Νόμος 1349/83 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Οργάνωση - Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Δημοσίων Έργων και Οικονομικών εγκρίνεται ο Οργανισμός του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

 

2. Με τον Οργανισμό κανονίζονται ιδίως:

 

α) η οργάνωση γενικά της υπηρεσίας του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και η διαίρεσή της σε οργανικές μονάδες,

β) ο τίτλος και η αρμοδιότητα των οργανικών μονάδων,

γ) οι κλάδοι του μόνιμου προσωπικού κατά ειδικότητες και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου και βαθμού ή ομάδας βαθμών, από του εισαγωγικού μέχρι του βαθμού στον οποίο εξελίσσεται ο κάθε κλάδος,

δ) τα ειδικά τυπικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του κάθε κλάδου ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου ή για την προαγωγή πέρα από ορισμένο βαθμό, ή για την κατάληψη ορισμένων θέσεων,

ε) οι θέσεις του προσωπικού που μπορεί να προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και η κατανομή του κατά ειδικότητες, ως και τα τυπικά προσόντα πρόσληψης,

στ) τα προσόντα του προϊστάμενου κάθε μιας από τις οργανικές μονάδες.

 

3. Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του στοιχείου γ της προηγούμενης παραγράφου δεν μπορεί να είναι περισσότερες από ενενήντα.

 

Στο προσωπικό αυτό εφαρμόζονται όλες οι ισχύουσες διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα, όπως αυτές εφαρμόζονται κάθε φορά στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Μέχρι την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων που προβλέπονται από τον οργανισμό του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 485/1988), είναι δυνατός ο ορισμός προϊσταμένων των διευθύνσεων και των τμημάτων αυτού από προσωπικό, που αποσπάται ή διατίθεται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, εφόσον δεν υπάρχει προσωπικό του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας με τα ίδια προσόντα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τροποποιήθηκε από την παράγραφο 19 εδάφιο γ' του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

4. α) Οι θέσεις του προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου του στοιχείου ε της παραγράφου 2 δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τριάντα για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό και από τριάντα για το τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό.

β) Στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 993/1979, όπως ισχύουν, αλλά αυτό προσλαμβάνεται πάντοτε για ορισμένο χρόνο και απασχολείται και αμείβεται όπως ορίζει για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο και η σχετική σύμβαση.

γ) Η αμοιβή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού

προσδιορίζεται μέσα σε πλαίσια που καθορίζονται κατά κατηγορίες ή και κατά αριθμό προσώπων, με απόφαση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους περιορισμούς του νόμου [Ν] 1256/1982 για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση κ.λ.π.

 

5. Σε κάθε κεντρική υπηρεσία Υπουργείου ή αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία ή οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση ή επιχείρηση κοινής ωφέλειας μπορεί να ιδρυθεί μετά από πρόταση του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ιδιαίτερη οργανική μονάδα αντισεισμικής προστασίας που λειτουργεί σε μόνιμη βάση σε Γραφείο ή Τμήμα ή Διεύθυνση κατά περίπτωση και έχει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση της αντισεισμικής πολιτικής στους τομείς δραστηριότητας της αντίστοιχης υπηρεσίας ή του οργανισμού. Η οργανική αυτή μονάδα ιδρύεται και συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Δημοσίων Έργων και του αρμόδιου Υπουργού, όταν πρόκειται για δημόσια υπηρεσία, ή του εποπτεύοντος τον οργανισμό ή την επιχείρηση Υπουργού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ζητείται και η γνώμη του οργάνου που διοικεί τον Οργανισμό ή την επιχείρηση. Αν το όργανο αυτό δεν διατυπώσει τη γνώμη του μέσα σε τασσόμενη εύλογη προθεσμία η απόφαση εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη αυτή. Με την πιο πάνω απόφαση καθορίζεται ο βαθμός οργανικής μονάδας (Διεύθυνση, Τμήμα, Γραφείο), με τον οποίο θα λειτουργεί η οργανική μονάδα αντισεισμικής προστασίας, η στελέχωσή της από προσωπικό της υπηρεσίας ή του φορέα μέσα στον οποίο θα λειτουργήσει, ο τρόπος διασύνδεσης με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

6. Σε κάθε νομαρχία ιδρύεται ιδιαίτερη οργανική μονάδα αντισεισμικής προστασίας που λειτουργεί σε μόνιμη βάση. Η οργανική αυτή μονάδα έχει την υλοποίηση, στο επίπεδο του νομού, της αντισεισμικής προστασίας σύμφωνα με τα σχετικά προγράμματα και σχέδια. Με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων καθορίζεται κατά νομαρχία ύστερα από πρόταση του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας ο βαθμός οργανικής μονάδας (Διεύθυνση, Τμήμα ή Γραφείο) με τον οποίο θα λειτουργεί η μονάδα αντισεισμικής προστασίας, η στοιχειώδης στελέχωσή της για τις προσεισμικές περιόδους και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Ο Νομάρχης μεριμνά να στελεχώνεται η οργανική μονάδα αντισεισμικής προστασίας με υπαλλήλους οποιασδήποτε κρατικής υπηρεσίας, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμού. Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας μπορεί πάντα και κατά περίπτωση να ενισχύει τις μονάδες αυτές ή μερικές από αυτές με υπαλλήλους του.

 

7. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων, μπορεί, μετά από πρόταση του αντίστοιχου Δημοτικού Συμβουλίου, να ιδρυθεί σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρωτευουσών νομών και σε μεγάλους δήμους ιδιαίτερη οργανική μονάδα με αντικείμενο την αντισεισμική προστασία σύμφωνα με τα σχετικά προγράμματα ή σχέδια. Με το Διάταγμα αυτό καθορίζεται κατά συγκεκριμένο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης το είδος της οργανικής μονάδας, η στελέχωση και οργάνωσή της και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.