Νόμος 2229/94 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. (Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 1418/1984, (ΦΕΚ 23/Α/1984)).

 

2. (Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 96 του νόμου 1892/1990, (ΦΕΚ 101/Α/1990)).

 

3. (Αντικαθίσταται η περίπτωση η της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984).

 

4. (Αντικαθίστανται τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984).

 

5. α. (Προστίθενται εδάφια στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984).

 

β. (Προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984).

 

6. (Προστίθενται παράγραφοι 9, 10, 11, 12 και 13 στο άρθρο 4 του νόμου 1418/1984).

 

7. Οι διατάξεις, που προστίθενται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984 με την ανωτέρω παράγραφο 5 και οι διατάξεις της παραγράφου 10, που προστίθενται στο αυτό άρθρο 4 του νόμου 1418/1984 με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το ανώτατο όριο προϋπολογισμού έργων που μπορούν να αναλαμβάνουν εργοληπτικές επιχειρήσεις της Γ τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί το ποσό αυτό να αναπροσαρμόζεται και να αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη τάξη. Για έργα μικρότερου προϋπολογισμού, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, μπορούν να εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις, εφόσον προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη και με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με όμοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τελευταία δύο εδάφια της παραγράφου 7 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του νόμου 2338/1995 (ΦΕΚ 202/Α/1995) των οποίων εδαφίων η ισχύς αρχίζει από 14-09-1995. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του νόμου 2338/1995 αντικαταστάθηκαν τα εδάφια από το τέταρτο μέχρι και το δέκατο της παραγράφου 5)α (Βλέπε σχετικά παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.