Νόμος 1475/84 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 του Μεταλλευτικού Κώδικα (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 210/1973, (ΦΕΚ 277/Α/1973)) εφαρμόζεται και ως προς δικαίωμα κυριότητας του γεωθερμικού δυναμικού. Για τα δικαιώματα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης του δυναμικού αυτού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 143 του ίδιου Κώδικα.

 

2. Το Δημόσιο ασκεί τα δικαιώματα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 144 του παραπάνω κώδικα. Σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν ερευνηθεί από το Δημόσιο ή από τις έρευνες που έχουν γίνει δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη γεωθερμικού πεδίου, επιτρέπεται η απευθείας μίσθωση σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τα εχέγγυα, κατόπιν αιτήσεώς του, τηρουμένης της προτεραιότητας υποβολής της σχετικής αιτήσεως, με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Στην απόφαση αυτή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περιλαμβάνονται και οι όροι της μίσθωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994).

 

3. Το Δημόσιο μπορεί να εκμισθώνει τα δικαιώματα της προηγούμενης παραγράφου, κατά προτεραιότητα και ανεξάρτητα από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους, σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982, στις επιχειρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 46 του νόμου 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α/1984) και σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, καθώς και σε γεωργικούς και βιοτεχνικούς συνεταιρισμούς. Η μίσθωση γίνεται ύστερα από απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στην απόφαση αυτή ορίζονται και οι όροι της μίσθωσης.

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής Έλληνες εργαζόμενοι στο εξωτερικό που αναλαμβάνουν επενδυτικές πρωτοβουλίες για την εκμετάλλευση πηγών γεωθερμικής ενέργειας με κεφάλαια που προέρχονται αποδεδειγμένα από συνάλλαγμα, που αποκτήθηκε από την εργασία τους, έχει εισαχθεί και δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέο στην Τράπεζα της Ελλάδος, εξομοιώνονται με τους συνεταιρισμούς της παραγράφου αυτής.

 

4. Προϊόντα, παραπροϊόντα ή και υποπροϊόντα εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού, εφόσον δεν αξιοποιούνται από τον έχοντα το δικαίωμα εκμετάλλευσής τους, βάσει της σύμβασης μίσθωσης, ανήκουν στο Δημόσιο, το οποίο μπορεί να τα διαθέτει σε τρίτους κατά βούληση. Ως προϊόν του γεωθερμικού δυναμικού θεωρείται το αξιοποιήσιμο θερμοενεργειακό περιεχόμενο του γεωθερμικού ρευστού. Ως παραπροϊόντα θεωρούνται άλλα τυχόν συμπαραγόμενα προϊόντα εκτός του θερμοενεργειακού περιεχομένου του γεωθερμικού ρευστού. Ως υποπροϊόν θεωρείται το απομένον γεωθερμικό ρευστό, μετά τη λήψη των κατά τα ανωτέρω προϊόντων και παραπροϊόντων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994).

 

5. Διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των φορέων της εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών και γεωθερμικού δυναμικού στη διάρκεια εκτέλεσης έργων έρευνας ή εκμετάλλευσης του, εφόσον οι επιπτώσεις από τα έργα αυτά μπορούν να παραβλάψουν, άμεσα ή έμμεσα, τη δίαιτα, την παροχή ή την ποιότητα του νερού αναγνωρισμένων ιαματικών πηγών, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων ύστερα από γνώμη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και του αρμόδιου νομαρχιακού συμβουλίου, την οποία εκφράζουν μέσα σε προθεσμία που ορίζεται, κατά περίπτωση, από τον Υπουργό Ενεργείας και Φυσικών Πόρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 31 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.