Νόμος 1512/85 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Δημοσίων Έργων, Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, καθορίζονται γενικά ή κατά περιοχές και συγκεκριμένες χρήσεις κτιρίων οι ειδικοί όροι, οι περιορισμοί, τα κριτήρια, καθώς και η παροχή κινήτρων για την προώθηση δομικών κατασκευών και εγκαταστάσεων, που έχουν σαν σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, την αντιρρύπανση του περιβάλλοντος και την αισθητική διαμόρφωση των στεγών και των δωμάτων. Οι παραπάνω ρυθμίσεις αναφέρονται στον καθορισμό προδιαγραφών και κανονισμών, στη δανειοδότηση, επιδότηση και δωρεάν παροχή μελετών για τις δομικές κατασκευές και εγκαταστάσεις των παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίμων, θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και στην αισθητική διαμόρφωση των στενών και των δωμάτων των κτιρίων. Για τις δομικές κατασκευές και εγκαταστάσεις που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να επιτρέπεται και υπέρβαση του μέγιστου ύψους και του συντελεστή δόμησης του οικοπέδου.

 

2. Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή τόσο στα νεοανεγειρόμενα κτίρια, όσο και στα υφιστάμενα κτίρια γενικά ή κατά περιοχές και συγκεκριμένες χρήσεις κτιρίων, όπως κάθε φορά ορίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 30 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003).

 

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού σε υφιστάμενα κτίρια, όπου η αλλαγή χρήσης κοινόχρηστων χώρων και η τροποποίηση των καταστατικών διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3741/1929, οι διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 13 αυτού δεν εφαρμόζονται στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου.

 

4. Οι δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης σε διηρημένη κατά ορόφους ή μέρη αυτής ιδιοκτησία στο ίδιο κτίριο κατανέμονται με βάση:

α. Τις απώλειες που αναλογούν σε κάθε ιδιοκτησία από τις συνολικές θερμικές απώλειες του κτιρίου.

β. Τις απώλειες κάθε συγκεκριμένης ιδιοκτησίας με βάση τον όγκο και τα εξωτερικά της ανοίγματα.

 

5. Στις κατανεμόμενες δαπάνες περιλαμβάνονται οι δαπάνες λειτουργίας (καύσιμα και προληπτική συντήρηση της εγκατάστασης) και οι έκτακτες δαπάνες (αντικαταστάσεις, βελτιώσεις, εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση ζημιών σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο μέρος του συστήματος κεντρικής θέρμανσης κ.λ.π.).

 

6. Υπόχρεοι για την καταβολή των δαπανών είναι:

α. Για τις δαπάνες λειτουργίας αυτός που έχει τη χρήση της ιδιοκτησίας.

β. Για τις έκτακτες δαπάνες ο κύριος της ιδιοκτησίας.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δημόσιων Έργων, Δικαιοσύνης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, καθορίζεται τεχνικός κανονισμός που αναφέρεται στον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας οριζόντιες ιδιοκτησίες, η σύνταξη της σχετικής μελέτης που υποβάλλεται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, ο εφαρμοζόμενος τύπος και γενικά οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 4, 5 και 6.

 

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε κτίρια για τα οποία εκδίδεται άδεια οικοδομής μετά τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.