Νόμος 1914/90 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ανταλλαγή πληροφοριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του παρέχει προς τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μετά από αίτησή τους και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες σε αυτές για τον ορθό καθορισμό του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, του φόρου κεφαλαίου, του φόρου υπεραξίας κεφαλαίου, των φόρων επί των ασφαλίστρων και ειδικότερα του φόρου κύκλου εργασιών και των τελών χαρτοσήμου, όπως και παρόμοιων ή ανάλογου χαρακτήρα φόρων, που ενδεχομένως προστίθενται ή αντικαθιστούν τους εν λόγω φόρους, καθώς και για τον προσδιορισμό τελών και ειδικών φόρων και των φόρων οι οποίοι υπάγονται στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης μέχρι την 01-07-2005, οπότε τίθεται σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΚ) με αριθμό 2073/2004 του Συμβουλίου της 16-11-2004 για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης (EEL 359/1/2004). Η παροχή πληροφοριών από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, σχετικά με το φόρο προστιθέμενης αξίας, ρυθμίζεται από τον Κανονισμό 1798/2003/ΕΚ του Συμβουλίου της 08-10-2003, για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (EEL 264/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 3312/2005 (ΦΕΚ 35/Α/2005).

 

2. Ο Υπουργός των Οικονομικών ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μπορεί να ζητήσει αντίστοιχα από τις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται επίσης και σε περιπτώσεις όμοιων ή παρόμοιας φύσης φόρων, οι οποίοι ισχύουν ή τυχόν θα επιβληθούν μεταγενεστέρως είτε επιπλέον των φόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού είτε σε αντικατάστασή τους.

 

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου παρέχονται και χωρίς προηγούμενη αίτηση από τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών - μελών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) αν υπάρχουν ενδείξεις ότι σε ένα κράτος - μέλος ενεργείται φοροδιαφυγή ή αποφυγή φόρου.

 

β) αν ένα πρόσωπο απαλλάσσεται από τη φορολογία στην Ελλάδα ή φορολογείται με μειωμένο φορολογικό συντελεστή και το γεγονός αυτό δημιουργεί αξίωση σε ένα άλλο κράτος - μέλος να φορολογήσει το πρόσωπο αυτό.

 

γ) αν ένα πρόσωπο υποκείμενο σε φόρο στην Ελλάδα συναλλάσσεται με ένα πρόσωπο υποκείμενο σε φόρο σε ένα άλλο κράτος - μέλος και οι συναλλαγές αυτές πραγματοποιούνται μέσω μιας ή περισσότερων χωρών κατά τρόπο, ώστε να ενεργείται φοροδιαφυγή στο άλλο κράτος - μέλος,

 

δ) αν υπάρχουν ενδείξεις ότι ενεργείται φοροδιαφυγή λόγω πλασματικής μεταφοράς κερδών μέσα σε ομάδες επιχειρήσεων,

 

ε) αν οι ελληνικές φορολογικές αρχές, έπειτα από πληροφορίες που έχουν χορηγηθεί σ' αυτές από ένα κράτος - μέλος, συλλέξουν πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να είναι χρήσιμες για το εν λόγω κράτος - μέλος.

 

5. Ο Υπουργός των Οικονομικών μπορεί, μετά από διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών - μελών ή τις αρμόδιες αρχές του συνόλου των κρατών - μελών και της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, να καθορίζει με απόφασή του και άλλες κατηγορίες περιπτώσεων, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, κατά τις οποίες οι πληροφορίες θα παρέχονται χωρίς προηγούμενη αίτηση ή θα ανταλλάσσονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

 

6. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που ενεργούν σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 3312/2005 (ΦΕΚ 35/Α/2005).

 

7. Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους, κατά την πρώτη φορά που της παρέχει πληροφορίες που εμπίπτουν στις σχετικές με το φορολογικό απόρρητο διατάξεις, ότι οι πληροφορίες αυτές είναι απόρρητες κατά την ελληνική φορολογική νομοθεσία και χρησιμοποιούνται μόνο για φορολογικούς σκοπούς.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος του εγγράφου, με το οποίο ανταλλάσσονται οι πληροφορίες αυτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 3453/2006 (ΦΕΚ 74/Α/2006).

 

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του παρόντος νόμου, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, προς τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση πληροφοριών ή η φορολογική αρχή προς την οποία ο τελευταίος παρέπεμψε το θέμα, ενεργεί προκειμένου να λάβει αυτές τις πληροφορίες, όπως θα ενεργούσε σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, για δικό του λογαριασμό ή μετά από αίτηση άλλης ημεδαπής φορολογικής αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 3453/2006 (ΦΕΚ 74/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.