Νόμος 3984/11 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Ρύθμιση θεμάτων του Σώματος Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και νοσοκομείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 3 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004), ισχύει και για τον Γενικό Επιθεωρητή, τους Επιθεωρητές και τους βοηθούς Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, αναδρομικά από την ημερομηνία ισχύος του νόμου [Ν] 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α/2001).

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικώς για τα πληρώματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι εκτός έδρας μετακινήσεις κατ' εντολή της διοίκησης κατ' έτος και κατά μήνα επιτρέπεται να καθορίζονται και πέραν του ανωτέρω ορίου.}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης α' του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1108/1980 (ΦΕΚ 304/Α/1980), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Εξαιρούνται των περιορισμών κυκλοφορίας, για τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, τα πετρελαιοκίνητα ασθενοφόρα οχήματα και οι πετρελαιοκίνητες ειδικές κινητές μονάδες που προμηθεύονται το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, καθώς και τα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα.}

 

4. Η μισθοδοσία και η δαπάνη εφημεριών των ειδικευόμενων ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας που απασχολούνται στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Αιγινήτειο και Αρεταίειο βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Από της ισχύος της παρούσας διάταξης, η ετήσια επιχορήγηση των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινήτειο και Αρεταίειο από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (αριθμός Κωδικού Φ15/2010 - ΚΑΕ 2821) παύει να καταβάλλεται.

 

5. Πλην του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει με το άρθρο 1 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), τα υπόλοιπα εδάφια αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Οι Διοικητές των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις: α) με τους ασφαλιστικούς φορείς, με βάση τις οποίες θα καλύπτονται από αυτούς οι ανωτέρω ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται στους ασφαλισμένους στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων πέραν του τακτικού ωραρίου και β) με ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με βάση τις οποίες θα καλύπτεται από αυτές η δαπάνη για επίσκεψη, διαγνωστικές, επεμβατικές και θεραπευτικές πράξεις, που διενεργούνται κατά την ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργία σε ασφαλισμένους τους και για τις οποίες υπηρεσίες θα ισχύει ειδικό αυξημένο τιμολόγιο. Οι ανωτέρω συμβάσεις υποβάλλονται προς ενημέρωση στις αρμόδιες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών.}

 

6. Οι εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες Υγείας του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, που εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και δοσιμετρούνται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό ακτινοπροστασίας με ατομικό δοσίμετρο σώματος: α) όταν η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας που δέχονται μετρηθεί στο 25% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που θέτει ο Κανονισμός Ακτινοπροστασίας, τον αμέσως επόμενο μήνα δύνανται να λάβουν άδεια ακτινοπροστασίας είκοσι ενός (21) συνεχών ημερών, β) όταν η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας που δέχονται μετρηθεί στο 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που θέτει ο Κανονισμός Ακτινοπροστασίας, τον αμέσως επόμενο μήνα υποχρεούνται να λάβουν επιπρόσθετη άδεια ακτινοπροστασίας 21 συνεχών ημερών, γ) όταν η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας που δέχονται μετρηθεί στο 75% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που θέτει ο Κανονισμός Ακτινοπροστασίας, τον αμέσως επόμενο μήνα υποχρεούνται να λάβουν επιπρόσθετη άδεια ακτινοπροστασίας 42 συνεχών ημερών.

 

Ειδικά για τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας που εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και δοσιμετρούνται με επιπλέον δοσίμετρο χειρός ή δακτύλων οι άδειες χορηγούνται κατά τα ως άνω α', β' και γ' λαμβάνοντας υπόψη ταυτοχρόνως και τα αντίστοιχα όρια αθροιστικών δόσεων για την άκρα χείρα. Οι διατάξεις των άρθρων 13 παράγραφος 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4111/1960 (ΦΕΚ 163/Α/1960), 12 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 993/1966 (ΦΕΚ 271/Α/1966), 2 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1821/1988 (ΦΕΚ 271/Α/1988), 74 παράγραφος 1 εδάφιο 5 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 149/Α/1992), καθώς και κάθε άλλη διάταξη με την οποία προβλέπεται άδεια ακτινοπροστασίας προφύλαξης, καταργούνται.

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) προστίθενται οι λέξεις και πλην της παραγράφου 2 του άρθρου 11, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

8. Στο άρθρο 13 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 

{3. Οι περιθαλπόμενοι σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης, οι οποίοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και για όσο χρονικό διάστημα αυτοί διαμένουν μόνιμα εντός των φορέων αυτών, συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης τους με ποσοστό επί της σύνταξης που λαμβάνουν. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κλιμακωτά ανάλογα με τη σύνταξη του κάθε περιθαλπόμενου, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του, το όργανο ελέγχου και διαχείρισης των χρημάτων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Αντίθετοι όροι στις συναφθείσες συμβάσεις μεταξύ των δημόσιων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης με τους ασφαλιστικούς φορείς δεν ισχύουν.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

9. Στο τέλος του άρθρου 13 του νόμου 2716/1999 προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:

 

{8. Τα άτομα, τα οποία τοποθετούνται σε μονάδες και προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, που παρέχονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης τους για όσο χρόνο διαμένουν στις δομές αυτές, με ποσοστό επί της σύνταξης την οποία λαμβάνουν. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κλιμακωτά ανάλογα με τη σύνταξη του κάθε περιθαλπόμενου, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του, το όργανο ελέγχου και διαχείρισης των χρημάτων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Αντίθετοι όροι στις συναφθείσες συμβάσεις των εν λόγω φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με τους ασφαλιστικούς φορείς δεν ισχύουν.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

10. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003) προστίθεται παράγραφος 2Α ως ακολούθως:

 

{2. Α. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ηρακλείου Κρήτης, το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21 του νόμου 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999) και μετονομάστηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση ΙΖ υποπερίπτωση ι' του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2002), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Ηρακλείου που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 572/1970 (ΦΕΚ 125/Α/1970), διατηρώντας την υφιστάμενη νομική μορφή του ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Οι οργανικές θέσεις, το προσωπικό και η ακίνητη περιουσία του μεταφέρονται χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου στο συγχωνευόμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο και το υποκαθιστά στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Όλη η κινητή περιουσία του καταργούμενου και συγχωνευόμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, καθώς και αδιάθετα υπόλοιπα σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης και λογαριασμούς εντόκων διαθεσίμων ακόμα και ανενεργούς, διατίθενται με μεταφορά σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3106/2003 για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών αναγκών τους, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία απόφαση καθορίζονται οι λογαριασμοί των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και τα αντίστοιχα ποσά που μεταφέρονται, ο τρόπος καταβολής των εξόδων και της προμήθειας της τράπεζας για την τήρηση των λογαριασμών και τη μεταφορά του ποσού, το κλείσιμο των λογαριασμών όταν δεν υπάρχουν υπόλοιπα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Με τα προεδρικά διατάγματα του άρθρου 13 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) θα ρυθμιστεί κάθε επί μέρους θέμα της συγχώνευσης.}

 

11. A. Τα Νοσοκομεία που διασυνδέονται, διοικούνται από ενιαίο συλλογικό όργανο Διοίκησης.

 

Το εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές, όταν ο συνολικός αριθμός οργανικών κλινών των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων είναι μέχρι 399 κλίνες και επταμελές για 400 και άνω κλίνες και αποτελείται από:

 

α) Τον κοινό Διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος του Συμβουλίου.

 

β) Δύο (2) μέλη των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων έως 399 οργανικές κλίνες και 4 μέλη των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων με 400 και άνω οργανικές κλίνες που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους αναπληρωτές τους. Στην τελευταία περίπτωση, ένα ή περισσότερα εκ των τεσσάρων μελών είναι ο κοινός αναπληρωτής Διοικητής.

 

γ) Έναν εκπρόσωπο των ιατρών, που υπηρετούν στα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία, ο οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους ιατρούς Εθνικού Συστήματος Υγείας και τους ιατρούς μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που υπηρετούν στα Νοσοκομεία.

 

δ) Έναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών προσωπικού του Νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του από το λοιπό, πλην των ιατρών προσωπικό των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων. Έως την εκλογή των νέων εκπροσώπων των ανωτέρω υπό γ' και δ' περιπτώσεων, συμμετέχουν στο Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης οι αιρετοί εκπρόσωποι του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη νοσοκομείου εξαιρουμένων των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων.

 

Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του νόμου 2690/1999 που αφορούν στη λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης. Έδρα του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης είναι το μεγαλύτερο σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείο εξαιρουμένων των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων.

 

Η συγκρότηση του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αρμοδιότητες που ασκούνται από το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης, ενώ ο τόπος συνεδριάσεων του και η διαδικασία μετακίνησης προσωπικού μεταξύ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων αποτελούν αρμοδιότητα του κοινού Διοικητή και οι κοινοί διαγωνισμοί προμηθειών, φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, παγίων στοιχείων και η διαχείριση Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Πληροφορικής αποτελούν αρμοδιότητα του Ενιαίου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ο κοινός Διοικητής, που συμμετέχει με την ιδιότητα του Προέδρου στο Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από το μέλος εκείνο το οποίο ορίζεται ως Αντιπρόεδρος με την απόφαση ορισμού μελών του εν λόγω Οργάνου και εδρεύει στην έδρα του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Β. Όταν ένα εκ των δύο νοσοκομείων που διασυνδέονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 70 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), υπάγεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 13 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) (εφεξής ιδρυματικό νοσοκομείο) δεν υφίσταται ενιαίο συλλογικό όργανο διοίκησης, διορίζεται όμως κοινός διοικητής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), όπως προστέθηκε με το άρθρο 69 παράγραφος 1 του νόμου 3918/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 και την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 4025/2011. Ο κοινός διοικητής συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του ιδρυματικού νοσοκομείου, ως ορίζουν οι ειδικές για τα νοσοκομεία αυτά διατάξεις. Κατά τα λοιπά το ιδρυματικό νοσοκομείο διοικείται σύμφωνα με τις συστατικές του πράξεις και ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Το έτερο νοσοκομείο διοικείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παράγραφος 7 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005), το νόμο 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), το νόμο 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) και το νόμο 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011). Εάν ο συνολικός αριθμός των οργανικών κλινών των διασυνδεόμενων νοσοκομείων υπερβαίνει τις τετρακόσιες, μπορεί να τοποθετηθεί στο ιδρυματικό νοσοκομείο Αναπληρωτής Διοικητής εφόσον το επιτρέπουν οι συστατικές του πράξεις και ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, οπότε εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 7 του άρθρου 7 του νόμου 3329/2005, ως ισχύει.

 

Γ. Όταν διασυνδέονται δύο ή περισσότερα νοσοκομεία με ιδρυματικό νοσοκομείο τότε εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος υπό Β όσον αφορά το ιδρυματικό νοσοκομείο και η διάταξη της περίπτωσης Α του παρόντος για τα λοιπά νοσοκομεία της διασύνδεσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011), με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 

12. Στα Νοσοκομεία που λειτουργούν με διασύνδεση και διοικούνται από ενιαίο Διοικητικό Συμβούλιο, συνιστάται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο συγκροτείται από:

 

α) τον αναπληρωτή διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ως Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης, αναπληρούμενο στα καθήκοντα του από τον Προϊστάμενο της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας και μέλος του συμβουλίου διοίκησης του διασυνδεόμενου νοσοκομείου.

β) Τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, με τον αναπληρωτή του.

γ) Τον Προϊστάμενο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

δ) Τον Προϊστάμενο της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ε) Τον Προϊστάμενο της Τεχνικής - Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής και η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του νόμου 2690/1999 που αφορούν στη λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης.

 

Με απόφαση της Διοίκησης της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζονται οι αρμοδιότητες που ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης.

 

Από την ως άνω διάταξη εξαιρούνται τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία του εδαφίου Β' της παραγράφου 11 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011), με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 

13. Ο συνολικός συντονισμός των ιατρικών υπηρεσιών των Νοσοκομείων που θα λειτουργήσουν με ενιαία συλλογική Διοίκηση, ασκείται από τον Συντονιστή Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείου εξαιρουμένων των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων. Ο τρόπος άσκησης του συνολικού συντονισμού των ιατρικών υπηρεσιών των Νοσοκομείων που θα λειτουργήσουν με ενιαία συλλογική Διοίκηση καθορίζονται με απόφαση της Διοίκησης της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Ο συνολικός συντονισμός των Υπηρεσιών (Νοσηλευτική, Διοικητική - Οικονομική, Τεχνική - Ξενοδοχειακή, Πληροφορική) των Νοσοκομείων που θα λειτουργήσουν με ενιαία συλλογική Διοίκηση, ασκείται από τον Προϊστάμενο των αντίστοιχων Υπηρεσιών του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείου εξαιρουμένων των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων. Ο τρόπος άσκησης του συνολικού συντονισμού των εν λόγω υπηρεσιών των Νοσοκομείων που θα λειτουργήσουν με ενιαία συλλογική Διοίκηση καθορίζονται με απόφαση της Διοίκησης της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

14. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 3918/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Σε περιπτώσεις διασύνδεσης 2 και πλέον Νοσοκομείων, και ανεξάρτητα του αριθμού των οργανικών κλινών, δύναται να τοποθετείται 1 Αναπληρωτής Διοικητής, ανά διασυνδεόμενο Νοσοκομείο. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να μετατίθενται Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές Νοσοκομείων, καθώς και να παύονται Διοικητές διασυνδεόμενων Νοσοκομείων και να ορίζονται αυτοί ως Υποδιοικητές των Νοσοκομείων αυτών, με την ίδια απόφαση. Ο αναπληρωτής Διοικητής της παραγράφου 4 του άρθρου 62 του νόμου 3918/2011, ασκεί το έργο του χωρίς αμοιβή, εφόσον επιλέξει την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση του στο Πανεπιστήμιο και την άσκηση του κλινικού και εργαστηριακού έργου σε Πανεπιστημιακή κλινική, εργαστήριο ή μονάδα νοσοκομείου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας ο κοινός Διοικητής μπορεί με πράξη του να μεταβιβάζει στον αναπληρωτή Διοικητή το δικαίωμα να υπογράφει με εντολή του πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητας του και να ασκεί επιπλέον συγκεκριμένες αρμοδιότητες.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011).

 

15. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 7 του νόμου 1579/1985 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Κέντρα Υγείας της χώρας υποχρεούνται να διαθέτουν υπό τη συντονιστική αρμοδιότητα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και των παραρτημάτων του, τα ασθενοφόρα αυτοκίνητα τους, καταλλήλως στελεχωμένα και εξοπλισμένα, σύμφωνα με μηνιαίο πρόγραμμα, το οποίο υποβάλλεται εγκαίρως στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Για το λόγο αυτόν όλοι οι οδηγοί, πληρώματα ασθενοφόρων και λοιπό προσωπικό των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, που στελεχώνουν τα ασθενοφόρα τους, θα εκπαιδεύονται από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.}

 

16. Οι υπηρεσίες Τηλεϊατρικής παρέχονται εφόσον υφίσταται η δυνατότητα και με ευθύνη του θεράποντος ιατρού που αντιμετωπίζει το εκάστοτε περιστατικό. Ο θεράπων ιατρός, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, είναι υπεύθυνος να ζητά από τον ασθενή ή εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν από συγγενή α' βαθμού, την ενυπόγραφη έγκριση χρησιμοποίησης υπηρεσιών Τηλεϊατρικής. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο θεράπων ιατρός χρησιμοποιεί υπηρεσίες Τηλεϊατρικής κατά την κρίση του. Οι οδηγίες των Νοσοκομείων και Μονάδων Υγείας που παρέχουν υπηρεσίες Τηλεϊατρικής είναι συμβουλευτικές και σε καμία περίπτωση υποχρεωτικές.

 

17. Οι διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 5 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 90 παράγραφος 5 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010), καθώς και οι διατάξεις του άρθρου τρίτου του νόμου 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010) εφαρμόζονται για όλο το προσωπικό του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και μόνο σε ό,τι αφορά το μισθολογικό του καθεστώς.

 

18. Δίδεται η δυνατότητα αναγνώρισης των ενδοκρινολογικών τμημάτων των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως κατάλληλα για την εκπαίδευση ιατρών ειδικότητας ενδοκρινολογίας στους υπερήχους, σε εκείνα μόνο τα ενδοκρινολογικά τμήματα που παρέχουν πλήρη ειδικότητα της ενδοκρινολογίας, που έχουν υπερηχογράφο στο τμήμα τους και υπάρχει πιστοποίηση του Διευθυντή ιατρού ή άλλου ιατρού του τμήματος στην εκτέλεση υπερηχογραφημάτων

 

19. Επιτρέπεται στους φορείς των παραγράφων 2)β και 2)γ του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001), ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο έχουν λάβει την άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας τους, υπό την προϋπόθεση της τήρησης του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/α/2017) και εν γένει της κείμενης νομοθεσίας για την αυθαίρετη δόμηση, να στεγάζουν τα εργαστήρια των Β' και Γ' Τμημάτων του Δεύτερου Μέρους του Παραρτήματος Α', σε χώρους κτιρίων που δεν είναι χαρακτηρισμένοι ως χώροι κύριας χρήσης. Οι χώροι αυτοί των εργαστηρίων δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου. Στους χώρους αυτούς πρέπει να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος για τη λειτουργία τους τεχνητός φωτισμός και αερισμός. Το σύνολο των χώρων των ως άνω φορέων υπάγεται, ως προς τον κανονισμό πυροπροστασίας, στην κατηγορία Γραφεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο έκτο του νόμου 4693/2020 (ΦΕΚ 116/Α/2020).

 

20. Στο τέλος της 1ης παραγράφου του άρθρου 58 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011) προστίθεται η φράση εκτός των Δημάρχων σε Δήμους κάτω των 5.000 κατοίκων που είναι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ασκούν το ιατρικό επάγγελμα σε δυσπρόσιτα ιατρεία, όπως ορίζονται από το νόμο 3868/2010.

 

21. Οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 2 και 3 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011) προθεσμίες παρατείνονται μέχρι 15-09-2011 για τα επαγγέλματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 24 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 

22. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα οικονομικά έτη του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής τα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, ως φορείς Γενικής Κυβέρνησης, εποπτείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η έγκριση θα παρέχεται από τον Διοικητή της Διοικητικής Υγειονομικής Περιφέρειας στην οποία υπάγονται, βάσει των διατάξεων του νόμου 3527/2007 ή κατ' εξουσιοδότηση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, η έγκριση περιέρχεται στον Διοικητή του Νοσοκομείου του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 22 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 

23. Για το χρονικό διάστημα από 01-06-2011 μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας οι ιατροί που υπηρετούν στις εντασσόμενες Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του νόμου 3918/2011 συνεχίζουν να συνταγογραφούν σε συνταγολόγια του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, στα οποία τίθεται σφραγίδα του Φορέα Υποδοχής με την ένδειξη Παράρτημα.

 

24. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και οι αποκεντρωμένες μονάδες αυτών, καθώς και οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας κατόπιν εγκρίσεως σχετικού αιτήματος από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, για την αντιμετώπιση άμεσων λειτουργικών αναγκών τους ή για τις ανάγκες λειτουργικών αναγκών άλλων Νοσοκομείων ή Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

25. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του νόμου 3918/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής Προμηθειών δύναται να εξαιρούνται από το Σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών κάθε φορέα, προμήθειες που αφορούν σε είδη και υπηρεσίες πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση.}

 

26. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του νόμου 3580/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας δύναται να εξαιρούνται από το Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας κάθε φορέα, προμήθειες που αφορούν σε είδη και υπηρεσίες πληροφορικής, που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση.}

 

27. Η περίπτωση Α' της παραγράφου 11 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) και την παράγραφο 3 του άρθρου 62 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{11. Α. i. Οι ειδικευόμενοι ιατροί σε όλες τις ζώνες λαμβάνουν μηνιαίως Αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις 7 ενεργές εφημερίες κάθε μήνα.

 

ii. Στη Γ' ζώνη οι Συντονιστές Διευθυντές και οι Διευθυντές λαμβάνουν μηνιαίως Αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις 7 εφημερίες, εκ των οποίων μέχρι 5 ενεργές εφημερίες και μέχρι 2 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές. Οι υπόλοιποι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις 11 εφημερίες, εκ των οποίων μέχρι 7 ενεργές εφημερίες και μέχρι 4 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές.

 

iii. Στη Β' ζώνη οι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις 7 εφημερίες, από τις οποίες οι Συντονιστές Διευθυντές και Διευθυντές λαμβάνουν μέχρι 4 ενεργές εφημερίες και μέχρι 3 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές και οι υπόλοιποι ειδικευμένοι 7 εφημερίες, εκ των οποίων μέχρι 5 ενεργές εφημερίες και μέχρι 2 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές.

 

iv. Στην Α' ζώνη οι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις 6 εφημερίες, από τις οποίες οι Διευθυντές λαμβάνουν μέχρι 3 ενεργές εφημερίες και μέχρι 3 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές και οι υπόλοιποι ειδικευμένοι 6 εφημερίες, εκ των οποίων μέχρι 4 ενεργές εφημερίες και μέχρι 2 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές. Για τους Συντονιστές Διευθυντές της Α' ζώνης ισχύει το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 3754/2009.

 

v. Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου σε όλες τις ζώνες λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις 7 ενεργές εφημερίες.

 

vi. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις προβλεπόμενες στην Α' Ζώνη εφημερίες και ως εξής: οι Λέκτορες σε αντιστοιχία με τους Επιμελητές Β', οι Επίκουροι Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Επιμελητές Α', οι Αναπληρωτές Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Διευθυντές και οι Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Συντονιστές Διευθυντές. Με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου ορίζεται μηνιαίως ο αριθμός των εφημεριών εκάστου ιατρού έκτων ανωτέρω.}

 

28. Για λόγους διασφάλισης δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της Δημόσιας Υγείας, καθίστανται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων από προμήθειες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φαρμάκων και συναφών προς τις προμήθειες αυτές υπηρεσιών, που εναρμονίστηκαν με τις χαμηλότερες τιμές της εγχώριας αγοράς του Παρατηρητηρίου Τιμών του άρθρου 24 του νόμου 3846/2010. Οι ως άνω δαπάνες απορρέουν από προμήθειες των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης οι οποίες διενεργήθηκαν από την κατάθεση στη Βουλή του νόμου 3867/2010 μέχρι 31-05-2019. Σε περίπτωση που για είδη των προηγουμένων εδαφίων δεν υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρου 24 του νόμου 3846/2010 καταχωρημένες τιμές, οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προμήθειες αυτές θεωρούνται νόμιμες εφόσον οι τιμές τους δεν υπερβαίνουν τις συμβατικές τιμές που είχε συμφωνήσει ο φορέας με την τελευταία συναφθείσα σύμβαση για τα ίδια είδη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 28 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014), με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016), με την παράγραφο 6 του άρθρου 52 του νόμου 4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α/2016), με την παράγραφο 2 του άρθρου έκτου του νόμου 4432/2016 (ΦΕΚ 212/Α/2016).

 

29. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3204/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι κατά τις διατάξεις αυτές καταλαμβανόμενες θέσεις, μετά την κένωση τους για οποιονδήποτε λόγο, μετατρέπονται σε κενές θέσεις υπηρεσίας υπαίθρου.}

 

30. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γ' της περίπτωσης Ο' του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009) προστίθεται εδάφιο Π ως εξής:

 

{Π) Συμβούλιο Αξιολόγησης προς εξέλιξη των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας που υπηρετούν στο Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων. Το Συμβούλιο είναι η Γενική Συνέλευση του και απαρτίζεται από τους ειδικευμένους μόνιμους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων, από το βαθμό του αξιολογούμενου και άνω. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Διοικητή του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του και είναι σε απαρτία αν παρίσταται το 50% των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής για τον κάθε βαθμό. Επί μη απαρτίας, η συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε μία εβδομάδα με νόμιμη απαρτία το 30% των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής. Επί νέας ελλείψεως απαρτίας η συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά 7 ημέρες και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων ιατρών, θετική θεωρείται η ατομική αξιολόγηση εφόσον συγκεντρώνει το 50% + 1 των ψήφων των παρόντων. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε έτους ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση 1 εισηγητής με τον αναπληρωτή του για κάθε ειδικότητα και, επί ελλείψεως σε αυτήν, από συναφή ειδικότητα. Δεύτερος εισηγητής είναι ο εκάστοτε Διευθυντής των ιατρικών υπηρεσιών με τον αναπληρωτή του και σε περίπτωση που ελλείπει, ο αρχαιότερος ιατρός κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας του τμήματος. Αξιολογήσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο. Οι εισηγητές λαμβάνουν μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους τους φακέλους των ιατρών, που είναι υποψήφιοι για αξιολόγηση. Μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη των φακέλων οι εισηγητές καταθέτουν την εισήγηση τους στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης. Η Γραμματεία μέσα σε 5 ημέρες επιδίδει τις εισηγήσεις στους υποψήφιους ιατρούς, οι οποίοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας 15 ημερών. Μέσα σε 15 ημέρες από την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας, απαντώνται οι ενστάσεις και σε 15 ημέρες ο Διοικητής του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων συγκαλεί την αντίστοιχη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση αφού ακούσει τις εισηγήσεις, τις ενστάσεις και τις απαντήσεις από τους εισηγητές, καθώς και κάθε σχετική διευκρίνιση αυτών, αποφασίζει αιτιολογημένα. Οι εισηγητές λαμβάνουν για δεύτερη φορά στο ίδιο έτος τους φακέλους των ενδιαφερόμενων ιατρών μέχρι 31 Ιουλίου και ακολουθείται η ίδια διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.}

 

31. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Ιατροί Εθνικού Συστήματος Υγείας, που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, είναι αποσπασμένοι σε Νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης υγειονομικής περιφέρειας, μπορούν, μετά από αίτηση τους και με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να μετατίθενται, διατηρώντας το βαθμό τους, σε κενή οργανική θέση της ίδιας ειδικότητας του Νοσοκομείου στο οποίο είναι αποσπασμένοι.}

 

32. Ομοίως αναγνωρίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την πρόσληψη και την εξέλιξη του ιατρού, ο χρόνος προϋπηρεσίας του σε Νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και ο χρόνος προϋπηρεσίας του σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του νόμου 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/2008), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατά την κρίση των υποψηφίων για πρόσληψη σε θέση κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο χρόνος εξειδίκευσης σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή αντίστοιχη μονάδα νεογνών και παίδων και στη λοιμωξιολογία θεωρείται ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ως τέτοιος λαμβάνεται υπόψη για την περαιτέρω εξέλιξη των ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οποτεδήποτε και αν διανύθηκε. Ομοίως αναγνωρίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για την πρόσληψη και την εξέλιξη ο χρόνος προϋπηρεσίας σε Πανεπιστημιακές Κλινικές, Μονάδες ή Εργαστήρια που είναι εγκατεστημένες σε Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στο Αρεταίειο και Αιγινήτειο Νοσοκομείο.

 

Στους ήδη υπηρετούντες ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας που κατέχουν βαθμό Επιμελητή Α' η προϋπηρεσία του άρθρου 25 παράγραφος 5 του νόμου 3868/2010 προσμετράται για τη συμπλήρωση των ετών που απαιτούνται για την απόκτηση του δικαιώματος υποβολής αιτήσεως προς αξιολόγηση.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 32 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011), με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017).

 

33. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 6 της πρώτης παραγράφου του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{θέσεως - Ευθύνης στους Συντονιστές Διευθυντές, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα του βαθμού τους, οριζόμενο σε 235 €.}

 

34. Το εδάφιο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου 3259/1998 (???) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η αποζημίωση για πρόσθετες αμοιβές, εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών, υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και για υπερωριακή απασχόληση προς κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στους οικείους ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την επιχορήγηση των φορέων. Η καταβολή των αποζημιώσεων αυτών διενεργείται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από τους ανωτέρω φορείς.}

 

35. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Υποχρεώσεις τακτικών αποδοχών και αποζημιώσεων για πρόσθετες αμοιβές, εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών, υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και για υπερωριακή απασχόληση προς κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του πάσης φύσεως προσωπικού, καθώς και εφημεριών του ιατρικού προσωπικού που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κατά των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, καταβάλλονται με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από τους εν λόγω φορείς, ύστερα από επιχορήγηση από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού.}

 

36. Το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1998 καταργείται.

 

37. Οι αιτήσεις των ιατρών που υποβλήθηκαν από 03-08-2010 έως 02-03-2011 για ειδίκευση διάφορη της αρχικά επιλεγόμενης, μεταξύ των ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας και Παιδοψυχιατρικής, θα καταχωρηθούν στις σειρές προτεραιότητας ως εξής: α) Όσοι ιατροί έχουν διανύσει το μισό χρόνο άσκησης που απαιτείται για την απόκτηση της ειδικότητας, θα καταχωρηθούν μαζί με τους ιατρούς για τους οποίους στις 02-08-20 εκκρεμούσε αίτηση τους για ειδίκευση στο τελικό στάδιο της ειδικότητας και β) όσοι ιατροί έχουν διανύσει λιγότερο από το μισό χρόνο άσκησης που απαιτείται για την απόκτηση της ειδικότητας, θα καταχωρηθούν μαζί με τους ιατρούς για τους οποίους στις 02-08-2010 εκκρεμούσε αίτηση τους για ειδίκευση στο δεύτερο στάδιο της ειδικότητας. Το κριτήριο κατάταξης των ιατρών αυτών, των περιπτώσεων α' και β', θα είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους στο προηγούμενο στάδιο ειδίκευσης τους, θα προτείνονται δε για τοποθέτηση σε προσωποπαγείς θέσεις μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του προηγούμενου τους ιατρού στη σειρά προτεραιότητας.

 

38. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 67 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι αιτήσεις των ιατρών για απόκτηση σειράς προτεραιότητας που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα και μέχρι έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης, θα καταχωρηθούν στις σειρές προτεραιότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια των ανωτέρω μεταβατικών διατάξεων και στο τέλος της κάθε κατηγορίας. Οι αιτήσεις των ιατρών, που είχαν τοποθετηθεί ή αναγνωρίσει κάποιο από τα στάδια των αναφερόμενων ειδικοτήτων πριν τις 02-08-2010 και οι οποίες υποβλήθηκαν μετά τις 02-08-2010, ισχύουν και θα καταχωρηθούν στις σειρές προτεραιότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια των ανωτέρω μεταβατικών διατάξεων.}

 

39. Ιατροί που προτάθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 25 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), σε θέσεις που κενώθηκαν μετά τις 03-08-2010 και μέχρι 02-03-2011, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), για τοποθέτηση σε προκαταρκτικό ή κύριο στάδιο των ειδικοτήτων της Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα που είναι αναγνωρισμένα να χορηγούν μερική ή πλήρη άσκηση στις ειδικότητες αυτές, θα τοποθετηθούν σε προσωποπαγείς θέσεις για να ασκηθούν για όσο χρόνο παρέχει άσκηση το Νοσοκομείο και απαιτείται για την ειδικότητα του ιατρού, εφόσον δεν έχουν τοποθετηθεί, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του νόμου 3918/2011.

 

40. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 3868/2010 που αντικατέστησε την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που σε ορισμένες ειδικότητες δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον για κάλυψη θέσεων επικουρικών ιατρών και δεν υπηρετεί ήδη επικουρικός ιατρός, η σύμβαση του οποίου μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με την παράγραφο δ' της παρούσας, δεν ισχύει η αποκλειστική προθεσμία των 15 ημερών, αλλά η προκήρυξη παραμένει ανοικτή, μέχρις ότου καλυφθούν οι θέσεις που προβλέπονται στον πίνακα των επικουρικών ιατρών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 40 καταργήθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

41. Οι Αυτόνομες Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης AMΧΑ αυτές που λειτουργούν εκτός Νοσοκομείων και κλινικών δύνανται μέχρι και να διπλασιάσουν τη δυναμικότητα τους εφόσον λειτουργούν και ως Αυτόνομες Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης διακοπών ιδιαίτερα για αλλοδαπούς ασθενείς.

 

Δύνανται ακόμη να έχουν ακτινολογικό και μικροβιολογικό εργαστήριο για την εξυπηρέτηση των ασθενών της Αυτόνομης Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση αυτών ή των ασφαλιστικών φορέων.

 

Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν βεβαίως τις προβλεπόμενες νόμιμες δεσμεύσεις και προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος 225/2000.

 

42. Στο τέλος του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 3868/2010 προστίθενται τα εξής:

 

{Σε περίπτωση που σε ορισμένες ειδικότητες Μονάδων άγονων και προβληματικών περιοχών, όπως επίσης και νησιωτικών περιοχών, δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον για κάλυψη θέσεων επικουρικών ιατρών και δεν υπηρετεί σε αυτές ήδη επικουρικός ιατρός, η σύμβαση του οποίου μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με την παράγραφο δ' της παρούσας, δεν ισχύει η αποκλειστική προθεσμία των 15 ημερών, αλλά η προκήρυξη παραμένει ανοικτή μέχρις ότου καλυφθούν οι θέσεις που προβλέπονται στον πίνακα των επικουρικών ιατρών.

 

Στην περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας των ανωτέρω ιατρών από τον Φορέα στον οποίο θα παρέχει τις υπηρεσίες του, τη συγκεκριμένη δαπάνη αναλαμβάνει η Υγειονομική Περιφέρεια, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο Φορέας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 42 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.