Νόμος 1475/84 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατά την παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου μίσθωση δεν μπορεί να έχει διάρκεια μικρότερη από 15 και μεγαλύτερη από τριάντα (30) χρόνια. Ο Υπουργός Ενεργείας και Φυσικών Πόρων, ύστερα από αίτηση του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται μέσα στο προηγούμενο από τη λήξη της μίσθωσης έτος, μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της μίσθωσης έως είκοσι (20) ακόμα χρόνια, εφόσον κρίνει ότι από το μισθωτή έχουν πραγματοποιηθεί σοβαρές επενδύσεις για την εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού.

 

2. Τα μισθώματα βεβαιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ενεργείας και Φυσικών Πόρων. Ποσοστό 30% από τα μισθώματα αυτά διατίθεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ενεργείας και Φυσικών Πόρων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή των οποίων βρίσκεται ο χώρος εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού.

 

3. Τα αναλογικά μισθώματα υπολογίζονται βάσει της καταναλισκόμενης ενέργειας του γεωθερμικού πεδίου.

 

Μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όλοι οι μισθωτές γεωθερμικού δυναμικού υποχρεούνται να τοποθετήσουν στις παραγωγικές γεωθερμικές γεωτρήσεις υδρομετρητές υψηλών θερμοκρασιών. Ο τρόπος υπολογισμού του αναλογικού μισθώματος, βάσει της καταναλισκόμενης γεωθερμικής ενέργειας, γίνεται όπως καθορίστηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου [Α] Δ9-θ/Φ261/31928/1993 (ΦΕΚ 958/Β/1993) απόφαση του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από την ημερομηνία δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στις περιπτώσεις εκμισθώσεως γεωθερμικού πεδίου, στο οποίο έχουν γίνει από το Δημόσιο έργα υποδομής (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δίκτυα διανομής γεωθερμικού ρευστού κ.λ.π.) καταβάλλεται από το μισθωτή και πάγιο μίσθωμα, το οποίο, εφόσον μεν πρόκειται για μισθώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2, καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που επιτρέπει τη μίσθωση. Εφόσον δε πρόκειται για μισθώσεις με πλειοδοτική δημοπρασία προβλέπεται στη διακήρυξη. Το πάγιο μίσθωμα αναπροσαρμόζεται ανά τριετία, με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και μέχρι ποσοστού 20% επί του αρχικού παγίου. Το πάγιο αυτό μίσθωμα δεν συμψηφίζεται με το καταβαλλόμενο αναλογικό. Ο μισθωτής γεωθερμικού δυναμικού υποχρεούται και στην καταβολή αναλογικού μισθώματος ποσοστού ίσου με το 8%, επί της αξίας των εκμεταλλευομένων από αυτόν παραπροϊόντων και υποπροϊόντων γεωθερμικού δυναμικού, στο δάπεδο του γεωθερμικού πεδίου. Για συμβάσεις εκμισθώσεως γεωθερμικού δυναμικού, προκειμένου να υπολογισθούν τα δικαιώματα συμβολαιογράφων, καθώς και των Ταμείου Νομικών και Συλλόγου Συμβολαιογράφων, δεν λαμβάνονται υπόψη το ύψος της προβλεπόμενης επένδυσης και οι δαπάνες για ερευνητικές εργασίες για την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 31 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.