Νόμος 1418/84 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής του νόμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα έργα που προγραμματίζονται και εκτελούνται από τους φορείς, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994). Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του εκάστοτε αρμόδιου υπουργού, είναι δυνατόν έργα που προγραμματίζονται και εκτελούνται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των ανωτέρω φορέων να εξαιρούνται διατάξεων του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 96 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994).

 

2. Με προεδρικό διάταγμα η εφαρμογή του νόμου αυτού μπορεί να επεκταθεί στο σύνολο η εν μέρει, και στα έργα γεωργικών συνεταιρισμών ή συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει ο δημόσιος τομέας ή νοσηλευτικών και γενικά κοινωφελών, ιδρυμάτων που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα στις περιπτώσεις ιδιωτικών έργων που επιχορηγούνται, από το δημόσιο τομέα μπορεί να καθορισθεί η μερική εφαρμογή διατάξεων του νόμου αυτού και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται με εξουσιοδότηση αυτού κυρίως, για τη χρησιμοποίηση επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο μητρώο του άρθρου 16 την παραλαβή, τον ποιοτικό έλεγχο και τις χρησιμοποιούμενες προδιαγραφές

 

3. Διακηρύξεις διαγωνισμών και συμβάσεις εκτέλεσης έργων, που διακηρύχθηκαν ή υπογράφηκαν αντίστοιχα από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που είχαν υπαχθεί στη διάταξη της παραγράφου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό 1154/1988 (ΦΕΚ 256/Β/1988), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 2334/1989 (ΦΕΚ 416/Β/1989) όμοια, καθώς και στις διατάξεις της προϊσχύουσας με αριθμό 2968/1987 (ΦΕΚ 507/Β/1987) είναι έγκυρες και ως προς όρους που αποκλίνουν από το νόμο 1418/1984.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 96 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.