Βασιλικό διάταγμα 9/10/67

ΒΔ 09-10-1967: Περί συμπληρώσεως του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 09-10-1967: Περί συμπληρώσεως του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών, (ΦΕΚ 135/Δ/1967), 17-10-1967.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις των άρθρων 14 και 17 από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ιδόντες την υπ' αριθμόν 59/1965 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, ως και την υπ' αριθμόν 862/1966 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. α) Προκειμένου περί Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, ως απαιτουσών ειδική διάταξη του σχεδίου, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της ανωτέρω παραγράφου, κατόπιν εγκρίσεως παρά της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, η ανέγερση επί του αυτού γηπέδου περισσοτέρων της μιας οικοδομών σε ελάχιστη από των ορίων του γηπέδου απόσταση 10 m. Η μεγίστη επιφάνεια εκάστου γηπέδου η δυναμένη να καλυφθεί υπό των πάσης φύσεως οικοδομών ορίζεται σε 45% της όλης επιφανείας αυτού.

 

β) Προκειμένου περί γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ως απαιτουσών ειδική διάταξη του σχεδίου επιτρέπεται, κατόπιν σχετικής βεβαιώσεως των αρμοδίων κατά το προηγούμενο άρθρο Υπηρεσιών, που διαπιστώνουν την ανάγκη της παρέκκλισης από του όρου της ανέγερσης μιας οικοδομής, τηρουμένων πάντως των όρων της ελάχιστης καλυπτόμενης επιφάνειας και των αποστάσεων από των ορίων του γηπέδου, των καθοριζόμενων υπό της προηγούμενης παραγράφου 1 του παρόντος.

 

γ) Οι σχετικές διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του βασιλικού διατάγματος 09-08-1955 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955) ως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενεστέρως εξακολουθούν ισχύουσες.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 09-10-1967.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.