Νόμος 1647/86 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του νόμου 1337/1983 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

 

{6. Για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων προκειμένου να εφαρμοσθεί σχέδιο που εγκρίνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος, αντί της κατά το άρθρο 15 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 (ΦΕΚ 1/Α/1971) έκθεσης προεκτίμησης λαμβάνεται υπόψη η κατά το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 5/1986 (ΦΕΚ 2/Α/1986) έκθεση προσδιορισμού αξίας ακινήτων.}

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983, προστίθενται τα εξής:

 

{καθώς και για παραχώρηση οικοπέδων σε ιδιοκτήτες άλλων πολεοδομικών ενοτήτων του ίδιου δήμου ή κοινότητας μέσα στα όρια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, των οποίων τα οικόπεδα ρυμοτομούνται εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο, για τη δημιουργία κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων, η κατά το ποσοστό περισσότερο από την προκύπτουσα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υποχρέωσή τους. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για ρυμοτομούμενα οικόπεδα εντός σχεδίου εγκεκριμένου κατά τη διαδικασία του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων, που περιλαμβάνονται η αποτελούν πολεοδομική ενότητα του ίδιου δήμου η κοινότητας εφόσον το επιθυμούν οι ιδιοκτήτες τους.}

 

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 43 του νόμου 1337/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985, προστίθενται τα εξής:

 

{Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής στις πυκνοδομημένες ζώνες υπολογίζονται και τυχόν πυκνοδομημένα τμήματα οικισμών υφισταμένων προ του έτους 1923 που αποτελούν τμήμα της πολεοδομικής ενότητας που εντάσσεται στο σχέδιο.}

 

4. Ιδιοκτησίες που παραχωρήθηκαν σε πρόσφυγες για αγροτική αποκατάσταση από την Επιτροπή Αποκαταστάσεων Προσφύγων ή σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, όταν εντάσσονται στο σχέδιο πόλης με τις διαδικασίες του κεφαλαίου Α του νόμου 1337/1983, υπόκεινται σε υποχρέωση εισφοράς σε γη μειωμένη κατά το ήμισυ των εισφορών που προβλέπονται από το άρθρο 8 παράγραφος 4 και επόμενες του νόμου 1337/1983 και μέχρι τμήματος ιδιοκτησίας 2.000 m2. Η εισφορά σε χρήμα ορίζεται στο ήμισυ της εισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του νόμου 1337/1983 και μέχρι τμήματος ιδιοκτησίας 2.000 m2 εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ίδιου άρθρου 9.

 

Η παραπάνω ρύθμιση αφορά μόνο τις ιδιοκτησίες ή τμήματά τους που κατά τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής του σχεδίου ανήκουν κατά κυριότητα στον αρχικό δικαιούχο το σύζυγό του, τους κατιόντες και τους συζύγους τους και τους αδελφούς τους, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο και αν αποκτήθηκε η έκταση από αυτούς.

 

5. Θέματα εγκρίσεως τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων, καθορισμού ζωνών οικιστικού ελέγχου κατά τις διατάξεις του νόμου 1337/1983, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985, τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων, τροποποιήσεως και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης και αναστολής οικοδομικών εργασιών, για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται έκδοση προεδρικών διαταγμάτων, ρυθμίζοντα εφεξής με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει δύο μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

6. Σε όσους δήμους ή κοινότητες έχουν μεταβιβαστεί ή πρόκειται να μεταβιβαστούν αρμοδιότητες πολεοδομικών εφαρμογών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του νόμου 947/1979, όπως αυτές τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν με το νόμο 1337/1983, τα εισπραττόμενα έσοδα από επιβολή προστίμων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 παράγραφος 7 του νόμου 1337/1983, του άρθρου 9 παράγραφος 8 του νόμου 1512/1985 και του άρθρου 22 του νόμου 1577/1985 αποδίδονται απευθείας σ' αυτούς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.