Νόμος 2040/92 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1790/1988 (ΦΕΚ 134/Α/1988)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του νόμου 1790/1988 η περίπτωση α' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Τα έσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 5Α του παρόντος νόμου.}

 

2. Μετά το άρθρο 5 του νόμου 1790/1988 προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:

 

{Άρθρο 5Α: Ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

 

1. Στην ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων υπόκεινται τα εξής εγχωρίως παραγόμενα αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα:

 

α) Φυτικής, ζωικής, αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης. Από τα προϊόντα και υποπροϊόντα φυτικής προέλευσης δεν υπόκεινται στην εισφορά αυτήν τα δασικά προϊόντα, πλην των δενδρυλλίων των φυτωριακών επιχειρήσεων.

 

β) Φυτικής, ζωικής, αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης, που προέρχονται από την αμοιβή σε είδος των απασχολουμένων στη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και στα δάση κατά κύριο επάγγελμα με μισθό ή ημερομίσθιο.

 

γ) Φυτικής προέλευσης, που προέρχονται από αλωνιστικά, εκθλιπτικά και λοιπά συναφή σε είδος δικαιώματα των εκμεταλλευομένων αλωνιστικών συγκροτημάτων, ελαιοτριβείων και άλλων.

 

δ) Τα προερχόμενα από τη βιομηχανική ή βιοτεχνική επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων των περιπτώσεων α', β' και γ,' η οποία ενεργείται από τους παραγωγούς ή τρίτους για λογαριασμό των παραγωγών.

 

Δεν υπόκεινται στην ειδική ασφαλιστική εισφορά τα αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που παράγονται στην περιοχή του Αγίου Όρους, ανεξάρτητα αν αυτά ανήκουν στις Ιερές Μονές ή σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 

2. Στην ειδική ασφαλιστική εισφορά υπόκεινται επίσης και:

 

α) Τα αγροτικά προϊόντα, τα οποία παραδίδονται κατ' εφαρμογή κανονισμών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στην αγοραστική παρέμβαση ή στην απόσυρση και για τα οποία δεν προηγήθηκε πράξη αγοράς τους.

 

β) Τα καπνά σε φύλλα, που αγοράζονται από το ελεύθερο εμπόριο.

 

γ) Η ενίσχυση στην παραγωγή του ελαιολάδου, που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα στους ελαιοπαραγωγούς.

 

3. Η ειδική ασφαλιστική εισφορά ορίζεται σε ποσοστό δύο στα εκατό (2%) για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης και σε ποσοστό μισό στα εκατό (0,5%) για τα προϊόντα ζωικής, αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης. Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται επί της αξίας των προϊόντων τούτων, όπως αυτή καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο 4.

 

Τα ανωτέρω ποσοστά μπορεί να αναπροσαρμόζονται για όλα τα παραπάνω προϊόντα ή για μια κατηγορία προϊόντων ή για ένα μόνο είδος προϊόντων με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

 

4. α) Η αξία των αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων, επί της οποίας επιβάλλεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά, υπολογίζεται με βάση:

 

α)α) Την τιμή της χονδρικής πώλησης αυτών, όταν πρόκειται για τα αυτούσια αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που πωλούνται χονδρικά στην ημεδαπή από τους παραγωγούς ή εξάγονται απευθείας από αυτούς στην αλλοδαπή.

 

β)β) Την τιμή της πώλησης αυτών, όταν πρόκειται για τα αυτούσια αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που πωλούνται χονδρικά ή λιανικά ή χονδρικά και λιανικά στην ημεδαπή από τρίτους, με προμήθεια για λογαριασμό των παραγωγών ή εξάγονται από αυτούς στην αλλοδαπή, επίσης για λογαριασμό των παραγωγών, αφού αφαιρεθούν από τη συνολική αξία η προμήθεια ή η αμοιβή του τρίτου και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν για λογαριασμό του παραγωγού.

 

γ)γ) Τη μέση τιμή της χονδρικής πώλησης:

 

(1) των σε φυσική κατάσταση αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων κατά το χρόνο της συγκομιδής τους στον τόπο της παραγωγής προκειμένου:

 

i) Για τα μετά προηγούμενη βιομηχανική ή βιοτεχνική επεξεργασία αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που πωλούνται χονδρικά στην ημεδαπή από τους παραγωγούς ή εξάγονται απευθείας από αυτούς στην αλλοδαπή.

 

ii) Για τα μετά προηγούμενη βιομηχανική ή βιοτεχνική επεξεργασία αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που πωλούνται χονδρικά ή λιανικά ή χονδρικά και λιανικά στην ημεδαπή ή εξάγονται στην αλλοδαπή από τρίτους με προμήθεια για λογαριασμό των παραγωγών, αφαιρουμένων από την αξία της προμήθειας ή της αμοιβής του τρίτου και των δαπανών, που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν για λογαριασμό του παραγωγού.

 

iii) Για αυτούσια ή μετά προηγούμενη βιομηχανική ή βιοτεχνική επεξεργασία αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που πωλούνται λιανικά από τους παραγωγούς από δικό τους κατάστημα ή πρατήριο, με εξαίρεση αυτά που πωλούνται στις κατά τόπους λαϊκές αγορές.

 

(2) Των σε φυσική κατάσταση αγροτικών προϊόντων, τα οποία προέρχονται από αλωνιστικά, εκθλιπτικά και λοιπά συναφή σε είδος δικαιώματα κατά το χρόνο αλωνισμού των σιτηρών, της έκθλιψης των ελαιών και άλλων προϊόντων, προκειμένου για τα μετά προηγούμενη βιομηχανική ή βιοτεχνική επεξεργασία αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που πωλούνται χονδρικά ή λιανικά από τους εκμεταλλευόμενους τα αλωνιστικά συγκροτήματα, ελαιοτριβεία και λοιπά.

 

β) Ειδικά η αξία, επί της οποίας επιβάλλεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά, στις περιπτώσεις:

 

α)α) Της λιανικής πώλησης αυτούσιων αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων στις κατά τόπους λαϊκές αγορές από τους παραγωγούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είναι η αξία των προϊόντων αυτών, η οποία προσδιορίζεται από τις διευθύνσεις ή τα τμήματα εμπορίου των νομαρχιών ή από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών, όπως κάθε φορά ισχύει η αντίστοιχη με το ταμείο διάταξη, κατά την έκδοση ή αναθεώρηση των παραγωγικών αδειών εμπορίας των αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές με βάση την ποσότητα του αγροτικού προϊόντος που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία για πώληση και την τιμή αποζημίωσης, που καθορίζεται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων κατά την αντίστοιχη καλλιεργητική περίοδο του προηγούμενου έτους.

 

β)β) Των αγροτικών προϊόντων, τα οποία παραδίδονται κατ' εφαρμογή κανονισμών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στην αγοραστική παρέμβαση ή στην απόσυρση και για τα οποία δεν προηγήθηκε πράξη αγοράς τους, είναι η αξία των προϊόντων αυτών, που υπολογίζεται με βάση την τιμή παρέμβασης ή απόσυρσης των εν λόγω προϊόντων.

 

γ)γ) Των καπνών σε φύλλα, που αγοράζονται από το ελεύθερο εμπόριο, είναι η αξία των καπνών αυτών.

 

δ)δ) Της ενίσχυσης στην παραγωγή του ελαιολάδου, που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα στους ελαιοπαραγωγούς είναι το ποσό της ενίσχυσης αυτής.

 

ε)ε) Της πώλησης εκτρεφομένων ζώων από επιχειρήσεις εκτροφής τους, είναι η αξία, που προκύπτει μετά την αφαίρεση από τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, που προέρχονται από την πώληση των εκτρεφομένων ζώων, της αξίας των αγορασθέντων στο εσωτερικό για πάχυνση ζώων, εφόσον στην αξία των ζώων αυτών έχει επιβληθεί αποδεδειγμένα η εισφορά αυτή.

 

5. Αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που βρίσκονται στα καταστήματα, αποθήκες ή άλλους χώρους επιτηδευματία ή που πωλήθηκαν από αυτόν και των οποίων η προέλευση δεν αποδεικνύεται με τιμολόγια ή άλλα στοιχεία του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, θεωρούνται για την επιβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς κατ' αμάχητο τεκμήριο, ως αγορασθέντα από παραγωγό και οφείλεται, στην αξία της αγοράς των προϊόντων αυτών, η κατά τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά.

 

6. Η ειδική ασφαλιστική εισφορά, βαρύνει πάντοτε τον πωλητή των αγροτικών προϊόντων, ή υποπροϊόντων παραγωγό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου. Παραγωγός, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, θεωρείται και:

 

α) Ο απασχολούμενος κατά κύριο επάγγελμα στη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και δάση με μισθό ή ημερομίσθιο που λαμβάνει την αμοιβή του σε είδος.

 

β) Ο εκμεταλλευόμενος αλωνιστικά συγκροτήματα, ελαιοτριβεία και άλλα, που λαμβάνει την αμοιβή του σε είδος αλωνιστικού εκθλιπτικού και συναφούς δικαιώματος, που προέρχεται από προϊόντα και υποπροϊόντα φυτικής προέλευσης.

 

7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου αυτού, η ειδική ασφαλιστική εισφορά αποδίδεται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία από τους κατά νόμο υπόχρεους για την καταβολή της εισφοράς αυτής, μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του [Π] Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 99/1977) και κατά την οριζόμενη σ' αυτόν διαδικασία, ανάλογα εφαρμοζόμενη.

 

8. Υπόχρεοι για την απόδοση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία είναι, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου αυτού, εκείνοι, οι οποίοι κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, υποχρεούνται σε έκδοση τιμολογίων αγοράς ή πώλησης αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων ή εκκαθαρίσεων επί πωλήσεως των προϊόντων αυτών για λογαριασμό των παραγωγών.

 

Επίσης, υπόχρεοι για απόδοση της ως άνω εισφοράς στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες είναι και οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων, που πωλούν λιανικά τα προϊόντα αυτά και σε δικά τους καταστήματα, πρατήρια ή άλλους χώρους, ακόμη και όταν δεν υποχρεούνται σε έκδοση δελτίων λιανικής πώλησης, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.

 

9. Αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία για την είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς είναι εκείνη, που είναι αρμόδια για την παραλαβή των φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων, εκκαθαρίσεων ή άλλων εγγράφων), που εκδίδονται ή υποβάλλονται, κατά περίπτωση, από τους κατά τα ανωτέρω υπόχρεους.

 

Ως προς τη διαδικασία τη είσπραξης της ως άνω εισφοράς εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 65 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 16/1989 (ΦΕΚ 6/Α/1989).

 

10. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος στην απόδοση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς παραλείψει να αποδώσει αυτή στη δημόσια οικονομική υπηρεσία ή αποδίδει αυτήν εκπρόθεσμα ή ελλιπώς, καταλογίζονται σε βάρος του, πλην της εισφοράς και οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 67 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 (ΦΕΚ 214/Α/1955), όπως ισχύουν κάθε φορά. Ο καταλογισμός ενεργείται με πράξη του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, κατά της οποίας επιτρέπονται τα ένδικα μέσα, και βοηθήματα, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, εφαρμοζομένων επίσης ανάλογα και των διατάξεων του άρθρου 65 του ως άνω νομοθετικού διατάγματος.

 

11. Οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955, όπως ισχύουν κάθε φορά, οι οποίες αφορούν την παραγραφή, τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και τη λοιπή εν γένει διαδικασία, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 18 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4242/1962 (ΦΕΚ 135/Α/1962) εφαρμόζονται ανάλογα και στην ως άνω ειδική ασφαλιστική εισφορά.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς και της πράξης καταλογισμού της εισφοράς αυτής, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.

 

12. Η ειδική ασφαλιστική εισφορά στην υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού καταβάλλεται εφάπαξ από τους παραγωγούς σε οποιαδήποτε δημόσια οικονομική υπηρεσία πριν από την έκδοση ή αναθεώρηση της σχετικής άδειας, εισπράττεται δε από την υπηρεσία αυτήν ως οίκοθεν έσοδο, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 16/1989.

 

Η ως άνω εισφορά μπορεί να καταβάλλεται και στα κατά τόπους καταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης της εισφοράς και απόδοσης αυτής στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

13. Σε περίπτωση αγοράς αγροτικών προϊόντων απευθείας από παραγωγό και καταβολής της αξίας τους σε αυτόν με εντολή πληρωμής από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη Τράπεζα, η ειδική ασφαλιστική εισφορά παρακρατείται από την τράπεζα και αποδίδεται στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

Επίσης παρακρατείται από την τράπεζα και αποδίδεται στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων η ειδική ασφαλιστική εισφορά και στις υποπεριπτώσεις β)β' και δ)δ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας και των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου κατά περίπτωση, καθορίζονται ο τρόπος παρακράτησης της εισφοράς στις ανωτέρω περιπτώσεις, η διαδικασία απόδοσης αυτής στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται οι φορείς, η διαδικασία είσπραξης της εισφοράς και απόδοσης αυτής στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια στην υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

 

14. Τα έσοδα του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων από την ειδική ασφαλιστική εισφορά, που εισπράττονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, εισάγονται στον κρατικό προϋπολογισμό ως έσοδα του Δημοσίου και εμφανίζονται με ίδιο κωδικό αριθμό εσόδου. Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας με την εγγραφή κατ' έτος ισόποσης πίστωσης, ύστερα από πρόταση του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προς το Υπουργείο αυτό.

 

Από τα ανωτέρω ποσά της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς που εισπράττονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων παρακρατείται υπέρ του Δημοσίου ποσοστό τρία στα εκατό (3%) ως ποσοστό είσπραξης.

 

Επίσης, από τα ποσά αυτά, που εισπράττονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες με βάση τις δηλώσεις απόδοσης από τους υπόχρεους της ως άνω εισφοράς και τους λοιπούς τίτλους είσπραξης, παρακρατείται υπέρ του Δημοσίου ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) ως ποσοστό βεβαίωσης.

 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας τα ανωτέρω ποσοστά μπορεί να αναπροσαρμόζονται και να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου αυτής.

 

15. Η ειδική ασφαλιστική εισφορά, που εισπράττεται υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου και κάθε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου.

 

16. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού τίθενται σε εφαρμογή την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερία της Κυβερνήσεως, με εξαίρεση την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα προϊόντα και υποπροϊόντα αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης, των οποίων η ημερομηνία έναρξης ισχύος ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.}

 

3. Το άρθρο 7 του νόμου 1790/1988 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Στην παράγραφο 3 η περίπτωση δ' αντικαθίστανται ως εξής:

 

{δ) Ένας (1) εκπρόσωπος των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, υποδεικνυόμενος με τον αναπληρωτή του από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών.}

 

β) Στην παράγραφο 3 προστίθεται η περίπτωση η' ως εξής:

 

{η) Ένας (1) εκπρόσωπος των αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων υποδεικνυόμενος με τον αναπληρωτή του από τη Συνομοσπονδία Δημοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας (ΣΥΔΑΣΕ).}

 

γ) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του λαμβάνουν αποζημίωση, που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

4. Στο άρθρο 9 του νόμου 1790/1988 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Τα θέματα εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο ο πρόεδρός του. Χρέη εισηγητή χωρίς ψήφο μπορεί να εκτελεί ο αρμόδιος κατά περίπτωση για το συζητούμενο θέμα διευθυντής του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, αναπληρούμενος σε περίπτωση κωλύματός του, από το νόμιμο αναπληρωτή του.}

 

5. Στο άρθρο 10 παράγραφος 8 του νόμου 1790/1988 η περίπτωση α' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Μηνιαία αντιμισθία, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.}

 

6. Το άρθρο 14 του νόμου 1790/1988 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Στο τέλος της παραγράφου 12 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης, σε περιπτώσεις εξαιρετικών καιρικών φαινομένων, φυσικών κινδύνων ή άλλων εξαιρετικών αναγκών, όταν το γεωτεχνικό προσωπικό του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων δεν επαρκεί, μπορεί με απόφαση του διοικητή του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, να ανατίθεται σε γεωτεχνικούς ιδιώτες η διενέργεια, υπό την εποπτεία του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, πραγματογνωμοσυνών των ζημιών, η παρακολούθηση της εξέλιξης της πορείας των καλλιεργειών και παρόμοιες αρμοδιότητες για όσο χρόνο διαρκεί η ανάγκη.

 

Οι γεωτεχνικοί αυτοί για όσο χρόνο παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Οργανισμό συνδέονται μ' αυτόν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων για όλους τους κλάδους, εφαρμοζόμενης ανάλογα της διάταξης του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 1140/1981 (ΦΕΚ 68/Α/1981) και των λοιπών διατάξεων της νομοθεσίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 

β) Μετά την παράγραφο 15 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 16 ως εξής:

 

{16. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων που μετατάχθηκαν αυτοδίκαια ή πρόκειται να μεταταγούν στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, εξακολουθούν να δικαιούνται από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων και μετά την ένταξή τους τις παροχές, οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους 6, 8 και 13. Ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων αυτών στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων λογίζεται ότι διανύθηκε στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων. Οι νόμιμες εισφορές των υπαλλήλων αυτών για τις ανωτέρω παροχές παρακρατούνται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και αποδίδονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων.}

 

7. Στο άρθρο 21 του νόμου 1790/1988 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. α) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, μπορεί να καθιερώνεται εισιτήριο εισόδου επίσκεψης σε προστατευόμενες περιοχές, που έχουν χαρακτηριστεί ως Εθνικοί Δρυμοί, Αισθητικά Δάση, Διατηρητέα Μνημεία της φύσης και άλλα των οποίων η προστασία - διαχείρισή τους ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας. Το προϊόν του εισιτηρίου αποτελεί έσοδο του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και διατίθεται για την κάλυψη δαπανών για την προστασία, οργάνωση και λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών της χώρας.

 

Η τιμή του εισιτηρίου, οι κατηγορίες προσώπων που απαλλάσσονται ή καταβάλλουν μειωμένο εισιτήριο, οι ημέρες ελεύθερης επίσκεψης του κοινού, ο καθορισμός του τύπου του εισιτηρίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.

 

β) Ποσοστό μέχρι τριάντα στα εκατό (30%) από το προϊόν του εισιτηρίου αποδίδεται κάθε χρόνο στους δήμους και τις κοινότητες στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκεται η προστατευόμενη περιοχή στις οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και όμορες κοινότητες με αυτές στις οποίες βρίσκεται η προστατευόμενη περιοχή.

 

Οι κοινότητες στις οποίες αποδίδεται το παραπάνω προϊόν και τα επιμέρους ποσά, καθορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μετά από πρόταση του οικείου νομάρχη στο νομό του οποίου βρίσκεται η προστατευόμενη περιοχή.

 

Ειδικά η Κοινότητα Λάκκων του Νομού Χανίων από το ποσοστό των τριάντα στα εκατό (30%) λαμβάνει το δέκα στα εκατό (10%).

 

γ) Εισιτήριο εισόδου επίσκεψης μπορεί να καθιερώνεται και σε δάση ή χώρους υπαίθριας αναψυχής αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και σε Μουσεία - Κέντρα Πληροφόρησης Επισκεπτών, που δημιουργούνται σε σχέση με χώρους υπαίθριας αναψυχής ή με προστατευόμενες περιοχές, που τις διαχειρίζεται το Υπουργείο Γεωργίας. Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο, τη διαδικασία, την τιμή και τη διάθεση του προϊόντος του εισιτηρίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη δημιουργία χώρων διημέρευσης (πικ - νικ) και γενικά χώρων υπαίθριας αναψυχής στα δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας και καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εκμίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης των έργων - ευκολιών αναψυχής σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, στους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, που αναλαμβάνουν την καθαριότητα και λειτουργία τους.

 

ε) Δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής (ερασιτεχνική αλιεία, βαρκάδες, υδάτινα σπορ κ.λ.π.) μπορεί να οργανώνονται και σε φυσικές ή τεχνητές λίμνες ιδιαίτερα στην ορεινή ζώνη της χώρας. Η επίβλεψη και η μέριμνα των δραστηριοτήτων αυτών ασκείται από τη Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, στα πλαίσια της γενικότερης ανάπτυξης του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες, και τα της συνεργασίας της δασικής υπηρεσίας με άλλους φορείς για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.