Βασιλικό διάταγμα 6/3/71 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων, ως και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των δια του άρθρου 1 του παρόντος εκτεινόμενων τμημάτων των σχεδίων ρυμοτομίας Αγίας Παρασκευής και Παιανίας, καθορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Ελάχιστον πρόσωπον 13 m.

Ελάχιστον βάθος 18 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 600 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση από της προηγουμένης παραγράφου, οικόπεδα υφιστάμενα κατά την δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ' όσον έχουν:

 

Ελάχιστον πρόσωπον 8 m.

Ελάχιστον βάθος 12 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 150 m2.

 

2. Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται δια μεν τα οικόπεδα του εδαφίου α' της προηγουμένης παραγράφου το πανταχόθεν ελεύθερον, δια δε τα οικόπεδα του εδαφίου β της αυτής παραγράφου το συνεχές.

 

3. Το μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων ορίζεται σε 33% της επιφανείας αυτών.

 

Επιτρέπεται δια μεν τα οικόπεδα του εδαφίου α της παραγράφου 1 του παρόντος κάλυψις μέχρι 250 m2, εφ' όσον η ούτω καλυπτόμενη επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 40% της επιφανείας του οικοπέδου, δια δε τα οικόπεδα του εδαφίου β της αυτής ως άνω παραγράφου μέχρι 240 m2, εφ' όσον η ούτως καλυπτόμενη επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 50% της επιφανείας του οικοπέδου και μέχρις 125 m2, εφ' όσον αυτή δεν υπερβαίνει τα 70% της επιφανείας αυτού, ανεξαρτήτως της θέσεως αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το από 24-09-1976 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 312/Δ/1976).

 

4. α) Ο συντελεστής δομήσεως απάντων των οικοπέδων ορίζεται σε 1,20.

 

β) Το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών του πανταχόθεν ελευθέρου οικοδομικού συστήματος καθορίζεται βάσει των διατάξεων του από 24-05-1969 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 109/Δ/1959).

 

γ) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών των ανεγειρομένων επί οικοπέδων του συνεχούς οικοδομικού συστήματος ορίζεται σε 4 και το ανώτατον επιτρεπόμενο ύψος αυτών σε 14 m, άνευ υπερβάσεως του ως άνω οριζομένου συντελεστού δομήσεως.

 

5. Εκ του κατά την προηγούμενη παράγραφο μεγίστου επιτρεπομένου αριθμού ορόφων, επιτρέπεται όπως εξικνείται μέχρι του κατακορύφου επιπέδου της οικοδομικής γραμμής αναλόγως του πλάτους της οδού, ο κάτωθι αριθμός ορόφων:

 

α) Δύο (2) όροφοι ανεξαρτήτως πλάτους οδού μικρότερου των 7.50 m, μη συμπεριλαμβανομένων, με μέγιστον ύψος οικοδομής 8 m.

 

β) Τρεις (3) όροφοι δια πλάτος οδού 7,50 m και μέχρι 10 m, μη συμπεριλαμβανομένων.

 

γ) Τέσσερις (4) όροφοι δια πλάτος οδού 10 m και άνω.

 

δ) Εφ' όσον το πλάτος της οδού δεν επιτρέπει την ανέγερση απάντων των ορόφων σε πρόσοψη οι λοιποί όροφοι κατασκευάζονται εν εσοχή και εις απόσταση 2,50 m από του κατακορύφου επιπέδου της όψεως του εκάστοτε υποκειμένου ορόφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.