Νόμος 1892/90 - Άρθρο 96

Άρθρο 96: Χρήση, εκτέλεση και εκμετάλλευση δημόσιων έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η χρήση και εκμετάλλευση δημόσιων έργων (μισθώσεις χώρων υπόγειων διαβάσεων κ.λ.π.) γίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, είτε με ίδιο προσωπικό είτε με εκμίσθωση και τα έσοδα αποδίδονται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και στο Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών (ΕΤΜΟΑ) κατά περίπτωση.

 

2. Οι οφειλές των παρόδιων ιδιοκτητών, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 653/1977 με επισπεύδων το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, βεβαιώνονται στα αρμόδια δημόσια ταμεία, εισπράττονται με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων και αποδίδονται στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών και Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης των κατά την παράγραφο 1 εσόδων, ο τρόπος και η διαδικασία κατανομής των στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και στο Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κατανομής τους στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών και Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

5. Η Ελληνική Βιομηχανία Αλουμίνας, φορέας επένδυσης του έργου κατασκευής του εργοστασίου αλουμίνας στη Θίσβη Βοιωτίας, εξαιρείται από την εφαρμογή των διατάξεων για την εκτέλεση δημόσιων έργων (νόμος 1418/1984 και προεδρικό διάταγμα 609/1985). Αναθέσεις και εκτέλεση των έργων για την κατασκευή του εργοστασίου αλουμίνας θα ρυθμίζονται και διενεργούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς ανάθεσης και εκτέλεσης έργων της Ελληνικής Βιομηχανίας Αλουμίνας ανώνυμη εταιρεία, όπως εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο αυτής.

 

6. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι και η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για την ανέγερση από την Ελληνική Βιομηχανία Αλουμίνας ΑΕ του εργοστασίου αλουμίνας στην κτηματική περιφέρεια της κοινότητας Θίσβης του νομού Βοιωτίας κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων.

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984) τροποποιείται και αναδιατυπώνεται.

 

8. Στο άρθρο 2 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984) προστίθεται νέα παράγραφος ως παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Διακηρύξεις διαγωνισμών και συμβάσεις εκτέλεσης έργων, που διακηρύχθηκαν ή υπογράφηκαν αντίστοιχα από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που είχαν υπαχθεί στη διάταξη της παραγράφου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό 1154/1988 (ΦΕΚ 256/Β/1988), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 2334/1989 (ΦΕΚ 416/Β/1989) όμοια, καθώς και στις διατάξεις της προϊσχύουσας με αριθμό 2968/1987 (ΦΕΚ 507/Β/1987) είναι έγκυρες και ως προς όρους που αποκλίνουν από το νόμο 1418/1984.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.