Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ποσοστό κάλυψης οικοπέδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εφόσον το σχέδιον οικισμού ή ο τυχόν συναφής ειδικός κανονισμός δεν καθορίζουν ειδικώς τα μέγιστα ποσοστά καλύψεως των οικοπέδων, ισχύουν τα ακόλουθα μέγιστα ποσοστά καλύψεως αυτών:

 

α) Δι' οικόπεδα του συνεχούς οικοδομικού συστήματος 70% της όλης επιφανείας του οικοπέδου.

β) Δι' οικόπεδα του κατά πτέρυγας οικοδομικού συστήματος 70%.

γ) Οικόπεδα του μικτού οικοδομικού συστήματος 60%.

δ) Οικόπεδο του ασυνεχούς οικοδομικού συστήματος 60%.

ε) Οικόπεδα του πανταχόθεν ελευθέρου οικοδομικού συστήματος 50%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 219/Δ/1968).

 

2. Κλειστές ή ανοικτές αυλές, αναγκαίες τυχόν επί πλέον των κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή των τυχόν, ειδικών τοιούτων υποχρεωτικώς ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων, είτε δια τον φωτισμό και αερισμό κατά τις σχετικές διατάξεις είτε δι' οιανδήποτε άλλη ανάγκην των οικοδομών, αφήνονται πάντοτε εις βάρος του κατά τα επόμενα οικοδομήσιμου τμήματος μη επιτρεπομένης της υπερβάσεως των ορίων αυτού, έστω και αν εκ τούτου ελαττώνεται εν τοις πράγμασι το επιτρεπόμενο μέγιστον ποσοστόν καλύψεως.

 

3. α) Εις οικόπεδα του συνεχούς οικοδομικού συστήματος, έχοντα πρόσωπον επί δυο ή πλειοτέρων οδών, (γωνιαία οικόπεδα) εφ όσον το εμβαδόν τούτων είναι μέχρι 400 m2 αφίεται ακάλυπτο τμήμα εις έκαστον οικόπεδον ίσον προς το ήμισυ του αφιεμένου κατά το παρόν δια τα μη γωνιαία τοιαύτα.

 

β) Εάν το εμβαδόν των τοιούτων γωνιαίων οικοπέδων είναι μείζον των 400 m2, δεν Ισχύουν οι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου α ως προς το πλέον των 400 m2 τμήμα του εμβαδού αυτών.

 

γ) Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων α' και β' εφαρμόζονται και επί των γωνιαίων οικοπέδων περί ων το εδάφιο ο της παραγράφου 3 του άρθρου 78 του παρόντος, έστω και αν το εν ή αμφότερα τα πρόσωπα αυτών υπολείπονται μεν του ελαχίστου προσώπου αρτίου οικοπέδου ουχί όμως και των 4 m.

 

Εις περίπτωσιν οικοπέδου αποτελούντος ολόκληρον οικοδομικό τετράγωνον δεν ισχύει η κατά το ανωτέρω εδάφιον α αύξησις του ποσοστού καλύψεως.

 

Εις τις περιπτώσεις γωνιαίων οικοπέδων, δυναμένων να κατατμηθούν εις περισσότερα αυτοτελώς οικοδομήσιμα οικόπεδα η κατά τις διατάξεις του εδαφίου α αύξησις του ποσοστού καλύψεως περιορίζεται αποκλειστικώς επί των εκ της κατατμήσεως προκυπτόντων γωνιαίων επί μέρους οικοπέδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 219/Δ/1968), με το από 04-11-1964 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 175/Δ/1964) και με το από 23-03-1965 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 64/Δ/1965).

 

4. Επιτρέπεται πάντοτε κάλυψις μέχρι 50 m2 άνευ περιορισμού εκ ποσοστού καλύψεως και μέχρις 100 m2, εφ' όσον δι' αυτής δεν καλύπτονται πλέον των ογδόντα εκατοστών (0,80) του όλου εμβαδού του οικοπέδου, έστω και αν ούτω προκύπτει υπέρβασις των ως άνω καθοριζομένων ποσοστών καλύψεως ή των ειδικώς τυχόν τοιούτων εκάστοτε κατά τόπους ισχυόντων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του από 26-07-1959 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 167/Α/1959).

 

5. Εις οικόπεδα έχοντα περισσότερους προσόψεις επί οδών ή άλλων κοινοχρήστων χώρων, εφ' ων ισχύουν διάφορα ποσοστά καλύψεως το αυτόν όμως σύστημα δομήσεως, εφαρμόζεται ως ποσοστόν καλύψεως του όλου οικοπέδου το μείζον τοιούτον. Εφ' όσον όμως επί των ως άνω οικοπέδων εφαρμόζονται εφ' εκάστης προσόψεως διάφορα συστήματα δομήσεως ως ποσοστόν καλύψεως του όλου οικοπέδου εφαρμόζεται ο μέσος όρος των διαφόρων ποσοστών καλύψεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 219/Δ/1968).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.