Νόμος 4009/11

Ν4009/2011: Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4009/2011: Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, (ΦΕΚ 195/Α/2011), 06-09-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές αρχές

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - Νομική μορφή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Ακαδημαϊκή ελευθερία

Άρθρο 4: Αποστολή των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

Κεφάλαιο Β: Κανονιστικό πλαίσιο αυτοδιοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

Άρθρο 5: Οργανισμός

Άρθρο 6: Εσωτερικός Κανονισμός

 

Κεφάλαιο Γ: Διάρθρωση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

Άρθρο 7: Σχολές

 

Κεφάλαιο Δ: Όργανα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των μονάδων τους

 

Άρθρο 8: Όργανα του ιδρύματος

Άρθρο 9: Όργανα της σχολής

Άρθρο 10: Όργανα του τμήματος

Άρθρο 11: Όργανα της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών

Άρθρο 12: Όργανα της σχολής δια βίου μάθησης

Άρθρο 13: Λοιπά όργανα και ειδικά θέματα συγκρότησης

 

Κεφάλαιο Ε: Αξιολόγηση - διαφάνεια

 

Άρθρο 14: Μονάδα διασφάλισης της ποιότητας

Άρθρο 15: Δημοσιότητα - διαφάνεια

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Προσωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

Μέρος Α: Καθηγητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

Άρθρο 16: Καθηγητές

Άρθρο 17: Προσόντα εκλογής καθηγητών όλων των βαθμίδων

Άρθρο 18: Εκλογή - Εξέλιξη

Άρθρο 19: Διαδικασία εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων

Άρθρο 20: Διορισμός

Άρθρο 21: Αξιολόγηση καθηγητών

Άρθρο 22: Επιβραβεύσεις και διευκολύνσεις

Άρθρο 23: Ένταξη καθηγητών σε κατηγορίες

Άρθρο 24: Ασυμβίβαστα - Αναστολή καθηκόντων

Άρθρο 25: Αποδοχές καθηγητών

Άρθρο 26: Παράλληλη απασχόληση καθηγητών σε ξένα και ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Άρθρο 27: Επιστημονικές και λοιπές άδειες

 

Μέρος Β: Λοιπό προσωπικό

 

Άρθρο 28: Γραμματέας - Διοικητικό προσωπικό

Άρθρο 29: Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του ιδρύματος

 

Κεφάλαιο Ζ: Σπουδές

 

Άρθρο 30: Διάρθρωση των σπουδών

 

Μέρος Α: Πρώτος κύκλος σπουδών

 

Άρθρο 31: Διδακτικό έργο

Άρθρο 32: Πρόγραμμα σπουδών

Άρθρο 33: Χρονική διάρθρωση σπουδών - Εξετάσεις

Άρθρο 34: Κανονιστικές πράξεις για τις σπουδές πρώτου κύκλου

Άρθρο 35: Σύμβουλοι σπουδών

Άρθρο 36: Φοιτητικά θέματα

Άρθρο 37: Συγγράμματα

 

Μέρος Β: Δεύτερος κύκλος σπουδών

 

Άρθρο 38: Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών

 

Μέρος Γ: Τρίτος κύκλος σπουδών

 

Άρθρο 39: Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών

 

Μέρος Δ: Κοινές διατάξεις για τις σπουδές

 

Άρθρο 40: Προγράμματα σπουδών συνεργασίας μεταξύ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 41: Προγράμματα σπουδών συνεργασίας μεταξύ Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής

Άρθρο 42: Συνεργασία Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων

Άρθρο 43: Προγράμματα σπουδών δια βίου μάθησης

Άρθρο 44: Διοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα

Άρθρο 45: Πιστοποίηση και χρηματοδότηση προγραμμάτων σπουδών

Άρθρο 46: Εθνικό πλαίσιο προσόντων ανώτατης εκπαίδευσης

Άρθρο 47: Επώνυμες έδρες

Άρθρο 48: Βιβλιοθήκες - Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

 

Κεφάλαιο Η: Φοιτητικά ζητήματα

 

Άρθρο 49: Φοιτητική ιδιότητα - Σύλλογοι φοιτητών

Άρθρο 53: Φοιτητική μέριμνα - Υγειονομική περίθαλψη

Άρθρο 54: Υποτροφίες - εκπαιδευτικά δάνεια

 

Κεφάλαιο Θ: Πόροι των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

Άρθρο 56: Πόροι των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 57: Διαχείριση πόρων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 58: Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 59: Πόροι του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου

Άρθρο 60: Γραφείο καινοτομίας και διασύνδεσης

Άρθρο 61: Πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση

Άρθρο 62: Συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού

Άρθρο 63: Κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 

Κεφάλαιο Ι: Διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

 

Άρθρο 64: Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Άρθρο 65: Αποστολή

Άρθρο 66: Αρμοδιότητες πιστοποίησης της ποιότητας

Άρθρο 67: Συμβούλιο της Αρχής

Άρθρο 69: Επιστημονική και διοικητική υπηρεσία

Άρθρο 70: Πιστοποίηση της ποιότητας

Άρθρο 71: Αποφάσεις πιστοποίησης

Άρθρο 72: Κριτήρια πιστοποίησης

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 76: Εκλογή πρώτων οργάνων του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος - Συγκρότηση σχολών

Άρθρο 77: Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Άρθρο 78: Μέλη Επιστημονικού Προσωπικού

Άρθρο 79: Λοιπές κατηγορίες προσωπικού

Άρθρο 80: Λοιπές μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 81: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 82: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-09-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.