Νόμος 2242/94 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2)β του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα η δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής να ανατίθεται στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ή στο νομάρχη. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ή ο νομάρχης χορηγεί την έγκριση ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας περιφερειακής ή νομαρχιακής υπηρεσίας αντίστοιχα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και της κατά περίπτωση άλλης συναρμόδιας περιφερειακής ή νομαρχιακής υπηρεσίας και γνώμη του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου.}

 

2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), προστίθενται τα εξής:

 

{Σε κάθε άλλη περίπτωση, η απαιτούμενη με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου προέγκριση χωροθέτησης πρέπει να εναρμονίζεται με τις γενικές και τις ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής που προκύπτουν από τυχόν εγκεκριμένα χωροταξικά σχέδια και προγράμματα, καθώς και με τις χρήσεις και τις λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης.

 

Σε περίπτωση που δεν έχουν εγκριθεί τέτοια σχέδια και προγράμματα και μέχρι της εγκρίσεως αυτών, η προέγκριση χωροθέτησης γίνεται μετά από συνεκτίμηση στοιχείων χωροταξικού σχεδιασμού της ευρύτερης περιοχής και ιδίως της συμβατότητας της αιτούμενης εγκατάστασης με άλλες υφιστάμενες ή προγραμματιζόμενες χρήσεις και λειτουργίες, της προστασίας των ανανεώσιμων ή μη φυσικών πόρων, των κατευθύνσεων των περιφερειακών και τομεακών αναπτυξιακών προγραμμάτων και της ανάγκης προστασίας της απασχόλησης, ούτως ώστε να τεκμηριώνεται η καταλληλότητα του τόπου εγκατάστασης της αιτούμενης δραστηριότητας και να διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/1999).

 

3. Με την έναρξη εκπόνησης μελέτης προστασίας περιβάλλοντος και χωροταξικής μελέτης (άρθρα 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24 του νόμου 1650/1986), καθώς και μελέτης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (άρθρο 29 του νόμου 1337/1983), ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστείλει τη χορήγηση οικοδομικών αδειών και τις οικοδομικές εργασίες στην περιοχή μελέτης ή σε τμήματα αυτής. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο αναστολή επιβάλλεται για χρονικό διάστημα μέχρι 1 έτος, το οποίο μπορεί να παραταθεί για 1 έτος ακόμη, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι εργασίες εκπόνησης των μελετών έχουν προοδεύσει σημαντικά.

 

4. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 12 του νόμου 1337/1983 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5. Η πράξη εφαρμογής συντάσσεται με την ακόλουθη διαδικασία που προωθείται παράλληλα με τη διαδικασία του άρθρου 7 του νόμου αυτού για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης.

 

α. Κατά τη σύνταξη του κτηματογραφικού διαγράμματος της πολεοδομικής μελέτης οι κύριοι ή νομείς ακινήτων υποχρεούνται, κατόπιν προσκλήσεων, να υποβάλλουν δήλωση ιδιοκτησίας στον οικείο δήμο ή κοινότητα προσκομίζοντας συγχρόνως τίτλους κτήσεως, πιστοποιητικό μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων και τοπογραφικό διάγραμμα. Η παράλειψη υποβολής της ως άνω δήλωσης συνεπάγεται τα εξής:

 

α)1. Κάθε δικαιοπραξία εν ζωή είναι αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη αν δεν επισυνάπτεται σε αυτήν πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή κοινότητας με το οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας.

β)1. Δεν χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο χωρίς την υποβολή κυρωμένου αντίγραφου της δήλωσης ιδιοκτησίας και πιστοποιητικού του ανωτέρω εδαφίου (α)1).

 

β. Με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης περίπτωσης α, συντάσσεται το κτηματογραφικό διάγραμμα εφαρμογής και ο πίνακας εφαρμογής.

 

γ. Μετά τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής καλούνται οι φερόμενοι ιδιοκτήτες μέσα σε προθεσμία που αναφέρεται σε σχετική πρόσκληση να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής και να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος δημοσιότητας της πρόσκλησης για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας το περιεχόμενο αυτών, οι προθεσμίες υποβολής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.}

 

5. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του νόμου 1337/1983 προστίθενται τα εξής:

 

{Για τα ακίνητα αυτά δεν ισχύουν οι διατάξεις περί χρησικτησίας.}

 

6. Τα προεδρικά διατάγματα, που εκδόθηκαν κατά τα έτη 1929 - 1936, καθώς και τα παραχωρητήρια που αφορούν την περιοχή Παληό Καβάλας, αποτελούν οριστικούς τίτλους κυριότητας και οι παραχωρηθείσες με αυτά εκτάσεις θεωρούνται ότι δεν ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Το Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκνίκηση τρίτων επί των ανωτέρω εκτάσεων.

 

Η με αριθμό [A] 48021/03-11-1972 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας (ΦΕΚ 320/B/1972), με την οποία εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο της παραπάνω περιοχής όπως μεταγενέστερα αναθεωρήθηκε με το προεδρικό διάταγμα της 13-04-1982 (ΦΕΚ 228/Δ/1982), θεωρείται από της εκδόσεώς της έγκυρη και ισχυρή.

 

7. Οι σεισμόπληκτοι των Νομών Μεσσηνίας, Ηλείας Ζακύνθου, Πρεβέζης, Κιλκίς-Πέλλας και της περιοχής Αγίας Τριάδος Πατρών, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών τους με τις Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου 131/01-10-1986, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμούς 140/19-10-1987 και 112/09-11-1988 όμοιες της, 101/01-11-1988, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 34/13-03-1990 όμοιά της 74/29-06-1990, 20/07-02-1991, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 29/04-03-1992 όμοιά της και 3/09-01-1991 αντίστοιχα, δύνανται, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να υποβάλουν αίτηση χορήγησης δανείων αποκατάστασης των ζημιών τους.

 

8. Οι αιτήσεις, που έχουν υποβληθεί μετά από τη λήξη των προθεσμιών που ορίσθηκαν με τις προαναφερόμενες Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου, θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν νόμιμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας αποκατάστασης σεισμοπλήκτων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων για αποκατάσταση και κάθε σχετική λεπτομέρεια για εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Για τους σεισμόπληκτους των Νομών Πρεβέζης, Κιλκίς και Πέλλας και της περιοχής Αγίας Τριάδος Πατρών που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών τους, με τις πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου 74/29-06-1990, 20/07-02-1991, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 29/04-03-1992 όμοιά της, και 3/09-01-1991, αντίστοιχα και για τις περιπτώσεις που για τα δάνεια που έλαβαν έχουν καταβάλει στις τράπεζες τόκους μαζί με τις δόσεις, οι τόκοι αυτοί αφαιρούνται από το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό των δανείων τους.

 

Οι τόκοι των δανείων αυτών καταβάλλονται στις τράπεζες με χρέωση του λογαριασμού του νόμου [Ν] 128/1975.

 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του αναγκαστικού νόμου 113/1967 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Προϊστάμενος της Υπηρεσίας του Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών (ΕΤΜΟΑ) ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή του Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών, του κλάδου Διοικητικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με Α' βαθμό.}

 

10. Το άρθρο 3 του νόμου 1283/1982 (ΦΕΚ 114/Α/1982) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 3

 

Με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί στους ιδιώτες που ορίζονται ως μέλη ή πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, να ανατίθενται καθήκοντα πλήρους απασχόλησης και να καθορίζεται η αμοιβή αυτών από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την 01-11-1993.}

 

11. Στις εκπονούμενες ειδικές χωροταξικές μελέτες, μελέτες γενικών πολεοδομικών σχεδίων, επέκτασης και αναθεώρησης οικισμών πληθυσμού άνω των 2.000 κατοίκων και πολεοδόμησης και επέκτασης σχεδίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων, που η προκήρυξη για την ανάθεσή τους είχε γίνει πριν από τις 02-11-1989 για τις τρεις πρώτες κατηγορίες μελετών και πριν από τις 20-11-1989 για την τέταρτη κατηγορία και ειδικότερα για τις ποσότητες εργασιών που δεν είχαν παραληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι τις παραπάνω ημερομηνίες, ο υπολογισμός των αμοιβών γίνεται σύμφωνα με τις υπ' αριθμούς 71943/6056/1989, 71936/9767/1989, 71937/9768/1989 και 79003/10389/1989 αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.