Νόμος 1799/88 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του από 27-11-1926 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 430/Α/1926), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 1486/1984 (ΦΕΚ 161/Α/1984) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Επίσης με όμοιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζεται και κάθε θέμα που αναφέρεται στην εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και των περιφερειακών τμημάτων για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 του άρθρου 8 και 2 του άρθρου 13.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του από 27-11-1926 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 430/Α/1926), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 1486/1984, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 8 του άρθρου 8 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τη Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος.}

 

3. Το άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3905/1958 (ΦΕΚ 196/Α/1958) αντικαθίσταται.

 

{Άρθρο 2

 

1. Υπόχρεος για την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους κυκλοφορίας (διοδίων) είναι ο οδηγός του οχήματος. Σε περίπτωση διαφυγής του οχήματος ή άρνησης του οδηγού ή αποφυγής καταβολής του τέλους με τη χρησιμοποίηση παρακαμπτηρίων δρόμων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, υπόχρεος είναι ο ιδιοκτήτης του.

 

2. Η καταβολή του τέλους αποδεικνύεται από την έγγραφη απόδειξη πληρωμής, την οποία ο οδηγός έχει υποχρέωση να φυλάσσει μέχρι το τέλος της διαδρομής του και να την επιδεικνύει στα εντεταλμένα όργανα ελέγχου του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας.

 

3. Τα όργανα του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας που είναι εντεταλμένα για την είσπραξη του τέλους ή τον έλεγχο της καταβολής του, βεβαιώνουν με εκθέσεις τους τις παραβάσεις που αφορούν την καταβολή του τέλους. Οι παραβάτες υποχρεούνται να καταβάλουν το εικοσαπλάσιο του καθορισμένου τέλους, το οποίο εισπράττεται επί τόπου με ειδική τριπλότυπη απόδειξη από το όργανο που βεβαίωσε την παράβαση ή κατατίθεται από τον οδηγό ή τον ιδιοκτήτη του οχήματος στον οικείο λογαριασμό του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη Τράπεζα που υπάρχει σχετικός λογαριασμός του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, μέσα σε 20 ημέρες από τη βεβαίωση της παράβασης με υποχρέωση προσκόμισης ή αποστολής, μέσα στην ίδια προθεσμία στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας της σχετικής απόδειξης της Τράπεζας.

 

Οι εκθέσεις των παραβάσεων όλων των παραπάνω περιπτώσεων υποβάλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας. Αν παρέλθει η προθεσμία των 20 ημερών χωρίς να κατατεθεί από τον παραβάτη οδηγό ή τον ιδιοκτήτη του οχήματος το παραπάνω οφειλόμενο ποσό ή αν σημειωθεί υποτροπή των παραβατών, επιβάλλεται με πράξη του προϊσταμένου των υπηρεσιών του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας πρόστιμο ίσο με το πενηνταπλάσιο του καθορισμένου τέλους. Η πράξη αυτή κοινοποιείται στον υπόχρεο για την καταβολή του προστίμου, ο οποίος δικαιούνται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση να υποβάλει ένσταση στη Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας. Μετά την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, για την ένσταση ή την οριστικοποίηση του προστίμου, το ποσό που εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας.

 

4. Σε περίπτωση υποτροπής, ανεξάρτητα από την επιβολή προστίμου, τιμωρούνται ο οδηγός του οχήματος με αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως και ο ιδιοκτήτης του με αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα από έναν έως έξι μήνες. Η αφαίρεση των παραπάνω αδειών γίνεται, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 3, της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3905/1958 και του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπεται η επιβολή του ειδικού τέλους κυκλοφορίας υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας.}

 

4. Το άρθρο 4 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 113/1967 (ΦΕΚ 147/Α/1967) καταργείται.

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984) προστίθενται τα εξής δύο εδάφια:

 

{Το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας μπορεί να καταρτίζει συμβάσεις ή να προβαίνει σε πράξεις σχετικές με την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση των χώρων αυτών, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Από την έναρξη της ισχύος της διατάξεως αυτής το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας αντικαθιστά το Δημόσιο στις έννομες σχέσεις που αφορούν την εκμετάλλευση των χώρων αυτών.}

 

6. Συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας και τρίτων για την εκμετάλλευση των παρακείμενων στις οδούς χώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του νόμου 1418/1984, είναι ισχυρές.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μπορεί να γίνει κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο όλων των διατάξεων της νομοθεσίας για το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί. Κατά την κωδικοποίηση αυτήν είναι δυνατή η μεταβολή της σειράς και της αρίθμησης των κεφαλαίων, άρθρων, παραγράφων και εδαφίων και η εναρμόνιση των διατάξεων μεταξύ τους με τις αναγκαίες φραστικές προσαρμογές, καθώς και η μεταφορά των κειμένων στη δημοτική γλώσσα.

 

8. Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2916/1954 (ΦΕΚ 155/Α/1954) ειδικό τέλος 3% στο ακαθάριστο εισόδημα από οικοδομές που βρίσκονται στην περιφέρεια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, για την αντιμετώπιση των δαπανών των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, που επεκτάθηκε με το άρθρο 67 του νόμου [Ν] 814/1978 (ΦΕΚ 144/Α/1978) και στο εισόδημα από οικοδομές που βρίσκονται στην περιοχή των Δήμων Ελευσίνας, Μάνδρας, Ασπροπύργου, Άνω Λιοσίων, Αχαρνών (Μενιδίου) και της Κοινότητας Βάρκιζας και που η διάρκειά του παρατάθηκε έως το οικονομικό έτος 1990 με το νόμο [Ν] 323/1976 (ΦΕΚ 114/Α/1976) επιβάλλεται από το οικονομικό έτος 1989 για τον ίδιο σκοπό και στο εισόδημα από οικοδομές που βρίσκονται στις περιοχές των Δήμων Σαλαμίνας, Κορωπίου, Παιανίας, Μαρκόπουλου, Κερατέας, Σπάτων και των Κοινοτήτων Θρακομακεδόνων, Βάρης, Γέρακα, Κάντζας, Γλυκών Νερών, Μαγούλας, Καλυβίων, Κουβαρά, Αρτέμιδος, Ζεφυρίου, Αμπελακίων Σαλαμίνας, Ανοίξεως Αττικής και των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων των Κοινοτήτων Δροσιάς, Μπάλας και Διονύσου, καθώς και στις περιοχές του Δήμου Λαυρίου, και των Κοινοτήτων Παλλήνης, Σαρωνίδας, Ανάβυσσου, Παλαιάς Φώκαιας, Αγίου Κωνσταντίνου, Ραφήνας, Νέας Μάκρης, Μαραθώνα, Αγίου Στεφάνου, Ανθούσας, Βιλλίων, Ερυθρών, Μαρκόπουλου Ωρωπού, Νέας Περάμου, Οινόης, Πικερμίου, Φυλής, Αιαντείου και Σεληνίων Σαλαμίνας.

 

Το ίδιο τέλος επιβάλλεται και στην περίπτωση επέκτασης είτε της περιοχής αρμοδιότητας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 12 του νόμου [Ν] 1068/1980 (ΦΕΚ 190/Α/1980) από το οικονομικό έτος που ακολουθεί μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, είτε του δικτύου ύδρευσης σε περιοχές εκτός της αρμοδιότητας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας από το επόμενο της επέκτασης οικονομικό έτος.

 

Η απόδοση του ειδικού τέλους γίνεται όπως ορίζεται από το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 4129/1961 (ΦΕΚ 9/Α/1961). Το ποσοστό 2/3 του ειδικού τέλους 3% για την εκτέλεση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης περιέρχεται ολόκληρο στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του νόμου 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Αν η αύξηση των απαραίτητων για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα του έργου εργασιών συνεπάγεται αύξηση μεγαλύτερη του 100% της συμβατικής δαπάνης κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών, αφού συνυπολογισθούν και οι εργασίες που τιμολογούνται με νέες τιμές μονάδας και από τη φύση τους εντάσσονται στην αντίστοιχη ομάδα, όπως οι ομάδες αυτές προσδιορίζονται με τη σύμβαση, ο ανάδοχος μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση των επιπλέον ποσοτήτων. Στην περίπτωση αυτήν οι επιπλέον εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν ή με τον ίδιο ανάδοχο, αν γίνει ιδιαίτερη με αυτόν συμφωνία για τις τιμές τους πριν από την εκτέλεση των επιπλέον εργασιών, ή με άλλο ανάδοχο, ή απολογιστικά με αυτεπιστασία ή με υπεργολαβίες υποχρεωτικές για τον ανάδοχο.}

 

10. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 9 εφαρμόζονται στις συμβάσεις έργων για τις οποίες οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

11. Η ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984) γίνεται ύστερα από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου των κεντρικών υπηρεσιών για όλα τα έργα που εκτελούν οι υπηρεσίες τους και οι φορείς του δημοσίου τομέα που εποπτεύονται από τα υπουργεία αυτά.

 

Αν δεν υπάρχει τεχνικό συμβούλιο σε κεντρική υπηρεσία υπουργείου, αρμόδιο είναι το τεχνικό συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Τα θέματα αυτά εισηγείται στο τεχνικό συμβούλιο όργανο του φορέα κατασκευής του έργου, που ορίζεται από τη διοίκησή του.

 

12. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν οι αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

α) ΕΔ2Α/01/1/ΦΝ294/1986

β) ΕΔ2Α/02/39/ΦΝ294/1987

γ) ΕΔ2Α/02/72/ΦΝ294/1987

δ) ΕΔ2Α/01/135/ΦΝ294/1987

ε) ΒΣ1Γ/0/6/80-Π/1987

 

13. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 27 του νόμου 1418/1984 για την ισχύ των διατάξεων που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή για τα αποφαινόμενα όργανα, όπως παρατάθηκε με την απόφαση που κυρώνεται με την παράγραφο 12 περίπτωση δ' του παρόντος άρθρου, παρατείνεται από τη λήξη της (31-12-1987) μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νόμου 1418/1984 και πάντως όχι πέρα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

14. Κυρώνεται η ΕΔ2Α/04/22/ΦΝ287/03/1987 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων απόφαση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.