Νόμος 2244/94 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου 1475/1984 τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Το Δημόσιο ασκεί τα δικαιώματα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 144 του παραπάνω κώδικα. Σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν ερευνηθεί από το Δημόσιο ή από τις έρευνες που έχουν γίνει δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη γεωθερμικού πεδίου, επιτρέπεται η απευθείας μίσθωση σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τα εχέγγυα, κατόπιν αιτήσεώς του, τηρουμένης της προτεραιότητας υποβολής της σχετικής αιτήσεως, με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Στην απόφαση αυτή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περιλαμβάνονται και οι όροι της μίσθωσης.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του νόμου 1475/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Προϊόντα, παραπροϊόντα ή και υποπροϊόντα εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού, εφόσον δεν αξιοποιούνται από τον έχοντα το δικαίωμα εκμετάλλευσής τους, βάσει της σύμβασης μίσθωσης, ανήκουν στο Δημόσιο, το οποίο μπορεί να τα διαθέτει σε τρίτους κατά βούληση.

 

Ως προϊόν του γεωθερμικού δυναμικού θεωρείται το αξιοποιήσιμο θερμοενεργειακό περιεχόμενο του γεωθερμικού ρευστού.

 

Ως παραπροϊόντα θεωρούνται άλλα τυχόν συμπαραγόμενα προϊόντα εκτός του θερμοενεργειακού περιεχομένου του γεωθερμικού ρευστού.

 

Ως υποπροϊόν θεωρείται το απομένον γεωθερμικό ρευστό, μετά τη λήψη των κατά τα ανωτέρω προϊόντων και παραπροϊόντων.}

 

3. Προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 3 του νόμου 1475/1984, που έχει ως εξής:

 

{3. Τα αναλογικά μισθώματα υπολογίζονται βάσει της καταναλισκόμενης ενέργειας του γεωθερμικού πεδίου.

 

Μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όλοι οι μισθωτές γεωθερμικού δυναμικού υποχρεούνται να τοποθετήσουν στις παραγωγικές γεωθερμικές γεωτρήσεις υδρομετρητές υψηλών θερμοκρασιών. Ο τρόπος υπολογισμού του αναλογικού μισθώματος, βάσει της καταναλισκόμενης γεωθερμικής ενέργειας, γίνεται όπως καθορίστηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου Δ9-Β/Φ261/31928/21-12-1993 (ΦΕΚ 958/Β/1993) απόφαση του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από την ημερομηνία δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στις περιπτώσεις εκμισθώσεως γεωθερμικού πεδίου, στο οποίο έχουν γίνει από το Δημόσιο έργα υποδομής (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δίκτυα διανομής γεωθερμικού ρευστού κ.λ.π.) καταβάλλεται από το μισθωτή και πάγιο μίσθωμα, το οποίο, εφόσον μεν πρόκειται για μισθώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2, καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που επιτρέπει τη μίσθωση. Εφόσον δε πρόκειται για μισθώσεις με πλειοδοτική δημοπρασία προβλέπεται στη διακήρυξη. Το πάγιο μίσθωμα αναπροσαρμόζεται ανά τριετία, με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και μέχρι ποσοστού 20% επί του αρχικού παγίου.

 

Το πάγιο αυτό μίσθωμα δεν συμψηφίζεται με το καταβαλλόμενο αναλογικό. Ο μισθωτής γεωθερμικού δυναμικού υποχρεούται και στην καταβολή αναλογικού μισθώματος ποσοστού ίσου με το 8%, επί της αξίας των εκμεταλλευομένων από αυτόν παραπροϊόντων και υποπροϊόντων γεωθερμικού δυναμικού, στο δάπεδο του γεωθερμικού πεδίου.

 

Για συμβάσεις εκμισθώσεως γεωθερμικού δυναμικού, προκειμένου να υπολογισθούν τα δικαιώματα συμβολαιογράφων, καθώς και των Ταμείου Νομικών και Συλλόγου Συμβολαιογράφων, δεν λαμβάνονται υπόψη το ύψος της προβλεπόμενης επένδυσης και οι δαπάνες για ερευνητικές εργασίες για την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού.

 

4. Προστίθεται δεύτερο εδάφιο στο άρθρο 5 του νόμου 1475/1984, που έχει ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και ύστερα από γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, μπορεί να περιορίζεται η έκταση εκμισθωμένου γεωθερμικού πεδίου, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή άλλους αναγόμενους σε ορθολογική εκμετάλλευση γειτονικού γεωθερμικού πεδίου ή χαμηλού ρυθμού αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού του εκμισθωμένου πεδίου, σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις του μισθωτή και τα διεθνώς κρατούντα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 καταργήθηκαν με το άρθρο 31 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.