Νόμος 1914/90 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Περιπτώσεις μη παροχής πληροφοριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Υπουργός των Οικονομικών ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του παρόντος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αρμόδια αρχή του αιτούντος κράτους - μέλους δεν έχει εξαντλήσει τις δικές της συνήθεις πηγές πληροφόρησης, τις οποίες θα μπορούσε κατά τις περιστάσεις να χρησιμοποιήσει για να αποκτήσει τις αιτούμενες πληροφορίες χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος,

 

β) αν η αρμόδια αρχή του αιτούντος κράτους - μέλους δεν εφαρμόζει για τις πληροφορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του παρόντος, τις οποίες της χορηγεί η Ελλάδα, τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με το απόρρητο, εφ' όσον οι διατάξεις αυτές είναι αυστηρότερες των αντίστοιχων διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας του αιτούντος κράτους - μέλους, η, σε αντίθετη περίπτωση, τις διατάξεις της δικής του φορολογικής νομοθεσίας,

 

γ) αν βάσει της ελληνικής νομοθεσίας απαγορεύεται η συλλογή ή η διεξαγωγή ερευνών για τη συλλογή ή η χρησιμοποίηση των αιτούμενων πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς,

 

δ) αν η χορήγηση των αιτούμενων πληροφοριών θα είχε ως συνέπεια την αποκάλυψη εμπορικού, βιομηχανικού ή επαγγελματικού μυστικού ή εμπορικής μεθόδου ή θα ήταν αντίθετη προς τη δημόσια τάξη,

 

ε) αν το κράτος - μέλος, το οποίο ζητά τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του παρόντος, δεν είναι σε θέση για λόγους πραγματικούς ή νομικούς να παρέχει στην ελληνική αρμόδια αρχή πληροφορίες παρόμοιας φύσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.