Νόμος 2161/93 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών συνιστάται μία θέση Γενικού Διευθυντή, με τριετή θητεία. Η θέση αυτή πληρώνεται με δημόσια προκήρυξη. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι μηνιαίες αποδοχές του. Απαραίτητα προσόντα για την κατάληψή της είναι:

 

α) η κατοχή πτυχίου ανώτατης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,

β) η ευδόκιμη υπηρεσία σε υψηλόβαθμες θέσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και

δ) πείρα στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο οργανισμός ή εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων μονάδων, οργανισμών ή επιχειρήσεων.

 

Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού και συντονίζει τη δράση τόσο των κεντρικών υπηρεσιών, όσο και των επί μέρους μονάδων της αρμοδιότητας του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001).

 

2. Το προσωπική του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών είναι επιστημονικό, διοικητικό, βοηθητικό και εθελοντικό. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών μπορεί να αποσπώνται σε αυτόν γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή και άλλο προσωπικό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μετά γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε 1 έτος, δυνάμενη να ανανεωθεί για 1 ακόμη έτος, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Μετά την παρέλευση της διετίας, είναι δυνατή η μετάταξη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται πραγματική υπηρεσία και ισχύουν και γι αυτούς οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του νόμου [Ν] 2071/1992.

 

3. Επιτρέπεται απόσπαση στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών και άλλων υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εφαρμοζόμενης αναλόγως της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 3402/2005 (ΦΕΚ 258/Α/2005).

 

4. Πρόσωπα, τα οποία έκαναν χρήση ναρκωτικών και εκουσίως προσήλθαν για θεραπευτική αγωγή, μετά την ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράμματος, είναι δυνατόν να προσλαμβάνονται από τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών με σύμβαση ορισμένου χρόνου στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς, τα Κέντρα και τα θεραπευτήρια του επόμενου άρθρου.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, που θα εκδοθεί μέσα σε 1 έτος από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας, ο τρόπος διοίκησης, οργάνωσης, διαχείρισης, τα θέματα που αφορούν το προσωπικό του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών και κάθε άλλο συναφές θέμα, έστω και με παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις. Μέχρι να εκδοθεί η παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση, τα επιμέρους θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, καθώς και η στελέχωση από το απαιτούμενο προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου και η διαδικασία αυτής ρυθμίζονται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2256/1994 (ΦΕΚ 196/Α/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.