Νόμος 2224/94 - Άρθρο 46

Άρθρο 46


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ι)β' της παραγράφου α' του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 327/1992 Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)β) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2, τα άρθρα 3 και 8, η περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 11, η περίπτωση γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1037/1971 (ΦΕΚ 23/Α/1971) και το άρθρο 8 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 748/1966 (ΦΕΚ 179/Α/1966).}

 

Καταργείται η περίπτωση 2 της παραγράφου β' του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 327/1992, καθώς και το προεδρικό διάταγμα 376/1992 (ΦΕΚ 199/Α/1992).

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του νόμου 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 327/1992, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Η λειτουργία των, κατά το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1037/1971 Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών, καταστημάτων είναι ελεύθερη, καθ' όλες τις ώρες και τις ημέρες της εβδομάδας, πλην της Κυριακής και των ημερών αργίας.

 

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας η λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, μπαρ, καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και συναφών καταστημάτων, ανθοπωλείων, περιπτέρων και εξομοιουμένων καταστημάτων, φωτογραφείων, στιλβωτηρίων και αμιγών καταστημάτων λιανικής πωλήσεως ξηρών καρπών.

 

Επιτρέπεται επίσης η λειτουργία κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας, πλην της Κυριακής του Πάσχα, και κατά τις ώρες 08.00 έως 13.00, άνευ απασχολήσεως προσωπικού, καταστημάτων πωλήσεως παντός είδους παλαιών αντικειμένων, εφόσον τα καταστήματα αυτά ευρίσκονται σε τόπους όπου εθιμικά γίνονται αγοραπωλησίες τέτοιων ειδών.

 

Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του οικείου νομάρχη, μπορεί να επιτρέπεται η λειτουργία την Κυριακή και τις ημέρες αργίας ορισμένων καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση σε αυστηρά οριοθετούμενες περιοχές δήμων και κοινοτήτων που έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί τόποι, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Τουρισμού και των οικείων Επαγγελματικών Οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων του νομού.

 

Αν εντός 10 ημερών από της αποστολής της σχετικής προσκλήσεως δεν γνωμοδοτήσουν το Υπουργείο Τουρισμού και οι παραπάνω φορείς, οι αποφάσεις των νομαρχών εκδίδονται και χωρίς τη γνώμη τους.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας και Τουρισμού καθορίζεται η λειτουργία καταστημάτων τουριστικών περιοχών κατά τις Κυριακές και αργίες σε περίπτωση διαφωνίας των ανωτέρω φορέων και στις περιπτώσεις που οι ρυθμίσεις αφορούν δύο ή περισσοτέρους νομούς.}

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 327/1992 καταργείται.

 

Στο τέλος του άρθρου 46 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται σε εμπορικά καταστήματα, που βρίσκονται μέσα στην χερσαία ζώνη τουριστικών λιμένων. Με απόφαση του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα και ύστερα από γνωστοποίηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού τα καταστήματα του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατό να λειτουργούν, με απασχόληση προσωπικού, Κυριακές και αργίες για την εξυπηρέτηση των διαρκών αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας εργατικής νομοθεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.