Νόμος 2218/94 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Νομαρχιακές επιτροπές - Αρμοδιότητες - Λειτουργία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τον Ιανουάριο του πρώτου και του τρίτου χρόνου της νομαρχιακής περιόδου, το νομαρχιακό συμβούλιο μετά την εκλογή του προεδρείου του, αποφασίζει για τον αριθμό των νομαρχιακών επιτροπών, τον αριθμό των μελών κάθε επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 4 και ορίζει τον τομέα αρμοδιότητας κάθε επιτροπής καθ' ύλη και κατά τόπο. Στη συνέχεια εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, τα μέλη των νομαρχιακών επιτροπών μεταξύ των μελών του, εκτός από τον πρόεδρό τους.

 

Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν μέλη των νομαρχιακών επιτροπών ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος ψηφίζει υποψήφιους ισάριθμους με τα μέλη κάθε νομαρχιακής επιτροπής. Εκλέγονται όσοι λάβουν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για τις θέσεις για τις οποίες δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία και στη δεύτερη ψηφοφορία, γίνεται τρίτη ψηφοφορία, οπότε εκλέγονται όσοι λάβουν τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. Στην ίδια συνεδρίαση και με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και ισάριθμα με τα τακτικά αναπληρωματικά μέλη,τα οποία με τη σειρά της εκλογής τους, παίρνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας. Αναπληρώνουν επίσης τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Το ίδιο μέλος μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία νομαρχιακές επιτροπές. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

2. Οι περιορισμοί της παραγράφου 3 του άρθρου 4 για τον ανώτατο και τον κατώτατο αριθμό των Νομαρχιακών Επιτροπών δεν ισχύουν για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στις οποίες έχουν συσταθεί Επαρχεία.

 

Για κάθε Επαρχείο συνιστάται μια Νομαρχιακή Επιτροπή, η οποία φέρει τον τίτλο ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, μέλη της οποίας είναι όλοι οι νομαρχιακοί σύμβουλοι της αντίστοιχης επαρχίας. Πρόεδρος του Επαρχιακού Συμβουλίου είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης νομαρχιακός σύμβουλος του Επαρχείου από τον επιτυχόντα συνδυασμό, ο οποίος φέρει τον τίτλο ΕΠΑΡΧΟΣ. Αν ο σύμβουλος αυτός δεν αποδέχεται τη θέση του Επάρχου,παραμένει σύμβουλος και τη θέση του Επάρχου παίρνουν οι επόμενοι σύμβουλοι του ίδιου συνδυασμού κατά τη σειρά των ψήφων καθενός. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση.

 

Οι διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 2218/1994 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Επαρχιακά Συμβούλια.

 

Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο έπαρχος, αναπληρώνεται από το δεύτερο σε σταυρούς προτίμησης νομαρχιακό σύμβουλο του επαρχείου από τον επιτυχόντα συνδυασμό.

 

Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο έπαρχος στα πενταμελή και επταμελή επαρχιακά συμβούλια προεδρεύει ο αναπληρωτής του επάρχου, στα δε τριμελή προεδρεύει ο έπαρχος ή ο πρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής που ορίζεται από το νομάρχη.

 

Ο σύμβουλος που δεν αποδέχεται τη θέση του Επάρχου υποβάλλει σχετική δήλωση στα νομάρχη, ο οποίος αναθέτει τη θέση αυτή στον επόμενο κατά σειρά ψήφων προτιμήσεως σύμβουλο του ίδιου συνδυασμού μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός τους. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση παραίτησης του Επάρχου από το αξίωμα αυτό. Ο σύμβουλος που δεν αποδέχεται ή παραιτείται από το αξίωμα του Επάρχου παραμένει στο αξίωμα του συμβούλου.

 

Αν δεν επιθυμεί να παραμείνει στο αξίωμα του συμβούλου και παραιτηθεί εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 11 και του άρθρου 12 του νόμου 2218/1994.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου τρίτου του νόμου 2347/1995 (ΦΕΚ 221/Α/1995), με την παράγραφο 10 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995)

 

3. Κάθε νομαρχιακή επιτροπή έχει στον τομέα ευθύνης της τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Προετοιμάζει τις υποθέσεις αρμοδιότητας του νομαρχιακού συμβουλίου.

 

β. Καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού, επεξεργάζεται τον απολογισμό και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο.

 

γ. Αποφασίζει για τη διάθεση των γραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό.

 

δ. Καταρτίζει τις διακηρύξεις διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων,εργασιών, προγραμμάτων και προμηθειών και την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών και διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες.

 

ε. Αποφασίζει για την έγερση αγωγών, παραιτήσεων από αυτές ή για συμβιβασμό, καθώς και για την άσκηση ενδίκων μέσων.

 

στ. Αποφασίζει για την υποβολή διοικητικών προσφυγών στις διοικητικές αρχές.

 

ζ. Έχει τις αρμοδιότητες που της μεταβιβάζει το νομαρχιακό συμβούλιο.

 

Η νομαρχιακή επιτροπή μπορεί να παραπέμπει οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς της στο νομαρχιακό συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεως, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του θέματος.

 

Μπορεί επίσης να μεταβιβάζει αρμοδιότητές της των περιπτώσεων γ, δ, και στ', στον πρόεδρό της ή σε προϊσταμένους υπηρεσιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση δ' της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

4. Η νομαρχιακή επιτροπή συνεδριάζει, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της, τουλάχιστον δύο φορές το μήνα.

 

Η νομαρχιακή επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Στις τριμελείς επιτροπές απαιτείται η παρουσία όλων των μελών. Η επιτροπή αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται απαρτία η απόλυτη πλειοψηφία, το σχετικό θέμα παραπέμπεται στο νομαρχιακό συμβούλιο για λήψη αποφάσεως, με ευθύνη του προέδρου της νομαρχιακής επιτροπής. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής, προεδρεύει ο πρόεδρος άλλης νομαρχιακής επιτροπής που ορίζεται από το νομάρχη. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά.

 

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 επιτρέπεται, μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του πρώτου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ο εφάπαξ ανακαθορισμός του αριθμού των νομαρχιακών επιτροπών, του αριθμού των μελών κάθε επιτροπής, των αρμοδιοτήτων κάθε επιτροπής, καθώς και η αντικατάσταση των μελών των νομαρχιακών επιτροπών και των προέδρων των νομαρχιακών επιτροπών.

 

Οι ανωτέρω μεταβολές ισχύουν για το χρονικά διάστημα που απομένει μέχρι τη λήψη της πρώτης διετίας της διανυόμενης νομαρχιακής περιόδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.