Νόμος 2008/92 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Κράτηση 2‰ επί καταβαλλόμενων επιχορηγήσεων για την κάλυψη αποζημιώσεων γνωμοδοτικών επιτροπών εν γένει


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τμήμα που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% των καταβαλλόμενων από την ισχύ του παρόντος νόμου βάσει των διατάξεων των νόμων [Ν] 1116/1981, 1262/1982, 1682/1987 και 1892/1990 επιχορηγήσεων επενδύσεων παρακρατείται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες εκταμίευσης για την κάλυψη δαπανών των πάσης φύσεως αποζημιώσεων των γνωμοδοτικών επιτροπών και οργάνων ελέγχου, κεντρικών και νομαρχιακών, που προβλέπονται στους ανωτέρω νόμους. Προς το σκοπό αυτόν εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ειδικό έργο με πίστωση που αντιστοιχεί στο 2‰ των πιστώσεων, που χορηγούνται κατ' έτος από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη των επιχορηγήσεων επενδύσεων των σχετικών νόμων.

 

2. Η παρακράτηση της προηγούμενης παραγράφου γίνεται αναλογικά με την εκάστοτε εκταμίευση των δόσεων της επιχορήγησης του Δημοσίου.

 

3. Το κόστος της παραγωγικής επένδυσης κατά το τμήμα της, που αντιστοιχεί στο παρακρατούμενο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ποσό, θα αποτελεί ίδια συμμετοχή του επενδυτή.

 

4. Η ρύθμιση του παρόντος άρθρου καταλαμβάνει και τις επενδύσεις, που έχουν ήδη υπαχθεί στους παραπάνω νόμους και για τα πόσα, που καταβάλλονται από την έναρξη ισχύος του και εφεξής.

 

5. Παρακρατείται ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5‰) στο σύνολο του προϋπολογισμού εκάστου έτους των επιχορηγήσεων επενδύσεων των νόμων [Ν] 1116/1981, 1262/1982, 1682/1987, 1892/1990 και 2234/1994 και των εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων, το οποίο διατίθεται ως κίνητρο παραγωγικότητας στους μόνιμους και ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, καθώς και στους αποσπασμένους σ' αυτό υπαλλήλους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 57 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995).

 

6. Το τυχόν αδιάθετο ποσό του δύο τοις χιλίοις (2‰) της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου 2008/1992 διατίθεται σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος.

 

Προς το σκοπό αυτόν εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ειδικό έργο που αντιστοιχεί στα ποσά των παραγράφων 5 και 6.

 

Η διοίκηση, διάθεση και κατανομή των πόρων του ανωτέρω ποσού καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο 57 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 14 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.