Προεδρικό διάταγμα 23/10/1928b - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η αρμόδια επί της εφαρμογής του σχεδίου Υπηρεσία υποχρεούται να απαιτεί παρά των ενδιαφερομένων προ της χορηγήσεως της σχετικής αδείας, αναλόγως των εν άρθρο 1 του παρόντος αναφερομένων περιπτώσεων τα κάτωθι:

 

α) Προκειμένου περί της περίπτωσης α, έγκριση της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, παρεχομένων υπό την προϋπόθεση ότι τα σχέδια των κτιρίων έχουν σαφή και ειδική μορφήν, ήτις ως εκ του προορισμού των απαιτείται.

β) Προκειμένου περί της περίπτωσης β, έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εγκρίνοντος κατ' αρχήν την περί ης πρόκειται εγκατάσταση ως και την αρχιτεκτονική μελέτη αυτής.

γ) Προκειμένου περί της περίπτωσης γ έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

δ) Προκειμένου περί της περίπτωσης δ, έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, περιέχουσα και την βεβαίωση ότι οι αιτούμενες εγκαταστάσεις είναι απαραίτητοι δια την εν γένει γεωργοκτηνοτροφική βιομηχανία και περιπτώσεως τυχούσης ότι είναι τεχνικώς ή και οικονομικώς αναγκαία η επί τόπου διαμονή της οικογενείας, δια την λειτουργία των εγκαταστάσεων τούτων, η διατήρησις μείζονος χώρου περί αυτές προκειμένου δια τις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος.

 

Εις περίπτωσιν εγκρίσεως κατά τα ανωτέρω αγροικίας η συνολική επιφάνεια αυτής δεν δύναται να υπερβαίνει τα 100 m2 διατασσόμενης εις ένα ή δύο ορόφους.

 

ε) Προκειμένου περί της περίπτωσης ε, έγκριση της αρμοδίας Εκκλησιαστικής Αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του από 05-04-1977 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1977).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 17 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.