Βασιλικό διάταγμα 9/10/59b

ΒΔ 09-10-1959: Περί τροποποιήσεως της συνθέσεως της Ειδικής Πολεοδομικής Επιτροπής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 09-10-1959: Περί τροποποιήσεως της συνθέσεως της Ειδικής Πολεοδομικής Επιτροπής, (ΦΕΚ 232/Α/1959), 31-10-1959.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψιν:

 

1. τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων,

 

2. το από 12-08-1948 βασιλικό διάταγμα περί συστάσεως επταμελούς Επιτροπής κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 690/1948, ως τούτο, μεταγενεστέρως τροποποιήθηκε,

 

3. την από 28-05-1958 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Οικισμού δι' άσκηση αρμοδιοτήτων και ιδόντες την υπ' αριθμόν 329/1959 σύμφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί του Οικισμού Υφυπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

1. Το άρθρο 1 του από 12-08-1948 βασιλικού διατάγματος περί συστάσεως επταμελούς Επιτροπής κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 (ΦΕΚ 209/Α/1948) ως τούτο διαδοχικώς αντικαταστάθηκε δια του από [ΒΔ] 30-11-1949 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως της συνδέσεως της Ειδικής Πολεοδομικής Επιτροπής, (ΦΕΚ 317/Α/1949) του από [ΒΔ] 10-05-1951 βασιλικού διατάγματος περί αντικαταστάσεως του μόνου άρθρου του από [ΒΔ] 30-11-1949 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π. (ΦΕΚ 137/Α/1951) και του από 24-11-1953 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως της συνθέσεως της Ειδικής Πολεοδομικής Επιτροπής (ΦΕΚ 343/Α/1953), αντικαθίσταται ως έξης:

 

{1. Η Ειδική Πολεοδομική Επιτροπή περί ης το άρθρο 1 παράγραφος 8 του νομοθετικού διατάγματος 690/1948, συντίθεται εκ του Προϊσταμένου Οικισμού ως Προέδρου, εκ των Προϊσταμένων των διευθύνσεων:

 

α) Πολεοδομίας,

β) Πολεοδομικών Μελετών,

γ) Μελετών Οικιστικών Έργων,

δ) Αρχιτεκτονικών Μελετών,

ε) Κατασκευών και

 

εκ του Επιθεωρητού Πολεοδομίας Αττικής.

 

2. Τα μέλη της Επιτροπής απόντα ή κωλυόμενα αναπληρώνονται υπό των νομίμων αναπληρωτών αυτών εν τη υπηρεσία εκάστου.

 

3. Τον πρόεδρο της Επιτροπής απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει εν τη Προεδρεία της Επιτροπής, ο Διευθυντής Πολεοδομίας.}

 

Εις τον αυτόν επί του Οικισμού Υφυπουργό, αναθέτουμε την δημοσίευση και την εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν τη Ελληνική Βασιλική Πρεσβεία Βιέννης τη 09-10-1959

 

Παύλος Β.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.