Νόμος 1418/84 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν, κατά την εκτέλεση του έργου, αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 334/2000 (ΦΕΚ 279/Α/2000), συνάπτεται σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου. Για τον καθορισμό των νέων τιμών μονάδας των συμπληρωματικών εργασιών εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 43 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 (ΦΕΚ 223/Α/1985), όπως κάθε φορά ισχύουν. Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης των συμπληρωματικών εργασιών, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης. Στο ως άνω ποσοστό του 50% συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή σύνταξης τυχόν μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες του έργου. Οι συμπληρωματικές εργασίες παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2372/1996 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

2. Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα), που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 2338/1995 και με την οποία μπορεί να ορισθεί διαφορετικό ποσό απροβλέπτων για τα μικρά έργα. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο όρος συγκριτικός πίνακας αντικαθίσταται με τον όρο ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2372/1996 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 3621/2007 (ΦΕΚ 279/Α/2007)

 

3. Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται (επί έλασσον δαπάνη) να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

 

α) Να αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη και τη σύμβαση.

 

β) i) Να μην τροποποιείται το βασικό σχέδιο (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης,

 

ii) να μην θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και

 

iii) να μην χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

 

γ) Να μην υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή / και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της σύμβασης χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης, η οποία συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα διάταξη αναλύεται σε Ομάδες Εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδος τους. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία μετά την έκδοση της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι Ομάδες Εργασιών ανά κατηγορία έργων.

 

Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει τις συμβάσεις έργων όλων εν γένει των αναθετουσών αρχών κατά την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18, εφόσον τα έργα αυτά:

 

α) κατασκευάζονται με μελέτες που εκπονούνται βάσει των διατάξεων του νόμου 3316/2005 ή

β) προκηρύσσονται μετά την 01-03-2006 ή

γ) αφορούν σε έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013, ανεξαρτήτως ημερομηνίας προκήρυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 2940/2001 και με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006).

 

4. Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιμές της σύμβασης μαζί με τα απρόβλεπτα και δεν περιλαμβάνεται σ' αυτά αναθεώρηση τιμών, μεταγενέστερη τροποποίησή τους ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

5. Με προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, στον κανονισμό και στην έγκριση τιμών μονάδας νέων εργασιών, στη συμφωνία με τον ανάδοχο ή στις υπεργολαβίες για την εκτέλεση εργασιών στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

6. Σε κάθε έργο επιτρέπεται η σύνταξη συγκριτικών πινάκων που δεν μπορεί να υπερβούν 20% της συνολικής συμβατικής δαπάνης. Για τη σύνταξη συγκριτικών πινάκων πέραν του ανωτέρω ορίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 2 του νόμου 2229/1994.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.