Νόμος 2190/94 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Πλήρωση θέσεων - αρμόδια όργανα - Δημόσιος τομέας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πλήρωση ιδρυόμενων ή υφιστάμενων θέσεων, ο αριθμός, οι κατηγορίες και οι κλάδοι ή ειδικότητες των προσλαμβανόμενων αποφασίζονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κανονισμούς, από τα αρμόδια όργανα της Κυβερνήσεως, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και από τις διοικήσεις των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, σε όσες περιπτώσεις δεν προσαπαιτείται εγκριτική απόφαση υπουργών ή του Πρωθυπουργού ή του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πλήρωση των θέσεων που αποφασίζεται κατά την παρούσα παράγραφο υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, με επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος.

 

2. Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται γενική αναφορά στο δημόσιο τομέα, νοούνται για την εφαρμογή των διατάξεων των κεφαλαίων Β' και Γ' οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου.

 

Για τις προσλήψεις του ως άνω προσωπικού που πραγματοποιούνται από τους φορείς του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2190/1994 όπως ισχύει, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού δύναται να ελέγχει, είτε δειγματοληπτικά είτε ύστερα από ένσταση ή καταγγελία, τη νομιμότητα των προσλήψεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 12 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

3. Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 21, ισχύουν οι προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας διορισμού ή πρόσληψης, τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές ή ειδικές διατάξεις και κανονισμούς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.