Νόμος 1416/84 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Σύσταση επιχειρήσεων από τις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων και την κεντρική ένωση δήμων και κοινοτήτων Ελλάδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας μπορούν να συνιστούν επιχειρήσεις ή να μετέχουν σε επιχειρήσεις που συνιστούν μαζί με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν, για την εκπλήρωση των σκοπών της παραγράφου 1 του άρθρου 205 του νόμου [Ν] 1065/1980.

 

2. Η σύσταση ή η συμμετοχή τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων ή της κεντρικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων Ελλάδας σε επιχείρηση γίνεται ύστερα από πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη με απόφαση της διοικούσας επιτροπής της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων ή του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων Ελλάδας, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της επιτροπής ή του συμβουλίου και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται, το ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, η εκπροσώπηση των ενώσεων στα όργανα της επιχείρησης και οι όροι συμμετοχής και αποχώρησης.

 

3. Οι επιχειρήσεις αυτού του άρθρου λειτουργούν με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.