Βασιλικό διάταγμα 7/11/68 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 22 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως αυτό εντάχθηκε με το από 28-03-1963 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 44/Δ/1963), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 22: Περί εσωτερικών οικοδομών

 

1. Επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις των επομένων παραγράφων 2, 3, 4 και 5 όπως επί του αυτού οικοπέδου ανεγερθούν επιπλέον των κυρίων οικοδομών και μία ή περισσότερους εσωτερικές οικοδομές (άρθρο 7) προοριζόμενες αποκλειστικώς και μόνον δια κατοικίες, εκτός εάν το οικόπεδο κείται εις περιοχήν, εις ην δι' ειδικής διατάξεως απαγορεύεται η ανέγερσις εσωτερικών οικοδομών.

 

2. Η ανέγερσις των ως άνω οικοδομών (κυρίων και εσωτερικών) δέον όπως περιορίζεται εντός της επιτρεπομένης καλύψεως του οικοπέδου και του οικοδομήσιμου τμήματος αυτού, ως τούτο καθορίζεται υπό των άρθρων 17, 18 και 19 του παρόντος άνευ δε υπερβάσεως του ισχύοντος εν τη περιοχή συντελεστού δομήσεως.

 

3. Η ελαχίστη απόστασις εσωτερικής οικοδομής από της κυρίας τοιαύτης ή από ετέρας εσωτερικής του αυτού οικοπέδου καθορίζεται βάσει του αριθμού των ορόφων, μη συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εν εσοχή κατασκευαζόμενων ορόφων εφ' εκάστης οικοδομής προς το μέρος καθ' ο αυτή αντικρίζει την ετέρα αφ' ης μετράται η απόστασις.

 

Η ως άνω ελαχίστη απόστασις ορίζεται ως ακολούθως:

 

Μέχρι δύο (2) ορόφων 5 m.
Μέχρι τριών (3) ορόφων 7 m.
Μέχρι τεσσάρων (4) ορόφων 9 m.
Από πέντε και πλέον ορόφους 11 m.

 

Η απόστασις μεταξύ δύο οικοδομών του αυτού οικοπέδου (κυρίας από εσωτερικής ή εσωτερικής από εσωτερικής) εχουσών διάφορον αριθμόν ορόφων και μη επιδεχόμενων περαιτέρω καθ' ύψος επαύξηση λόγω εξαντλήσεως του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου, είναι η αντιστοιχούσα εις την οικοδομή των ολιγότερων ορόφων (μη συμπεριλαμβανομένων των τυχών εν εσοχή τοιούτων ως ανωτέρω).

 

4. Η προσπέλασις πεζών και τροχοφόρων από του κοινοχρήστου χώρου προς τις εσωτερικές οικοδομές και τον υποχρεωτικώς ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου εφ' όσον τούτο έχει βάθος πλέον των 30 m δέον όπως εξασφαλίζεται δια διόδου πλάτους τουλάχιστον 4 m ή και κεκαλυμμένης του αυτού πλάτους ελευθέρου ύψους τουλάχιστον 3,50 m. Η δίοδος αυτή δύναται να αφεθεί εις οιανδήποτε θέσιν του οικοπέδου, εν περιπτώσει δε οικοπέδων μεγάλης όψεως δέον να αφίεται μία τοιαύτη δίοδος από 50 m όψεως.

 

5. Ως μέγιστος αριθμός ορόφων και μέγιστον ύψος εσωτερικής οικοδομής, μετρούμενο από της μέσης στάθμης του περιβάλλοντος αυτήν φυσικού εδάφους, ορίζονται τα αντιστοίχως ισχύοντα δια την κυρία οικοδομή του οικοπέδου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.