Νόμος 1892/90 - Άρθρο 97

Άρθρο 97: Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 960/1979 Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργία χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων κ.λ.π. (ΦΕΚ 194/Α/1979), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 1221/1981 (ΦΕΚ 292/Α/1981), προστίθενται παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11 και 12 ως εξής:

 

{7. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από εκτίμηση των κυκλοφοριακών και πολεοδομικών συνθηκών, και μετά γνώμη του οικείου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, ορίζονται περιοχές, εντός των οποίων, για την κατασκευή υπέργειων εστεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων άνω των 80 θέσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του νόμου 880/1979 Περί Καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 58/Α/1979). Οι κατά τα ανωτέρω χώροι στάθμευσης καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφαρμοζόμενης της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης μέχρι εξασφάλισης για την αντίστοιχη περιοχή συνολικού αριθμού θέσεων στάθμευσης, κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ίσου προς το 3% του συνόλου του πληθυσμού του οικείου δήμου ή κοινότητας βάσει της απογραφής του 1981. Με τις αυτές αποφάσεις είναι δυνατό να καθορίζεται κατά περίπτωση και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης. Προκειμένου για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης όπου ανωτέρω αναφέρεται γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, νοείται γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντιστοίχως.

 

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζεται κάθε θέμα αναγόμενο στα κριτήρια καθορισμού των χώρων στάθμευσης, στα της διαδικασίας, του ποσοστού και του τρόπου υπολογισμού του προς μεταφορά συντελεστή δόμησης, στα των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του ιδιοκτήτη για την κατασκευή και λειτουργία του σταθμού, καθώς και κάθε άλλη για την εφαρμογή του παρόντος λεπτομέρεια.

 

9. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδονται ύστερα από εκτίμηση των κυκλοφοριακών και πολεοδομικών συνθηκών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατή η δημιουργία δημόσιας χρήσης υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και των απαιτούμενων για την εξυπηρέτηση αυτών υπέργειων εγκαταστάσεων σε προβλεπόμενους από τα εγκεκριμένα σχέδια κοινόχρηστους χώρους καθώς και σε χώρους που προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων ή εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας και ανήκουν στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Επίσης είναι δυνατή η δημιουργία υπόγειων διαβάσεων κάτωθεν κοινοχρήστων χώρων, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η διακίνηση πεζών και οχημάτων από και προς υπέργειους ή υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων. Οι υπόγειες αυτές διαβάσεις εγκρίνονται, για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Κατά τη δημιουργία των κατά τα ανωτέρω υπόγειων χώρων στάθμευσης και των υπόγειων διαβάσεων, είναι δυνατό να κατασκευάζονται και χώροι άλλων χρήσεων, όπως υγιεινής, καταστημάτων, αποθηκών κ.λ.π.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 20 παράγραφος 9 του νόμου [Ν] 1921/1991 (ΦΕΚ 12/Α/1991).

 

10. Κατά την ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημόσιων έργων, από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλο αρμόδιο φορέα, της κατασκευής σταθμού αυτοκινήτων κάτω από τους κατά την παράγραφο 9 χώρους, μπορεί να συνιστώνται, κατά την έννοια των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και του νόμου 3741/1929, διηρημένες ιδιοκτησίες επί διακεκριμένων τμημάτων του σταθμού και των λοιπών χρήσεων, στις οποίες θα αντιστοιχεί ανάλογο ποσοστό συγκυριότητας επί εκείνου αποκλειστικά του εδάφους, που βρίσκεται κάτω από το σταθμό και να συμφωνείται ότι ως αντάλλαγμα του αναδόχου για την κατασκευή με δικές του δαπάνες του σταθμού περιέχονται σ' αυτόν τέτοιες διηρημένες ιδιοκτησίες, που μπορούν να μεταβιβάζονται σε τρίτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τελευταίο εδάφιο τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παράγραφος 10 του νόμου [Ν] 1921/1991 (ΦΕΚ 12/Α/1991).

 

11. Τα καθαρά έσοδα, μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης από εκμίσθωση σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται από οποιονδήποτε φορέα του Ελληνικού Δημοσίου επί οικοπέδων κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου ή κάτωθεν των κατά την παράγραφο 9 χώρων, περιέρχονται από την ισχύ της παρούσας διάταξης στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων και διατίθενται αποκλειστικά για τη δημιουργία δημόσιας χρήσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 960/1979. Τα έσοδα αυτά, όπως και οποιαδήποτε άλλα έσοδα του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, μέχρις ότου διατεθούν για την εκπλήρωση των σκοπών του, δύνανται, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου και έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, και Δημοσίων Έργων, να κατατίθενται σε έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς.

 

12. Ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι διάθεσης των κατά την προηγούμενη παράγραφο εσόδων και κάθε συναφής λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Σε περίπτωση οποιασδήποτε προσθήκης, η συνολική εκμετάλλευση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ισχύοντα συντελεστή δόμησης της περιοχής, κατά το χρόνο χορήγησης της άδειας οικοδομής.}
 

3. Οικοδομικές άδειες, που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του νόμου 1577/1985, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν. Επίσης, εάν έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία πλήρης φάκελος για την έκδοση άδειας οικοδομής μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, βάσει την ίδιας διατάξεως, η άδεια εκδίδεται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή.

 

4. Στο τέλος του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 3188/1955 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου [Ν] 2312/1953 (ΦΕΚ 95/Α/1955) προστίθενται τα εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η ανοικοδόμηση σε τρίτους, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, σε γήπεδα που βρίσκονται μεταξύ ακτίνας 200 έως 500 m από τη βάση του ιστού του Ραδιοφωνικού Σταθμού Χανίων Κρήτης. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί τα 7,50 m και σε περίπτωση κατασκευής στέγης τα 9,00 m.

 

Επιτρέπεται επίσης η συντήρηση, χωρίς αύξηση του όγκου τους, κτισμάτων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και σε ακτίνα μέχρι 200 m από τη βάση του ιστού του Ραδιοφωνικού Σταθμού Χανίων.}

 

5. Η απόσβεση του κόστους κατασκευής εκτελεσθέντων έργων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, διενεργείται ισόποσα εντός δέκα (10) ετών από το χρόνο αποπεράτωσης των έργων. Σε περίπτωση που η ανάδοχος επιχείρηση επιθυμεί την απόσβεση σε χρόνο μεγαλύτερο της δεκαετίας, υποχρεούται όπως, εντός μηνός από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης εντός της οποίας αποπερατώθηκε το έργο, να υποβάλλει ανέκκλητη δήλωση στην αρμόδια για τη φορολογία αυτής δημόσια οικονομική υπηρεσία, με την οποία θα δηλώνεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου επιθυμεί, την ισόποση κάθε χρόνο απόσβεση του κόστους του έργου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 50 παράγραφος 5 του νόμου 1914/1990 (ΦΕΚ 178/Α/1990).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.