Νόμος 1892/90 - Άρθρο 101

Άρθρο 101: Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν, ολικώς ή μερικώς, τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με εξαίρεση τα αποθεματικά του άρθρου 18 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 942/1949 (ΦΕΚ 96/Α/1949) και το αποθεματικό της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 148/1967 (ΦΕΚ 173/Α/1967).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 71Β του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

2. Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται με συντελεστή 5%, χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση. Ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται στο Δημόσιο με δήλωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί μέσα σ' ένα μήνα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Εμπορίου και εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και καταβάλλεται σε 4 ίσες τριμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. Ο φόρος αυτός βαρύνει την εταιρεία και δεν εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών ούτε συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος που οφείλεται από την εταιρεία ή τους μετόχους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 71Β του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

3. Με την καταβολή του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος, της εταιρείας και των μετόχων της για τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιήθηκαν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 71Β του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

4. Σε περίπτωση που πριν από την πάροδο 10 ετών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών διαλυθεί η ανώνυμη εταιρεία ή μειωθεί το μετοχικό της κεφάλαιο με σκοπό επιστροφής των αποθεματικών στους μετόχους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά δε λογίζονται φορολογικώς ως μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί και φορολογούνται με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη φορολογία εισοδήματος κατά το χρόνο της διάλυσης της εταιρείας ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται αν η εταιρεία διαλυθεί με σκοπό τη συγχώνευσή της με άλλη επιχείρησης και ίδρυση νέας ανώνυμης εταιρείας ή σε περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησής της από άλλη ανώνυμη εταιρεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 71Β του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3843/1958 και του νόμου [Ν] 4125/1960 (ΦΕΚ 202/Α/1960) εφαρμόζονται ανάλογα και στο φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 71Β του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 876/1979 (ΦΕΚ 48/Α/1979).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 71Β του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

7. Ο προβλεπόμενος από την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α/1984) συντελεστής φορολογίας για την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών από ανώνυμες εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης μειώνεται από 20% σε 10%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 71Β του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

8. Ανώνυμες εταιρείες που έχουν σχηματίσει αποθεματικά, είτε από υπεραξία μετοχών που προέρχεται από απόσχιση κλάδου ή από συγχώνευση εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, είτε από την αύξηση της αξίας των συμμετοχών της εταιρείας ή από διανομή μετοχών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 148/1967, του νόμου [Ν] 542/1977, του νόμου 1249/1982 και του νόμου [Ν] 1839/1989 κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή πάγιων περιουσιακών στοιχείων θυγατρικής εταιρείας ή άλλης εταιρείας στην οποία συμμετέχουν, μπορούν να προβούν σε κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών αυτών με σκοπό διανομής νέων μετοχών στους μετόχους τους. Η κεφαλαιοποίηση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 71Β του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

9. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των κεφαλαιοποιουμένων αποθεματικών της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 71Β του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

10. Ως βιομηχανικές επιχειρήσεις θεωρούνται και οι επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών που παράγονται στοιχειοθεσία - φωτοστοιχειοθεσία - εκτύπωση) σε εγκαταστάσεις τρίτων, η δε καταχώριση δημοσιευμάτων επ' αμοιβή είναι πώληση αγαθών.

 

Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή επί των πραγματοποιούμενων εσόδων που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30-12-1990.

 

11. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και σε όλες τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Στην περίπτωση αυτήν τυχόν καταβληθέντα επί πλέον ποσά με βάση τις αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται με άλλους οφειλόμενους φόρους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 1947/1991, (ΦΕΚ 70/Α/1991).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.