Νόμος 2289/95 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου 6:

 

α. Επιτρέπεται, η χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας σε μεταχειρισμένα, πετρελαιοκίνητα λεωφορεία και φορτηγά, με προηγούμενη κυκλοφορία σε Κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, το μικτό βάρος των οποίων υπερβαίνει τους 3,5 και 4 τόννους αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση, ότι θα εισαχθούν ή αφιχθούν μέχρι δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με τον οποίο αντικαθίσταται η αντίστοιχη διάταξη του νόμου 2052/1992 και ότι στην αρχή του έτους εισαγωγής ή αφίξεώς τους θα έχει παρέλθει το πολύ επταετία από το έτος κατασκευής του πλαισίου τους, τούτου συμπεριλαμβανομένου ή εναλλακτικά, ότι οι εκπομπές ρύπων των καυσαερίων τους θα είναι εντός των ορίων, που καθορίσθηκαν από τις Οδηγίες [ΕΟΚ] 1988/77/ΕΕ ή [ΕΟΚ] 1991/542/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

β. Για τη χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας των ανωτέρω κατηγοριών αυτοκινήτων, που θα εισαχθούν ή αφιχθούν μετά την παρέλευση διετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με τον οποίο αντικαθίσταται η αντίστοιχη διάταξη του νόμου 2052/1992, θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι δύο εναλλακτικά αναφερόμενες, στην προηγούμενη υποπαράγραφο α', προϋποθέσεις.

 

γ. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων υποπαραγράφων α' και β':

 

i) Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, στα υπόψη αυτοκίνητα, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά εισήχθησαν ή αφίχθησαν μέχρι της δημοσίευσης του παρόντος νόμου, με τον οποίο αντικαθίσταται η αντίστοιχη διάταξη του νόμου 2052/1992.

 

ii) Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας των μεταχειρισμένων, με προηγούμενη κυκλοφορία σε Κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών,φορτηγών, που κατασκευάσθηκαν για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος, ανεξαρτήτως ημερομηνίας εισαγωγής ή αφίξεώς τους.

 

δ) Επιτρέπεται, μέχρι και 31-12-1995, η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε καινούργια αυτοκίνητα, των αναφερομένων στην υποπαράγραφο α' κατηγοριών, των οποίων οι εκπομπές ρύπων των καυσαερίων δεν είναι εντός των ορίων της Οδηγίας [ΕΟΚ] 1991/542/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση, ότι τα αυτοκίνητα αυτά είχαν εισαχθεί πριν την 01-10-1993 και είχαν εφοδιασθεί με έγκριση τύπου πριν από την παραπάνω ημερομηνία.

 

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα συναρμολογούμενα και κατασκευαζόμενα στην Ελλάδα πλαίσια των υπόψη κατηγοριών αυτοκινήτων, εφόσον τα χρησιμοποιούμενα, για την κατασκευή των πλαισίων, εξαρτήματα είχαν εισαχθεί μέχρι και 31-12-1993.

 

6. Στις περιοχές Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων και Θεσσαλονίκης, όπως αυτές καθορίζονται με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1437/1984, για τη χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας σε μεταχειρισμένα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, με προηγούμενη κυκλοφορία σε Κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, το μικτό βάρος των οποίων υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, θα πρέπει οι εκπομπές ρύπων των καυσαερίων τους να είναι εντός των ορίων, που καθορίσθηκαν από τις Οδηγίες [ΕΟΚ] 1988/77/ΕΕ ή [ΕΟΚ] 1991/542/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην αρχή του έτους εισαγωγής ή αφίξεώς τους να έχει παρέλθει το πολύ επταετία από το έτος κατασκευής του πλαισίου τους, τούτου συμπεριλαμβανομένου.

 

7. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορεί να προσαρμόζεται η διαδικασία μέτρησης και οι οριακές τιμές ρύπων στις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσης θα καθορίζεται η διαδικασία χαρακτηρισμού των οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ο τρόπος πιστοποίησης της ηλικίας των αυτοκινήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, της ημερομηνίας εισαγωγής ή αφίξεώς τους, της συμμόρφωσής τους προς τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.