Βασιλικό διάταγμα 9/1/70 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την δόμηση επί οιουδήποτε οικοπέδου (γωνιαίου, μη γωνιαίου, διαμπερούς κ.λ.π. ή και που καταλαμβάνει ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο) του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος δομήσεως, οι λόγω κλίσεως της οδού ή του οικοπέδου καθ' οιανδήποτε διεύθυνση, ή λόγω της φυσικής ή τεχνικής διαμορφώσεως της στάθμης των προκηπίων (πρασιών) ή των πλαγίων και οπισθίων ακαλύπτων εκτάσεων του οικοπέδου, προκύπτοντες όροφοι και εν γένει χώροι κυρίας χρήσεως, περιλαμβάνονται στον συντελεστή δομήσεως του οικοπέδου.

 

2. Ως χώροι κυρίας χρήσεως χαρακτηρίζονται πάντες οι έχοντες ή δυνάμενοι να αποκτήσουν ελεύθερο ύψος εσωτερικώς τουλάχιστον 2,40 m, σε αυτό δε στάθμη δαπέδου, υποκείμενη μέχρις 1 m της στάθμης, φυσικής ή τεχνητής, του εξ ου πρόσβαση ή φωτισμός, πέριξ εδάφους.

 

Χώροι βοηθητικοί ανήκοντες στους ως άνω κυρίας χρήσεως χώρους, ήτοι λουτρά, αποχωρητήρια, κ.λ.π. ως και μαγειρεία, περιλαμβάνονται επίσης στον συντελεστή δομήσεως, έστω και εάν το δάπεδο αυτών υπόκειται τυχόν περισσότερο του 1 m του πέριξ εδάφους.

 

3. Στις περιοχές του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος δομήσεως, ο συντελεστής δομήσεως όπου ούτος δεν καθορίζεται δι' ειδικών κατά τόπους διατάξεων, ισούται προς το γινόμενο του ποσοστού καλύψεως του οικοπέδου επί τον αριθμό των ορόφων ως τα μεγέθη ταύτα καθορίζονται υπό των οικείων διατάξεων δι' εκάστη περιοχή προσαυξανόμενο κατά το ποσοστό της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 395/1968 (ΦΕΚ 95/Α/1968) εάν και εφ' όσον τα εν λόγω μεγέθη (ποσοστό καλύψεως οικοπέδου και αριθμός ορόφων) καθορίσθηκαν από της ισχύος του ως άνω αναγκαστικού νόμου 395/1968.

 

4. Της ως άνω προσαυξήσεως εξαιρούνται οι περιοχές περί ων η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του ως άνω αναγκαστικού νόμου 395/1968 ως και οι σε εκτέλεση της ως άνω διατάξεις ως και της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος 194/1969 (ΦΕΚ 103/Α/1969) εξαιρούμενες τοιαύτες δια βασιλικών διαταγμάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.