Νόμος 1772/88 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 1337/1983 Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη κ.λ.π. (ΦΕΚ 33/Α/1983) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η εισφορά αυτή βεβαιώνεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο (Γραφείο Παρακαταθηκών) που εξυπηρετεί το δήμο ή την κοινότητα, ενώ για τους δήμους που έχουν δική τους Ταμειακή υπηρεσία η παραπάνω εισφορά βεβαιώνεται απ' ευθείας στην υπηρεσία αυτή, μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής.

 

Η εισφορά αυτή εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, ως έσοδο του οικείου δήμου ή κοινότητας και αποδίδεται σ' αυτούς κατά μήνα.

 

Το ποσό της εισφοράς αυτής διατίθεται από τους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εκτέλεση των βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων, είτε από τον ίδιο είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτόν φορέα.

 

Κάθε διάθεση της εισφοράς αυτής για άλλο σκοπό είναι άκυρη.

 

Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, όπως αντικαθίστανται, εφαρμόζονται, ανάλογα και στις περιπτώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 8.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου 1337/1983 προστίθενται τα εξής:

 

{Τα πρόστιμα της παραγράφου αυτής δεν επιβάλλονται σε κτίσματα ή κατασκευές που έγιναν με βάση οικοδομικές άδειες, οι οποίες εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 και κρίθηκαν αντισυνταγματικές με δικαστικές αποφάσεις, και για το λόγο αυτό ακυρώθηκαν.}

 

3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 43 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 19 και 20 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 και την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 1647/1986, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Σε ζώνες πυκνοδομημένες του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος νόμου, καθώς και σε πολεοδομικές ενότητες στις οποίες οι πυκνοδομημένες ζώνες αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής που εντάσσεται στο σχέδιο, είναι δυνατό, μετά από γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης να προηγηθεί της έγκρισης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, εφόσον θα έχει εκπονηθεί στα πλαίσια των κατευθύνσεων αυτού, όπως αυτές θα προκύψουν κατά την πρόοδο της μελέτης του.

 

Στις ως άνω περιπτώσεις, καθώς και σε όλες τις πυκνοδομημένες ζώνες, επιτρέπεται μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και προ των πράξεων εφαρμογής, η χορήγηση οικοδομικής άδειας, εφ' όσον είναι διαμορφωμένοι οι κοινόχρηστοι χώροι. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας είναι η προκαταβολή από τον ιδιοκτήτη ποσού ίσου προς το 20% της υποχρέωσής του για εισφορά σε χρήμα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου αυτού, όπως υπολογίζεται βάση υπεύθυνης δήλωσης του ίδιου για την αξία του ακινήτου του.

 

Οι τελικές υποχρεώσεις συμμετοχής της ιδιοκτησίας, όπως αυτές προκύπτουν από τον παρόντα νόμο, εκπληρώνονται μετά την κύρωση των πράξεων εφαρμογής και από το ποσό που αναλογίζεται στην ιδιοκτησία έναντι της εισφοράς σε χρήμα, αφαιρείται η κατά τα ανωτέρω τυχόν καταβληθείσα προκαταβολή.

 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στεγάσεως, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, δημοτικών επιχειρήσεων και της Εθνοκτηματικής Ανώνυμης Εταιρείας Ενεργού Πολεοδομίας και σε μη πυκνοδομημένες περιοχές.

 

Στην περίπτωση αυτή, αντί της προτάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, υποβάλλεται αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιο φορέα.}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου 1337/1983 όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 και το τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου 1 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η αναστολή ισχύει μέχρις ότου κριθεί η οριστική διατήρηση ή μη κάθε συγκεκριμένου αυθαιρέτου.}

 

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, του άρθρου 16 του ιδίου νόμου 1337/1983, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985, προστίθενται τα εξής:

 

{Εάν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δεν παρίστανται εκπρόσωποι του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, αντί τούτων μετέχουν στην Επιτροπή υπάλληλοι της αρμόδιας πολεοδομικής ή άλλης νομαρχιακής υπηρεσίας που ορίζονται για το σκοπό αυτό με απόφαση του οικείου Νομάρχη.}

 

6. Η συμμετοχή για την καταβολή χρηματικών εισφορών κατά το άρθρο 9 του νόμου 1337/1983 ιδιοκτητών ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των σεισμοπλήκτων περιοχών του νομού Μεσσηνίας, όπως αυτά ορίζονται στην [Π] 131/1986 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και τα οποία έχουν ενταχθεί ή εντάσσονται στο σχέδιο πόλης με τις διαδικασίες του κεφαλαίου Α του νόμου 1337/1983, ορίζεται στο 1/4 της εισφοράς που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παραπάνω άρθρου 9.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.