Νόμος 2040/92 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του νόμου 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας μπορεί να συνιστώνται οργανισμοί ή εταιρείες ιδιωτικού δικαίου, στις οποίες μπορεί να μετέχουν το Δημόσιο, καθώς και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Τα συνιστώμενα νομικά πρόσωπα λειτουργούν κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας με σκοπό την εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι πόροι και τα έσοδα του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε λογαριασμό της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος διακινείται με γραπτές εντολές, που υπογράφονται από το γενικό διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και το διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.}

 

3. Το άρθρο 7 του νόμου 1845/1989 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από ένδεκα μέλη:

 

α) Τον πρόεδρο, που επιλέγεται από τον Υπουργό Γεωργίας από επιστήμονες με κύρος, γνώσεις και διοικητική εμπειρία.

 

β) το γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας ως αντιπρόεδρο που αναπληρώνεται από το διευθυντή Έρευνας του ίδιου Υπουργείου.

 

γ) Το γενικό διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

δ) δύο καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων γεωτεχνικής ειδικότητας, που να έχουν συμβάλει σημαντικά στην αγροτική έρευνα, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ε) το διευθυντή της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Γεωργίας με τον αναπληρωτή του.

 

στ) έναν επιστήμονα κύρους, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,

 

ζ) έναν εκπρόσωπο του λοιπού επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας μαζί με τον αναπληρωτή του, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του προσωπικού αυτού,

 

θ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το διοικητικό συμβούλιό της.

 

ι) έναν εκπρόσωπο των γεωργικών βιομηχανιών ή των επιχειρήσεων γεωργικής έρευνας παραγωγής ή διακίνησης πολλαπλασιαστικού υλικού ή γεωργικών φαρμάκων, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Γεωργίας.

 

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι κρίσεις του ερευνητικού προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ορίζονται τα μέλη των περιπτώσεων ζ' και η'.

 

Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.}

 

β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.

 

Τα μέλη δεν αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε περίπτωση που εκλείψει ή παραιτηθεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας, που εκλέγεται ή ορίζεται ανάλογα με την περίπτωση.}

 

4. Το άρθρο 8 του νόμου 1845/1989 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Στην παράγραφο 1 η περίπτωση γ' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Με εισήγηση του γενικού διευθυντή καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό, καθώς και τις απαραίτητες τροποποιήσεις, που γίνονται στον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του.}

 

β) Στην παράγραφο 1, η περίπτωση στ' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ) Αποφασίζει μετά από έγκριση του Υπουργού Γεωργίας για τη σύναψη συμβάσεων αγορών, πωλήσεων και μισθώσεων κινητών ή ακινήτων.}

 

γ) Στην παράγραφο 1, η περίπτωση κ)α' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{κ)α) Συγκροτεί τα επιστημονικά συμβούλια των Ινστιτούτων του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και τις επιτροπές αξιολόγησης και διορισμού ή πρόσληψης του ερευνητικού προσωπικού των Ινστιτούτων αυτών μετά από σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Για τη συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης και διορισμού ή πρόσληψης του μη ερευνητικού προσωπικού των Ινστιτούτων αποφασίζει ο Υπουργός Γεωργίας ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.}

 

δ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το Διοικητικού Συμβουλίου έχει απαρτία όταν είναι παρόντες τουλάχιστον έξι (6) από τα μέλη του, μεταξύ δε αυτών ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και ο γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

5. Το άρθρο 9 του νόμου 1845/1989 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας διορίζεται με τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο γενικός διευθυντής έχει προσόντα ερευνητικού βαθμίδας Α' του νόμου αυτού για την ύπαρξη των οποίων ο Υπουργός Γεωργίας ζητεί τη γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας καθώς και επαρκείς διοικητικές ικανότητες.}

 

β) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η θέση του γενικού διευθυντή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Εφόσον αυτός είναι δημόσιος υπάλληλος αποσπάται στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία του και η μισθοδοσία του βαρύνει εξ ολοκλήρου το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας.}

 

γ) Στην παράγραφο 6, η περίπτωση α' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) μηνιαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας ορίζεται στις μηνιαίες αποδοχές του ερευνητή βαθμίδας Α', προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε στα εκατό (15%).}

 

δ) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Ο γενικός διευθυντής, εάν δεν προέρχεται από το ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας μετά από τη λήξη της θητείας του, μπορεί να ζητήσει με αίτησή του την ένταξη στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση του ερευνητικού βαθμίδας Α' και τοποθετείται σε αντίστοιχο με την ειδικότητα του Ινστιτούτο. Σε περίπτωση που επιλέγεται γενικός διευθυντής από το ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας μετά τη λήξη της θητείας του επανέρχεται αυτοδίκαια στη θέση που κατείχε πριν από την επιλογή του και ο χρόνος που διανύθηκε στη θέση του γενικού διευθυντού λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη βαθμίδα Α'.}

 

6. Το άρθρο 10 του νόμου 1845/1989 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται από:

 

α) Το γενικό διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

β) Τέσσερις επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, με προσόντα τουλάχιστον ερευνητή βαθμίδας Α', με αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία που ορίζονται από τον Υπουργό Γεωργίας από τους ερευνητές βαθμίδας Α' του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας ή από καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 

γ) Δύο ερευνητές βαθμίδας Α' που εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου ορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας ένας από τους επιστήμονες των περιπτώσεων α', β' ,και γ'}

 

β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η θητεία των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.}

 

γ) Στην παράγραφο 7 η περίπτωση δ' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το διορισμό των διευθυντών των Ινστιτούτων του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας ή την ανανέωση της θητείας τους.}

 

δ) Στο τέλος της παραγράφου 7 προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ) Γνωμοδοτεί για την ύπαρξη των απαραίτητων επιστημονικών προσόντων κατά τη διαδικασία του διορισμού του γενικού διευθυντή.}

 

ε) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Για την υποβοήθηση του έργου του Επιστημονικού Συμβουλίου συνιστώνται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και μετά από σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας επιτροπές κρίσης ερευνητικών προγραμμάτων και αποτελεσμάτων των προγραμμάτων έρευνας κατά ειδικότητα, καθώς και επιτροπές αξιολόγησης για διορισμό, πρόσληψη και προαγωγή του ερευνητικού προσωπικού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το αντικείμενο κάθε επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

7. Το άρθρο 12 του νόμου 1845/1989 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου πρέπει να έχει τα προσόντα του ερευνητή βαθμίδας Α' ή Β', αναγνωρισμένη προσφορά σε ερευνητικούς τομείς συναφείς με δραστηριότητα του Ινστιτούτου, εμπειρία μεταφοράς τεχνογνωσίας και αποτελεσμάτων έρευνας στην πράξη, καθώς και αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα.}

 

β) Οι παράγραφοι 5 και 6 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5. Η θητεία του διευθυντή Ινστιτούτου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας Διευθυντής Ινστιτούτου μετά από τριετή θητεία μπορεί αν ζητήσει να κριθεί από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας για ένταξη στη βαθμίδα για την οποία εκρίθη ότι είχε τα προσόντα κατά την πρόσληψη του. Διευθυντής Ινστιτούτου ύστερα από εξαετή συνεχή θητεία εντάσσεται με αίτησή του αυτοδικαίως στη βαθμίδα αυτή.

 

6. Οι αποδοχές του διευθυντή Ινστιτούτου είναι ίσες με τις αποδοχές του ερευνητή βαθμίδας Α' προσαυξημένες κατά δέκα τοις εκατό (10%).}

 

8. Στο άρθρο 13 του νόμου 1845/1989 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α) Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου είναι τριμελές.

 

β) Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου επιλέγονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας μεταξύ των ερευνητών των βαθμίδων Α' και Β' του αντίστοιχου Ινστιτούτου ή και επιστημόνων που δεν υπηρετούν σ' αυτό και έχουν τα ανάλογα επιστημονικά προσόντα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τη δραστηριότητα του Ινστιτούτου. Στην τελευταία περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος νόμου.

 

γ) Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία του είναι τριετής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο πρόεδρος του.}

 

9. Το άρθρο 14 του νόμου 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 14: Επιτροπές αξιολόγησης

 

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας συνιστώνται επιτροπές αξιολόγησης του ερευνητικού προσωπικού του Ινστιτούτου.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας διορίζονται επιτροπές αξιολόγησης και διορισμού ή πρόσληψης του μη ερευνητικού προσωπικού του Ινστιτούτου.

 

3. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται τα ειδικότερα αντικείμενα κάθε επιτροπής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

10. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών οι κριθέντες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26, παράγραφος 8 του νόμου 1845/1989 μπορεί με αίτησή τους να επανακριθούν από το επιστημονικό συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 1845/1989.

 

11. Στο άρθρου 25 παράγραφος 2 του νόμου 1845/1989 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας μεταβιβάζεται κατά νομή και κατοχή στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας η ακίνητη περιουσία, που κατά χρήση ανήκει στις πιο πάνω περιφερειακές υπηρεσίες έρευνας και στα περιφερειακά εργαστήρια γεωργικών εφαρμογών και ανάλυσης λιπασμάτων.}

 

12. Η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του νόμου 1845/1989 καταργείται.

 

13. Στο άρθρο 26 του νόμου 1845/1989 οι παράγραφοι 9, 10 και 15 καταργούνται από τότε που ίσχυσαν και οι παράγραφοι 11 - 14 αναριθμούνται σε παραγράφου 9 - 12 αντίστοιχα.

 

14. Επιστήμονες, χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, με συνεχή υπηρεσία σε ερευνητικά ιδρύματα του Υπουργείου Γεωργίας και σε Ινστιτούτα, Κέντρα και Σταθμούς και Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας τουλάχιστον πέντε ετών, μπορεί αν κριθούν από την ειδική επιτροπή κρίσης της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του νόμου 1845/1989 για ένταξή τους σε ερευνητικές βαθμίδες με αίτηση τους εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του νόμου 1845/1989.

 

15. Το προσωπικό το αναφερόμενο στις παραγράφους 1, 9 και 10 του άρθρου 26 του νόμου 1845/1989 όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο,μπορεί αν ασκήσει τα σχετικά δικαιώματά του εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

16. Το προσωπικό που εντάσσεται στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 26 του νόμου 1845/1989, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, εξακολουθεί να διατηρεί το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που έχει.

 

17. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε υπηρεσίες του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας ή σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, που μεταφέρονται με τον παρόντα νόμο στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας παραμένει προσφέρων τις υπηρεσίες του, ως αποσπασμένο προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας, στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, ως προς το χρόνο απόσπασης.

 

Η ανάκληση των ανωτέρω αποσπάσεων ενεργείται κατά περίπτωση με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, αφού εκτιμηθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου Γεωργίας και του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997).

 

17. α. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή για το προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας που υπηρετεί στα Περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύσεως Λιπασμάτων (ΠΕΓΕΑΛ), τα οποία επανέρχονται στο Υπουργείο Γεωργίας. Οι οργανικές θέσεις τις οποίες κατέχει το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή τις Περιφέρειες μεταφέρονται με τον παρόντα νόμο στα Περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύσεως Λιπασμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17)α προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997).

 

18. Το τεχνικό βοηθητικό προσωπικό, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, μπορεί να ενταχθεί ύστερα από αίτησή του, στο τεχνικό προσωπικό της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου 1845/1989. Η ένταξη ενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

19. α) Τα Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης μετά των τμημάτων και γραφείων τους, καθώς και τα υπαγόμενα σε αυτά Ινστιτούτα μετά των τμημάτων και γραφείων τους, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 455/1990 (ΦΕΚ 174/Α/1990), επανέρχονται στο Υπουργείο Γεωργίας.

 

β) Η ακίνητη περιουσία των παραπάνω Κέντρων, που είχε παραχωρηθεί κατά νομή και κατοχή στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, επανέρχεται στο Υπουργείο Γεωργίας, έχοντας υπόψη και τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στα στοιχεία η' και θ' του παρόντος άρθρου.

 

γ) Η κινητή περιουσία των παραπάνω Κέντρων, που είχε παραχωρηθεί κατά κυριότητα στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, επανέρχεται στο Υπουργείο Γεωργίας, εκτός από ένα μέρος της, το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που θα εκδοθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το οποίο θα παραμείνει κατά κυριότητα στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των Ινστιτούτων Κτηνιατρικών Ερευνών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, όπως αυτά προβλέπονται στο στοιχείο ε' του παρόντος άρθρου.

 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα όργανα παράδοσης και παραλαβής της περιουσίας που επανέρχεται στο Υπουργείο Γεωργίας, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο τύπος και το περιεχόμενο του σχετικού πρωτοκόλλου, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις επαναφοράς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

δ) Το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που υπηρετεί στα Κέντρα Κτηνιατρικών ιδρυμάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και δεν έχει ενταχθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παραμένει στα Κέντρα αυτά. Οι οργανικές θέσεις τις οποίες κατέχει το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή τις Περιφέρειες μεταφέρονται με τον παρόντα νόμο στα εν λόγω Κέντρα.

 

ε) Ιδρύεται Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, το οποίο θα λειτουργεί στα πλαίσια του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας με τα ίδια ακριβώς αντικείμενα και αρμοδιότητες που προβλέπονται και για το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Αθηνών, το οποίο έχει συσταθεί με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 402/1988 και έχει μεταφερθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας με την υπ' αριθμόν 288611/1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Γεωργίας.

 

στ) Η στελέχωση με ερευνητικό προσωπικό των Ινστιτούτων Κτηνιατρικών Ερευνών Αθηνών και Θεσσαλονίκης θα γίνει κατά προτεραιότητα από τους ερευνητές του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας που υπηρετούν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στα Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

 

ζ) Η στέγαση, ο εξοπλισμός και η στελέχωση με το αναγκαίο ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Ινστιτούτων Κτηνιατρικών Ερευνών Αθηνών και Θεσσαλονίκης ανήκει στην αρμοδιότητα του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, έχοντας υπόψη και τα προβλεπόμενα στα στοιχεία γ', η' και θ' του παρόντος άρθρου.

 

η) Για την κάλυψη των αναγκών στέγασης και λειτουργίας του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών Αθηνών προβλέπεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 1) η στέγασή του στο ανεξάρτητο κτίριο, στο οποίο στεγάζονται τα Τμήματα Μικροβιολογίας, Παθολογίας Μαστού και Βρουκελλώσεων του Ινστιτούτου Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Αθηνών στην Αγία Παρασκευή Αττικής, 2) ο εξοπλισμός του με μέρος της κινητής περιουσίας του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο στοιχείο γ'.

 

θ) Το Ινστιτούτο Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερματέγχυσης Θεσσαλονίκης του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης παραμένει στις εγκαταστάσεις της Νέας Ιωνίας - Διαβατών Θεσσαλονίκης. Οι ερευνητικές και μη εργασίες τεχνητής σπερματέγχυσης και καταπολέμησης νοσημάτων αναπαραγωγής θα διεξάγονται στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του εν λόγω Ινστιτούτου.

 

Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για το Ινστιτούτο Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερματέγχυσης Αθηνών, το οποίο στεγάζεται στο Βοτανικό Αττικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997).

 

20. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 721/1977 (ΦΕΚ 898/Α/1977), οι περιπτώσεις η', θ' και ι' όπως προστέθηκαν με το άρθρο 28 παράγραφος 4)α του νόμου 1845/1989 καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.