Νόμος 4009/11 - Άρθρο 81

Άρθρο 81: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και, ιδίως:

 

1. Ο νόμος [Ν] 5343/1932 (ΦΕΚ 86/Α/2011), εκτός των άρθρων 120 έως και 123, 272 πλην του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3, όπως ισχύει, 326, 327 και 329 έως και 333.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 44Α του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013).

 

2. ο αναγκαστικός νόμος [Ν] 553/1968 (ΦΕΚ 210/Α/1968),

 

3. τα άρθρα 1, 3, 6, οι παράγραφοι 1 έως και 5 και 7 του άρθρου 7, τα άρθρα 8, 9, 10, το στοιχείο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 11, το άρθρο 12, το άρθρο 13 με την εξαίρεση της παραγράφου 5, τα άρθρα 14, 15 και 16, το άρθρο 17 με τις εξαιρέσεις των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1, τα άρθρα 18, 20, 21, 22, το άρθρο 23 με εξαίρεση την περίπτωση γ' της παραγράφου 3 που καταργείται μόνο όσον αφορά τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και τα άρθρα 24, 25 και 29 έως και 35 και 37 του νόμου [Ν] 1268/1982,

 

4. τα άρθρα 1, 3, οι παράγραφοι 2 έως και 6 του άρθρου 4, τα άρθρα 5, 6, 8 έως και 22, 24, 26 έως και 30, καθώς και τα άρθρα 33, 34, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 35, τα άρθρα 36 έως και 39,οι παράγραφοι 11, 12 και 13 του άρθρου 48 και η παράγραφος 10 του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 1404/1983 (ΦΕΚ 173/Α/1983),

 

5. η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984),

 

6. τα άρθρα 13 και 14 του νόμου [Ν] 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/1985),

 

7. τα άρθρα 1 έως και 4 του νόμου [Ν] 1674/1986 (ΦΕΚ 203/Α/1986),

 

8. τα άρθρα 3, 6, οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 και η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1966/1991 (ΦΕΚ 147/Α/1991),

 

9. τα άρθρα 1 έως και 5, το άρθρο 6 με την εξαίρεση της παραγράφου 12, το άρθρο 7, το άρθρο 8 με την εξαίρεση της παραγράφου 7, τα άρθρα 9 έως και 16, τα άρθρα 22 και 23, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 25, καθώς και οι παράγραφοι, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 22 και 28 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α/1992),

 

10. το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2174/1993 (ΦΕΚ 210/Α?1993),

 

11. το στοιχείο α' της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2188/1994 (ΦΕΚ 18/Α/1994),

 

12. η παράγραφος 2 του άρθρου 15 και η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2327/1995 (ΦΕΚ 156/Α/1995),

 

13. τα άρθρα 1, 5, 6 και 7 του νόμου [Ν] 2454/1997 (ΦΕΚ 7/Α/1997),

 

14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1, με την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου, το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' και οι περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2, τα άρθρα 3 και 4, με την εξαίρεση της παραγράφου 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 και των παραγράφων 10 και 11, οι παράγραφοι 4, 5 και 7 έως και 18 του άρθρου 5, οι παράγραφοι 1, 3 και 4 του άρθρου 6, τα άρθρα 7 και 8, καθώς και το άρθρο 9, με την εξαίρεση της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του νόμου [Ν] 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α/1997). Οι λοιπές περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.

 

15. τα άρθρα 1, 2 και 3 και η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2517/1997 (ΦΕΚ 160/Α/1997),

 

16. τα άρθρα 1 έως και 12 του νόμου [Ν] 2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α/1997),

 

17. η παράγραφος 8, οι περιπτώσεις α', β', γ' και ε' της παραγράφου 11 και οι παράγραφοι 21 και 25 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α/1998),

 

18. τα άρθρα 1 και 2 του νόμου [Ν] 2752/1999 (ΦΕΚ 248/Α/1999),

 

19. η παράγραφος 7 του άρθρου 11, το άρθρο 13, το οποίο καταργείται από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, η περίπτωση α' της παραγράφου 5, οι παράγραφοι 20, 25 και 41 του άρθρου 14, η παράγραφος 1, με την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης δ' του άρθρου 15, η οποία καταργείται από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης στ' του άρθρου 59 του παρόντος νόμου, καθώς και οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 16 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000),

 

20. η περίπτωση β' της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114/Α/2001),

 

21. οι παράγραφοι 13, 17, 19 έως και 27, 30 και 31 του άρθρου 3 του νόμου 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/2002),

 

22. τα άρθρα 9 και 10 του νόμου 3369/2005 (ΦΕΚ 171/Α/2005), από την ίδρυση στο οικείο ίδρυμα της σχολής δια βίου μάθησης της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου,

 

23. η παράγραφος 4 με εξαίρεση το πρώτο εδάφιο και η παράγραφος 5 του άρθρου 2, καθώς και τα άρθρα 5, 6, 11 και 12 του νόμου [Ν] 3374/2005 (ΦΕΚ 189/Α/2005), οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2, το άρθρο 3, με την εξαίρεση των παραγράφων 2 και 3, οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 4, οι παράγραφοι 2, 3 και 7, με την εξαίρεση του τρίτου εδαφίου του άρθρου 5, οι παράγραφοι 1 έως 3, 7 και 8 του άρθρου 6, η παράγραφος 2 του άρθρου 7 και το άρθρο 8 του νόμου 3391/2005 (ΦΕΚ 240/Α/2005),

 

24. η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του νόμου 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α/2005),

 

25. η περίπτωση α' της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 2, η περίπτωση α' της παραγράφου 1 και οι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 4, τα άρθρα 5 έως και 8, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9, τα άρθρα 10 έως και 18, το άρθρο 21, η παράγραφος 1 του άρθρου 22, η παράγραφος 4 του άρθρου 23, οι παράγραφοι 1, 2, 6 και 7 του άρθρου 24, καθώς και οι παράγραφοι 2, 6, 7 και 10 του άρθρου 26 του νόμου 3549/2007 (ΦΕΚ 69/Α/2007),

 

26. τα άρθρα 1 έως και 10 του νόμου 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α/2008), με την εξαίρεση της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 1,

 

27. τα άρθρα 1 έως και 7, 12 έως και 14, 16, 19, 21, 23, 24 και 25 του νόμου [Ν] 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/2009),

 

28. οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 34 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010), ενώ κατ' εξαίρεση η παράγραφος 5 του άρθρου 34 διατηρείται σε ισχύ μόνο για την εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του νόμου 3848/2010,

 

29. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 407/1980 (ΦΕΚ 112/Α/1980),

 

30. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 275/1983 (ΦΕΚ 103/Α/1983),

 

31. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 327/1983 (ΦΕΚ 117/Α/1983),

 

32. το Κεφάλαιο β' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 387/1983 (ΦΕΚ 141/Α/1983),

 

33. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 388/1983 (ΦΕΚ 141/Α/1983),

 

34. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 389/1983 (ΦΕΚ 141/Α/1983),

 

35. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 459/1983 (ΦΕΚ 175/Α/1983),

 

36. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 473/1983 (ΦΕΚ 181/Α/1983),

 

37. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 509/1983 (ΦΕΚ 195/Α/1983),

 

38. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 31/1984 (ΦΕΚ 8/Α/1984),

 

39. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 123/1984 (ΦΕΚ 39/Α/1984),

 

40. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 411/1984 (ΦΕΚ 142/Α/1984),

 

41. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 567/1984 (ΦΕΚ 204/Α/1984),

 

42. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 265/1985 (ΦΕΚ 99/Α/1985), το οποίο καταργείται από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 53,

 

43. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 327/1985 (ΦΕΚ 115/Α/1985),

 

44. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 46/1989 (ΦΕΚ 21/Α/1989),

 

45. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 380/1989 (ΦΕΚ 167/Α/1989),

 

46. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 444/1993 (ΦΕΚ 184/Α/1993),

 

47. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 124/1994 (ΦΕΚ 91/Α/1994),

 

48. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 390/1995 (ΦΕΚ 217/Α/1995),

 

49. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 187/1996 (ΦΕΚ 145/Α/1996),

 

50. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 227/1996 (ΦΕΚ 174/Α/1996),

 

51. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 163/2002 (ΦΕΚ 149/Α/2002),

 

52. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 35/2003 (ΦΕΚ 36/Α/2003),

 

53. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 45/2003 (ΦΕΚ 46/Α/2003),

 

54. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 212/2004 (ΦΕΚ 190/Α/2004),

 

55. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 34/2005 (ΦΕΚ 52/Α/2005),

 

56. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 36/2007 (ΦΕΚ 32/Α/2007),

 

57. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 226/2007 (ΦΕΚ 255/Α/2007),

 

58. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 160/2008 (ΦΕΚ 220/Α/2008), με εξαίρεση τα άρθρα 5, 6 και 7, και τα άρθρα 22 έως και 28, και

 

59. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 178/2009 (ΦΕΚ 208/Α/2009).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.