώς δια τους κινηματογράφους το κατώτατο σημείον της οθόνης δέον όπως απέχει του δαπέδου τουλάχιστον 1,50 m εις περίπτωσιν μη χρήσεως υποτίτλων, και 1,80 m εις περίπτωσιν χρήσεως υποτίτλων και η γωνία της προς το κέντρον της οθόνης οπτικής ακτίνας του πλησιέστερου προς την οθόνη θεατού μετά του ορίζοντος δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 25%.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.