Νόμος 2026/92 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Οργάνωση γενικών γραμματειών - Ανακατανομή αρμοδιοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι Γενικές Γραμματείες, υπαγόμενες απ' ευθείας στον οικείο Υπουργό, αποτελούν ενιαίο σύνολο υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου, ενός ή περισσοτέρων συναφών τομέων δραστηριότητας αυτού}

 

2. Τα προεδρικά διατάγματα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του νόμου 1558/1985 , με τα οποία ρυθμίζονται η οργάνωση και λειτουργία των γενικών γραμματειών, καθώς και τα οργανωτικά θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α/1987), εκδίδονται εφεξής μετά πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και του αρμοδίου κατά περίπτωση υπουργού.

 

3. Τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του νόμου [Ν] 51/1975 (ΦΕΚ 125/Α/1975), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του νόμου [Ν] 1199/1981 (ΦΕΚ 237/Α/1981), 12 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) και 24 παράγραφος 4 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985), ρυθμίζονται εφεξής με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των οικείων κατά περίπτωση υπουργών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.