Νόμος 1914/90 - Άρθρο 24a

Άρθρο 24Α: Ταυτόχρονοι έλεγχοι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όταν η φορολογική κατάσταση υπόχρεων ενδιαφέρει, από κοινού ή συμπληρωματικώς, τουλάχιστον και άλλο ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ημεδαπή φορολογική αρχή και οι φορολογικές αρχές των άλλων κρατών μελών μπορούν να συμφωνήσουν τη διενέργεια ταυτόχρονων ελέγχων, η καθεμιά στο έδαφός της, με στόχο την ανταλλαγή προς αμοιβαία ωφέλεια των πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί σε σχέση με τις φορολογίες που αποτελούν αντικείμενο των άρθρων 19 έως 24 του νόμου αυτού.

 

2. Αρμόδια αρχή για τη λήψη και αποδοχή ή μη, καθώς και την αποστολή προτάσεων για διενέργεια ταυτόχρονου φορολογικού ελέγχου, από και προς τις αρμόδιες προς τούτο αρχές των άλλων κρατών μελών, ορίζεται η Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 

3. Στις περιπτώσεις υποθέσεων, στις οποίες η αρμόδια ημεδαπή ελεγκτική αρχή κρίνει αναγκαία τη διενέργεια ταυτόχρονου ελέγχου, ενημερώνει αιτιολογημένα τη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και, περαιτέρω, η Διεύθυνση αυτή, εφόσον συμφωνεί, μεριμνά για την αποστολή της σχετικής πρότασης στην αρμόδια φορολογική αρχή του άλλου κράτους μέλους ή των άλλων κρατών μελών, με πλήρη αιτιολόγηση και παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών και με προσδιορισμό της χρονικής περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα διενεργηθούν οι ταυτόχρονοι έλεγχοι

 

4. Για τις προτάσεις που υποβάλλονται αντίστοιχα στη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών από τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για συμμετοχή της ελληνικής φορολογικής αρχής σε ταυτόχρονους ελέγχους, αποφαίνεται η ίδια Διεύθυνση, κατόπιν σχετικής εισήγησης και παροχής των απαραίτητων πληροφοριών από την αρμόδια ημεδαπή ελεγκτική αρχή. Η παραπάνω Διεύθυνση γνωστοποιεί στην ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους τη συμφωνία της ως προς τη διενέργεια των ταυτόχρονων ελέγχων ή την αιτιολογημένη άρνησή της.

 

5. Σε κάθε περίπτωση διενέργειας ταυτόχρονων ελέγχων κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για τη διενέργεια του ελέγχου Αρχής ορίζει υπάλληλο ως αντιπρόσωπο έναντι των λοιπών κρατών μελών που συμμετέχουν στον ταυτόχρονο έλεγχο για να κατευθύνει και να συντονίζει τον έλεγχο.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 3453/2006 (ΦΕΚ 74/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.