Νόμος 2443/96 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ρυθμίσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης αυτοκινήτων και το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992), όπως ισχύει προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Προκειμένου για κλειστά φορτηγά που προέρχονται από μετατροπή επιβατικών αυτοκινήτων, τα παραπάνω ποσοστά φόρου διπλασιάζονται και υπολογίζονται επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαμορφώνεται για τα επιβατικά αυτοκίνητα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 363/1976 (ΦΕΚ 152/Α/1976), όπως ισχύει.

 

Ως κλειστό φορτηγό νοείται όχι μόνο αυτό που εκ κατασκευής το αμάξωμά του είναι κλειστό, αλλά κι αυτό που προκύπτει με την προσθήκη στο αμάξωμα του ανοικτού φορτηγού καλύμματος από άκαμπτα στερεά υλικά, ανεξάρτητα αν το κάλυμμα αφαιρείται εύκολα ή δύσκολα ή αν το μέρος του αμαξώματος παραμένει ανοικτό.}

 

Η ισχύς του προστιθέμενου με την παρούσα παράγραφο πρώτου εδαφίου αρχίζει από 25-10-1996.

 

2. Η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ' παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2093/1992, όπως αυτή προστέθηκε με την προηγούμενη παράγραφο 1, δεν εφαρμόζεται για τα κλειστά φορτηγά που προέρχονται από μετατροπή επιβατικών αυτοκινήτων, τα οποία είχαν κομιστεί στη χώρα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της διάταξης αυτής.

 

3. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992), όπως ίσχυε μέχρι 31-12-1993, μετά την τροποποίησή της με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2187/1994 (ΦΕΚ 16/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Μεταχειρισμένες βάσεις φορτηγών των προηγούμενων περιπτώσεων, πέντε τοις εκατό (5%) για την περίπτωση α' και δέκα τοις εκατό (10%) για τις περιπτώσεις β' και γ'.}

 

Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 25-10-1996.

 

4. Η διάταξη της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2093/1992, όπως αυτή αντικαθίσταται με την προηγούμενη παράγραφο, δεν εφαρμόζεται για τις αναφερόμενες σε αυτήν βάσεις, οι οποίες είχαν κομιστεί στη χώρα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος αυτής.

 

5. Η υποχρέωση υποβολής της προβλεπόμενης από το άρθρο 79 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993) δήλωσης άφιξης των αποστελλόμενων ή μεταφερόμενων από άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσεων φορτηγών της δασμολογικής κλάσης 87.04, αρχίζει 1 μήνα από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

6. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 363/1976 (ΦΕΚ 152/Α/1976), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ως αυτοκίνητο όχημα με μόνιμο κλειστό αμάξωμα νοείται όχι μόνο αυτό που εκ κατασκευής το αμάξωμά του είναι κλειστό, αλλά κι αυτό που προκύπτει με την προσθήκη στο αμάξωμα ανοικτού φορτηγού καλύμματος από άκαμπτα στερεά υλικά ανεξάρτητα αν αφαιρείται εύκολα ή δύσκολα ή αν το πίσω μέρος του αμαξώματος παραμένει ανοικτό.}

 

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις των άρθρων 38 παράγραφοι 2 και 41 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) εφαρμόζονται ανάλογα και για τα αυτοκίνητα του παρόντος άρθρου.}

 

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) προστίθεται το εδάφιο ως εξής:

 

{Ως καινουργές επιβατικό αυτοκίνητο νοείται αυτό που δεν έχει τεθεί σε κυκλοφορία, καθώς κι εκείνο για το οποίο συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

 

α) δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας και

β) δεν έχει διανύσει περισσότερα από έξι χιλιάδες (6.000) χιλιόμετρα.}

 

9. Το προβλεπόμενο από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990), όπως ισχύει, ποσοστό μείωσης κατά πενήντα τοις εκατό (50%), αυξάνεται σε εβδομήντα τοις εκατό (70%).

 

10. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α/1996) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που, λόγω θανάτου, η αποδέσμευση των αυτοκινήτων ζητείται από τους κληρονόμους των ανωτέρων προσώπων, τα αυτοκίνητα αυτά υποβάλλονται σε τόσα δέκατα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο οποίος υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόμου 1882/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, όσα και τα εξάμηνα που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση περιοριστικού διαστήματος, του κλάσματος του εξαμήνου θεωρουμένου ως ολόκληρο εξάμηνο.}

 

11. Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1573/1985 (ΦΕΚ 201/Α/1985), όπως ισχύουν εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις διασκευής ανοικτών φορτηγών αυτοκινήτων της δασμολογικής κλάσης 87.04, σε κλειστά φορτηγά της ίδιας δασμολογικής κλάσης μικτού βάρους κάτω των 3.5 τόννων και κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 900 κυβικών εκατοστών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.