Νόμος 2093/92 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Ειδικός φόρος κατανάλωσης φορτηγών αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας φορτηγά αυτοκίνητα ανεξαρτήτως καυσίμου και οι βάσεις τους, της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, υποβάλλονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης επί της αξίας, ως εξής:

 

α. Φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόννους, ανεξάρτητα κυλινδρισμού, ποσοστό φόρου 5%

 

β. Ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι μαι 3,5 τόννους, ανεξάρτητα κυλινδρισμού, ποσοστό φόρου 10%.

 

γ. Κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόννους:

 

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ποσοστό φόρου (%)

Μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά

8%

Από 901 μέχρι 1400 κυβικά εκατοστά

15%

Από 1401 μέχρι 1800 κυβικά εκατοστά

20%

Από 1801 μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά

25%

Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω

30%

 

Προκειμένου για κλειστά φορτηγά που προέρχονται από μετατροπή επιβατικών αυτοκινήτων, τα παραπάνω ποσοστά φόρου διπλασιάζονται και υπολογίζονται επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαμορφώνεται για τα επιβατικά αυτοκίνητα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 363/1976 (ΦΕΚ 152/Α/1976), όπως ισχύει.

 

Ως κλειστό φορτηγό νοείται όχι μόνο αυτό που εκ κατασκευής το αμάξωμά του είναι κλειστό, αλλά κι αυτό που προκύπτει με την προσθήκη στο αμάξωμα του ανοικτού φορτηγού καλύμματος από άκαμπτα στερεά υλικά, ανεξάρτητα αν το κάλυμμα αφαιρείται εύκολα ή δύσκολα ή αν το μέρος του αμαξώματος παραμένει ανοικτό.

 

δ) Μεταχειρισμένες βάσεις φορτηγών των προηγούμενων περιπτώσεων, πέντε τοις εκατό (5%) για την περίπτωση α' και δέκα τοις εκατό (10%) για τις περιπτώσεις β' και γ'.

 

Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 25-10-1996.

 

ε. Οι συντελεστές των προηγούμενων περιπτώσεων α' έως και δ' του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) προκειμένου για αυτοκίνητα μη αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2187/1994 (ΦΕΚ 16/Α/1994) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 4 του νόμου 2443/1996 (ΦΕΚ 265/Α/1996).

 

2. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται:

 

Τα φορτηγά αυτοκίνητα ψυγεία και οι βάσεις τους.
Τα φορτηγά αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης και οι βάσεις αυτών, που παραλαμβάνονται από επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 383/1976 (ΦΕΚ 182/Α/1976) ή του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1060/1971 (ΦΕΚ 268/Α/1971).
Τα ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα τύπου JEEP και παρόμοια.
Τα ειδικά μετασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ)
Τα ανατρεπόμενα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό δίκτυο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 έχει τεθεί σε κατάργηση με την παράγραφο 16 του άρθρου 6 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997).

 

3. Τα φορτηγά αυτοκίνητα της παραγράφου 1 που μέχρι και 07-08-1992:

 

α) είχαν κομιστεί στη χώρα,

β) είχαν φορτωθεί σε μεταφορικό μέσο με τελικό προορισμό τους την Ελλάδα,

γ) είχε ανοιχθεί ενέγγυα ανέκκλητη πίστωση σε ποσοστό είκοσι στα εκατό (20%) και πάνω του τιμήματος,

δ) είχαν αποδεδειγμένα αγορασθεί,

 

εξακολουθούν να υπάγονται στον κατά περίπτωση ειδικό φόρο κατανάλωσης, που ίσχυε μέχρι 08-08-1992, εφόσον τελωνιστούν μέχρι την 31-12-1992.

 

Στους κατά περίπτωση συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης, που ίσχυαν προ της 08-08-1992, υπάγονται και τα εγχωρίως παραγόμενα φορτηγά αυτοκίνητα που θα τελωνιστούν μέχρι 31-12-1992, εφόσον παραχθούν από μέρη και εξαρτήματα (SET) που πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.

 

4. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 08-08-1992.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.