Νόμος 1475/84 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι εκμεταλλευόμενοι κατά τη δημοσίευση του νόμου τούτου πηγές θερμών νερών του άρθρου 1 του παρόντος υποχρεώνονται, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση αυτού να καταθέτουν αίτηση για μίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης στο Υπουργείο Ενεργείας και Φυσικών Πόρων.

 

Στην αίτηση θα περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του προσώπου ή των προσώπων που εκμεταλλεύονται την πηγή και τα βασικά χαρακτηριστικά της, όπως είδος πηγής (φυσική ή τεχνητή), θέση, θερμοκρασία νερού, τρόπος ανάκτησης παροχή πεδίου εφαρμογής νερού κ.λ.π. Η αίτηση θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνικοοικονομική έκθεση της εκμετάλλευσης.

 

Η μίσθωση των πηγών τούτων στους παραπάνω εκμεταλλευτές γίνεται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 144 του [Π] Μεταλλευτικού Κώδικα.

 

Τα έσοδα από την εκμίσθωση των παραπάνω πηγών βεβαιώνονται από τον αρμόδιο νομάρχη και κατατίθενται στο δημόσιο ταμείο της περιοχής ως έσοδα του δήμου ή της κοινότητας, στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η πηγή, το μίσθωμα οφείλεται αναδρομικά από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η διαδικασία της μίσθωσης ολοκληρώνεται σε διάστημα 18 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

Αν δεν υποβληθεί αίτηση μέσα σε έξι (6) μήνες ή δεν επέλθει συμφωνία μέσα σε ένα χρόνο από την υποβολή της σχετικής αίτησης, απαγορεύεται η παραπέρα εκμετάλλευση, τυχόν δε συνέχισή της επιφέρει τις νόμιμες κυρώσεις σε βάρος του εκμεταλλευτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 31 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.